Asianajaja- ja neuvontapalvelut yksityishenkilöille

Avustaminen vahingonkorvausoikeusasioissa

Hoidamme omaisuus- ja henkilövahinkoihin liittyviä vahingonkorvausasioita. Voimme toimia vahingonkorvausasioissa niin vahingonkärsijän kuin vahingon aiheuttaneenkin apuna.

Lue lisää

Henkilöverotus

Asiantuntevan verosuunnittelun avulla pystytään välttymään virheellisistä tulkinnoista aiheutuvat epäonnistuneet järjestelyt sekä niistä mahdollisesti seuraavat veronkorotukset ja vastuuseuraamukset.

Lue lisää

Kiinteistö- ja asunto-oikeus

Asianajotoimistomme tarjoaa kiinteistöihin ja niiden luovutuksiin, kiinteistöjen kehittämishankkeisiin, huoneistojen vuokraukseen sekä asuntoihin liittyviä oikeudellisia palveluita.

Lue lisää

Perheoikeus ja perinnönjako

Perhe- ja perintöoikeudelliset asiat ovat olennaisia oikeudellisia asioita. Tarjoamme asiantuntemustamme muun muassa perunkirjoituksissa ja muissa perintöasioiden järjestämistä, avioliittoa, avioeroa sekä lasten huoltoa koskevissa tilanteissa.

Lue lisää

Riitojen ratkaisu

Avustamme asiakkaitamme kaikenlaisissa oikeudellisissa riita-asioissa ennen oikeudenkäyntiä ja sen aikana.

Lue lisää

Työ- ja virkamiesoikeus

Asianajotoimistomme on erikoistunut kysymyksiin, joita työoikeus ja virkamiesoikeus ja muut erityistilanteet asettavat.

Lue lisää

Yksityishenkilön sopimukset

Laadimme asiantuntemuksella kaikenlaiset sopimukset sekä yrityksille että yksityisille ihmisille. Avustamme yksityishenkilöitä muun muassa asunnon kauppaan ja vuokraukseen, irtaimen kauppaan, työsuhteeseen ja perheoikeuteen liittyvissä sopimuksissa.

Lue lisää

Asianajotoimistomme tarjoaa yksityisasiakkailleen laajoja ja asiantuntevia asianajo- ja neuvontapalveluja niin jokapäiväistä elämää koskevien yllättävien tilanteiden kuin monimutkaisempienkin pulmien ratkaisemiseksi. Asianajajillamme on vankka kokemus vaativistakin yksityishenkilöitä askarruttavista ongelmista ja niiden ratkaisemisesta. Hoidamme muun muassa perintöasioita sekä sopimuksista aiheutuneita erimielisyystilanteita.

Toimeksiannon alkuvaiheessa kartoitamme asiakkaan mahdollisuudet saada osa asianajokustannuksista katetuiksi oikeusturvavakuutuksesta.

 

Miksi Asianajotoimisto Lindblad?

Erityistä kiitosta olemme saaneet palveluidemme joutuisuudesta ja täsmällisyydestä.

Riidanratkaisu

Kuluttajariitojen vaihtoehtoista riidanratkaisua koskevat EU:n ns. ADR-direktiivi ja ODR-asetus tulivat voimaan 9.1.2016. Lakipaketin tarkoituksena on tehostaa tuomioistuinten ulkopuolisten riidanratkaisuelinten toimintaa ja helpottaa sitä myös rajat ylittävän kuluttajakaupan tilanteissa. Direktiivin mukaan kuluttajalla on mahdollisuus käyttää vaihtoehtoisia riidanratkaisuelimiä erimielisyyden ratkaisemiseen.

Jos kauppasopimusta koskevaa erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan ratkaistavaksi. Tarkempia tietoja kuluttajariitalautakunnan sivuilta www.kuluttajariita.fi.