fbpx

21.8.2013

Agenttisopimus

Agenttisopimus on varsin oiva ensikäden markkinointi- ja myyntikeino päämiehen tuotteiden saamiseksi Suomen tai ulkomaiden markkinoille ilman päämiehen merkittäviä investointeja.

Päämies ja agentti voivat sopia agenttisopimuksessa muistakin ehdoista kuin niistä, joista lausutaan kauppaedustajalaissa. Muutoin kauppaedustajan eli agentin toimintaa säätelee Laki kauppaedustajista ja myyntimiehistä vuodelta 1992.

Agenttisopimus määrittää edustamisen luonteen

Agentin tehtävänä on hankkia ostotarjouksia tai tehdä myyntitarjouksia päämiehen nimissä ja tämän lukuun. Agentti ei ole oikeutettu päättämään sopimuksia päämiehen puolesta, ellei päämies ole valtuuttanut agenttia siihen.

Edustusoikeuden kohteena ovat päämiehen tuotteet. Edustusoikeus perustuu valtuutukseen, jossa agentti toimii päämiehen valtuuttamana.

Agenttisopimuksen kesto

Agenttisopimus on ns. kestosopimus.

Agenttisopimus voidaan tehdä joko

  1. määräajaksi, jolloin se päättyy määräajan umpeuduttua, tai
  2. toistaiseksi voimassa olevaksi, jolloin se voidaan irtisanoa irtisanomisajan puitteissa.

Yksinoikeus vs. ei-yksinoikeus edustamiseen

Edustusoikeus voi olla yksinoikeudella, mikä tarkoittaa sitä, että päämies ei ole oikeutettu nimittämään toista edustajaa sopimusalueelle.

Edustusoikeus voi olla myös ei-yksinoikeudella, jolloin päämies on oikeutettu nimittämään toisen edustajan samalle sopimusalueelle.

Agenttisopimus velvoittaa myynninedistämiseen

Agentille kuuluu päämiehen tuotteiden myynninedistämisvelvollisuus: agentin on parhaan kykynsä mukaan edistettävä sopimustuotteiden myyntiä sekä valvottava päämiehen etuja sopimusalueella.

Tätä velvollisuutta voidaan tehostaa asettamalla agentillevähimmäisvälitysvelvollisuus määrällisesti tai rahallisesti. Seuraamukset velvoitteen täyttämättä jättämisestä voivat olla esim. sopimuksen purku tai yksinoikeuden menettäminen.

Agenttisopimus rajaa tavoiteltavia asiakkaita

Agenttisopimus määrää sopimusalueen, joka voi olla maantieteellinen tai asiakaskohtainen ja jolla agentti on oikeutettu toimimaan. Agentti ei ole oikeutettu toimimaan sopimusalueen ulkopuolella.

Provisiosta sopiminen agenttisopimuksessa

Päämies maksaa kauppaedustajalle sovitun provision.

Agenttisopimuksessa määritellään seuraavat asiat:

  • provisioon vaikuttavat kaupat
  • provision suuruus ja laskentaperuste
  • provisio-oikeuden syntyminen
  • provision maksuajankohta
  • jälkiprovisio.

Päämiehen on annettava agentille provisiolaskelmat ja ote päämiehen kirjanpidosta agentin sitä pyytäessä provisiolaskelman tarkistamiseksi.

Vastuu kustannuksista ja korvaukset

Kauppaedustaja yksin vastaa toiminnastaan aiheutuvista kustannuksista saamallaan provisiolla, jos kustannukset ovat johtuneet kauppaedustajan tavanmukaisista tehtävistä.

Sopimussuhteen päättyessä päämies voi joutua maksamaan agentille hyvityskorvausta tarkoin määriteltyjen edellytysten täyttyessä.

Kilpailukielto

Agenttisopimuksessa voi olla kilpailukielto, jonka mukaan kauppaedustaja ei ole oikeutettu edustamaan sopimusalueella kilpailevia tuotteita sopimuksen voimassa ollessa ja enintään kahden vuoden pituisen ajan sopimuksen päättymisen jälkeen. Kilpailukiellosta on sovittava kirjallisesti.

Agenttisopimuksen purkaminen

Päämies ja agentti voivat purkaa agenttisopimuksen. Sopimuksen purkaminen vaatii tärkeän syyn.

Useimmiten syynä on toisen osapuolen olennainen sopimusrikkomus. Purkamisen seurauksena agenttisopimus päättyy välittömästi.

Päämiehen tai agentin toimiessa edustussopimuksen vastaisesti kumpikin voi vaatia toisiltaa vahingonkorvausta.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad