3.6.2020

Peruskorjaukset ja muut urakat

Omakotitalon omistajan eteen tulee silloin tällöin suurempi peruskorjaus. Kyseessä voi olla esim. katto- tai salaojaremontti. Remontin tilaajan tulee kiinnittää huomiota moniin seikkoihin, jotta remontti saadaan hoidettua asianmukaisesti.

Usein remontti lähtee liikkeelle urakoitsijoiden kilpailuttamisesta. On tärkeää antaa urakoitsijoille kaikki tarpeelliset tiedot, jotta vastaan ei tule yllättäviä lisätöitä. Tarjoukset on viisasta vastaanottaa kirjallisesti ja niitä tulee vertailla keskenään.

Urakasta kannattaa sopia aina kirjallisesti. Urakkasopimuksella ei ole kuitenkaan varsinaisia muotovaatimuksia ja urakasta voidaan sopia myös suullisesti. Suullisen sopimuksen sisällön toteennäyttäminen on kuitenkin käytännössä mahdotonta, jos osapuolet ovat eri mieltä siitä, mitä on sovittu. Kirjallinen ja selkeä urakkasopimus on molempien osapuolten etu riitatilanteessa. Toisaalta sopimus saattaa koostua monesta osasta, kuten esimerkiksi sähköpostiviesteistä, joissa urakasta on keskusteltu.

Sopiminen voi tapahtua siten, että urakoitsija antaa tarjouksen, jonka kuluttaja hyväksyy. Toisaalta urakasta voidaan laatia erillinen urakkasopimus. Sopimuksessa tulee kiinnittää erityistä huomiota urakan kohteeseen eli mitä urakka pitää sisällään. Sisältyvätkö kaikki tarpeelliset materiaalit ja työt urakkahintaan? Mitä yllätyksiä remontin edetessä saattaa ilmetä? Kuluttajan kannalta tärkeää on myös urakan hinta ja maksuehdot. Kuinka monessa osassa ja milloin urakka maksetaan? Maksetaanko koko summa vasta, kun urakka on vastaanotettu vai pikkuhiljaa urakan edetessä? Kuluttajan etu olisi maksaa remontti vasta valmistumisen jälkeen, mutta varsinkaan laajoissa urakoissa tämä ei ole usein mahdollista.

Myös urakan aikataulusta kannattaa sopia urakkasopimuksessa. Urakan valmistumisella on erityisen suuri merkitys silloin, kun remontti estää koko talon tai esimerkiksi kylpyhuoneen käyttämisen. Urakkasopimuksessa kannattaakin sopia milloin urakan pitää viimeistään olla valmis ja mitä tapahtuu, ellei urakka ole sovittuna ajankohtana valmis. Urakan viivästystilanteessa on esimerkiksi mahdollista sopia korvauksesta, jonka urakoitsija maksaa kuluttajalle urakan viivästymisen johdosta.

Kuluttajasopimukset ovat suhteellisen laajasti säännelty kuluttajansuojalaissa, joka on pääsääntöisesti kuluttajan kannalta pakottavaa oikeutta. Kuluttajalla on siis oikeus vedota lain säännökseen, vaikka osapuolten välisessä sopimuksessa olisi sovittu toisin. Kuluttajan kannattaa joka tapauksessa sopia asioista etukäteen mahdollisimman tarkasti. Mikäli sopimukseen liitetään urakoitsijan vakiosopimusehdot, kuluttajan tulee ehdottomasti tutustua näihin etukäteen ennen sopimuksen tekemistä. Allekirjoituksellaan kuluttaja hyväksyy sopimusehdot osaksi sopimusta.

Kuluttajalla on oikeus saada sovittua hintaa vastaan sovitun sisältöinen urakka. Yleensä tuomioistuimeen kulkeutuvat riidat koskevat urakan lopputulosta, johon kuluttaja on syystä tai toisesta tyytymätön. Pahimmassa tapauksessa urakassa on merkittäviä rakennusvirheitä. Riidat saattavat koskea myös urakan viivästymistä.

Riitatilanteessa kuluttajan on tärkeä reagoida ajoissa ja tehdä kirjallinen reklamaatio urakoitsijalle. Reklamaatiossa tulee yksilöidä urakan virheet mahdollisimman tarkasti. Mikäli kuluttaja epäilee urakan jälkeä, voi olla viisasta hankkia mahdollisimman pian ulkopuolinen asiantuntija katsomaan urakan lopputulosta ja kertomaan oman näkemyksensä.

Kuluttajansuojalain mukaan kuluttaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä toimeksisaajalle eli urakoitsijalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Reklamaatiossa tulee olla ripeä, sillä reklamaatioaika kuluu silloinkin, kun kuluttaja ei vielä tiedä virheestä, jos hänen olisi huolellisena henkilönä pitänyt se havaita. Kuluttajan tulee tarkastaa urakan lopputulos huolellisesti urakan valmistuttua. Mikäli virheitä havaitaan jo urakan aikana, tulee näistä ilmoittaa urakoitsijalle viipymättä.

Kohtuullisen ajan käsite on tulkinnanvarainen. Kohtuullisena aikana voidaan pitää pikemminkin viikkoja kuin useita kuukausia. Reklamaatiota voi tarvittaessa täydentää myöhemmin, jos virheitä ilmenee pikkuhiljaa.

Virhetilanteessa kuluttajalla on oikeus pidättyä urakkahinnan maksusta, paitsi jos jäljellä oleva urakkahinta ylittää ne vaatimukset, joihin kuluttajalla virheen perusteella olisi oikeus. Lisäksi kuluttajalla on oikeus vaatia urakoitsijalta virheen oikaisua. Urakoitsijalla on myös oma-aloitteisesti oikeus korjata virhe. Mikäli virheen oikaisu ei syystä tai toisesta tule kyseeseen, kuluttajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta tai viime kädessä sopimuksen purkua. Kuluttajalla on myös oikeus vahingonkorvaukseen. Urakkasopimusriidat saattavat paisua suuriksi ja oikeudenkäyntikulut useisiin tuhansiin euroihin puolin ja toisin. Kohtuulliseen sopimukseen pääseminen on usein molempien osapuolten etu.

© 2022 Asianajotoimisto Lindblad