Sopimusten teossa avustaminen

Avustaminen sopimusten laadinnassa

Laadimme asiantuntemuksella kaikenlaiset sopimukset sekä yrityksille että yksityisille ihmisille. Avustamme yksityishenkilöitä muun muassa asunnon kauppaan ja vuokraukseen, irtaimen kauppaan, työsuhteeseen ja perheoikeuteen liittyvissä sopimuksissa.

Kunnolla laadittu sopimus takaa parhaiten tavoitteiden toteutumisen ja voi estää myöhemmät sopimukseen liittyvät epäselvyydet ja erimielisyydet.

Sopimus voi olla suullinen tai kirjallinen, mutta sopimusta laadittaessa kirjallisen muodon noudattaminen on aina suositeltavaa. Kirjallinen muoto tuo oikeussuhteeseen varmuutta, josta hyötyvät kaikki sopijapuolet. Käytännön elämässä suullisten sopimusten sisältöä on vaikea todistaa esimerkiksi oikeudenkäynnissä. Tietyissä tapauksissa lainsäädäntö vaatii, että pätevä sopimus täytyy laatia kirjallisesti ja tiettyjä muotovaatimuksia noudattaen, jotta siihen voidaan vedota.

Avustaminen sopimuksista aiheutuneissa erimielisyystilanteissa

Sopimuksista aiheutuu joskus erimielisyyksiä sopimuspuolten välillä. Osapuolten näkemykset sopimuksen sisällöstä ja tarkoituksesta tai yksittäisestä sopimuskohdasta saattavat erota toisistaan. Erimielisyydet voivat liittyä myös siihen, että sopimuspuoli ei katso toisen täyttäneen sopimukseen perustuvia velvoitteitaan. Suoritushäiriön johdosta saattaa kyseeseen tulla sopimuksen erityispiirteistä riippuen esimerkiksi omasta suorituksesta pidättyminen, sopimuksen purkaminen, sopimussakon vaatiminen tai vahingonkorvaus.

Avustamme kaikissa sopimuksista aiheutuneissa erimielisyystilanteissa niin sopimuksen tulkinnassa ja sovittelussa kuin sopimuksiin perustuvissa velkomuksissa. Avustamme asiakastamme tarvittaessa aina tuomioistuimessa asti. Riita-asiassa on tärkeää ottaa yhteyttä asianajajaan hyvissä ajoin vahinkojen syntymisen minimoimiseksi.

Hoidamme velkomusasioita koko Euroopan unioniin kuuluvien maiden alueella.

Sopimusten päättäminen

Sopimussuhde voi päättyä sopimustyypistä ja tilanteesta riippuen suoritusten tekemisellä, sopimuskauden päättymisellä, sopimuksen irtisanomisella tai sopimuksen purkamisella. Sopimuksen päättäminen on aiheellista huomioida jo sopimusta laadittaessa. Sopimuksen päättämiseen liittyvät kysymykset voivat aiheuttaa erimielisyyttä sopimuspuolten välille.

Asiantunteva sopimustiimimme avustaa kaikissa sopimuksen päättämiseen liittyvissä kysymyksissä ja erimielisyyksissä.