Työoikeus ja virkamiesoikeus

Työelämässä tulee joskus vastaan lakiasiantuntemusta vaativia tilanteita. Asianajotoimistomme on erikoistunut auttamaan kysymyksissä, joita työoikeus, virkamiesoikeus ja erilaiset työsuhteiden erityistilanteet asettavat.

Työsopimus ja muut työ- tai virkasuhteeseen liittyvät asiat

Tarjoamme ajantasaisiin tietoihin ja vankkaan kokemukseen perustuvia palveluitamme niin työsuhteen aloituksessa, päättymisessä kuin työsuhteen keston aikanakin ilmenevissä oikeudellista asiantuntemusta edellyttävissä tilanteissa. Autamme työoikeuden edellyttämien työ- ja toimisopimusten teossa, samoin kuin mahdollisissa myöhemmin esiin tulevissa työsuhteen ongelmissa.

Työsuhteisiin sovelletaan työsopimuslakia, joka määrittää sekä työntekijän että työnantajan oikeudet ja velvollisuudet. Virkasuhdetta puolestaan säädellään valtion virkamieslaissa ja laissa kunnallisesta viranhaltijasta.

Työsuhteen päättäminen on tyypillinen riitatilanteita työntekijän ja työnantajan välille aiheuttava tilanne, jossa lakiasiantuntijan avusta on hyötyä. Kannattaa myös tiedostaa, että työsuhteen purkaminen ja työsuhteen irtisanominen ovat kaksi eri asiaa.

Työsuhteen aikana saattaa tulla esille epäkohtia, joiden selvittämiseen tarvitaan juridista tietoa. Tällaisia ovat mm. syrjintä työelämässä, kilpailukiellon rikkomiset, työrikokset ja työturvallisuuden laiminlyönti.

Asiantuntevaa lakiapua työsuhteen erilaisissa tilanteissa

Asianajotoimistossamme toimii työ- ja virkamiesoikeuteen erikoistunut tiimi, joka palvelee asiakkaita kaikissa työ- ja virkamiesoikeuteen liittyvissä asioissa aina asiakirjojen laatimisesta oikeudenkäynnissä avustamiseen saakka.

Työtiimin kokoonpanossa tiimin vetäjänä toimii työ- ja virkamiesoikeuteen perehtynyt juristi, jonka lisäksi tiimiä vahvistavat mahdolliset muut juristijäsenet sekä työ- ja virkamiesoikeuteen opinnoissaan suuntautuneet assistentit. Tällä tavoin voidaan varmistaa se, että asiakas saa parhaan mahdollisen palvelun ja oikeudellisen tietämyksen käyttöönsä käyttäessään toimistomme tarjoamia, työasioihin liittyviä palveluita.

Avustamme

asioissa, jotka liittyvät mm.

 • kilpailukielto– ja salassapitosopimuksiin
 • työsuhteen asiakirjoihin alkaen työsopimuksista
 • työsuhteen palkkaukseen ja ehtoihin
 • työsuhteen muutostilanteisiin
 • työsuhteiden päättämistilanteisiin
 • korvaus- ja hyvitysasioihin
 • palkkasaatavien velkomuksiin sekä palkkaturvaan
 • yhteistoimintalakiin (YT-laki)
 • työsyrjintään
 • työrikoksiin
 • työturvallisuuteen
 • virkamiehiin
 • oikeudenkäynteihin