fbpx

Yrityskaupan valmistelu

Huolellisilla valmisteluilla on tärkeä merkitys yrityskauppojen ja -järjestelyiden tekemisessä. Niillä voidaan muun muassa edesauttaa kaupan syntymistä, ennaltaehkäistä riskejä ja pitää veroseuraamukset mahdollisimman pieninä.

Yrityskauppaa valmistellessa on syytä ottaa huomioon seuraavat asiat:

 • Arvonmääritys on tärkeä askel, sillä osapuolten näkemykset arvosta saattavat olla hyvinkin erilaisia.
 • Salassapitosopimus kannattaa tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.
 • Aiesopimus ja esisopimus on järkevää laatia varmistamaan kaupantekoprosessin sujumista.
 • Due diligence eli kaupan kohteen ennakkotarkastus tai ostotutkimus on syytä suorittaa.
 • Jokaiseen yrityskauppaan liittyy erilaisia veroseuraamuksia, ja järkevällä suunnittelulla ne voidaan minimoida.

Yrityksen myyntikuntoon laittaminen

Yritys on ennen myymistä järkevää laittaa sellaiseen myyntikuntoon, että potentiaaliset ostajat kiinnostuvat yrityksestä.

Yrityksen myyntikuntoon laittamiseen menee helposti useita vuosia ja se edellyttää monesti paljon pohjatöitä ja dokumentointia.

Apuna yrityksen myyntikuntoon laittamisessa kannattaa usein hyödyntää asiantuntijaa. Ulkopuolinen taho helpottaa usein myös yrityksen vahvuuksien sekä heikkouksien tunnistamisessa ja niihin reagoinnissa ennen kun yrityksen arvo määritetään.

Katso videolta, mitä kannattaa tehdä ennen yrityksen myyntiä:

Video: Yrityksen myyntikuntoisuus
Video: Yrityksen myyntikuntoisuus

Yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvoon vaikuttavat monet tekijät eikä yritykselle ole yksiselitteistä arvoa, vaan kauppahinta määräytyy kompromissina myyjän, ostajan ja rahoittajan pitämistä arvoista.

Tiedon merkitys arvonmäärityksessä

Riittävät ja oikeat tiedot ovat olennaisia arvonmääritykselle. Myyjän on syytä muistaa se, että mitä täydellisemmät tiedot ovat ostajan käytettävissä, sitä vähemmän ostajan tarvitsee vähentää laskennallisesta arvosta riskin ja epävarmuuden perusteella.

Arvonmääritystä varten oleellisia tietoja ovat:

 • yrityksen oikaistu tase
 • ostajan tulevaisuutta kuvaava tulolaskelma (todelliset tulot + kulut, satunnaiset tulot ja kulut poistettu, jaksotukset todellisen kassavirran näkökulmasta)
 • arvonmääritysmenetelmä ja vertailumenetelmä
 • kattava ja luotettava selvitys myyjästä ja ostajasta
 • näkemys ostajasta ja tämän motiiveista ja kyvyistä ostaa yritys
 • kokeneen ammattilaisen näkemys arvonmäärityksestä
 • tieto rahoituksen saatavuudesta ja rahoituksen ehdoista
 • goodwill-arvo eli taseeseen merkittävä aineeton arvo (yrityksen brändi, työntekijät, aineettomat oikeudet kuten patentit yms.)
 • tuottoarvo eli odotukset yrityksen tuotoista tietyllä aikavälillä sekä tuoton varmuudesta
 • substanssiarvo, joka muodostuu, kun yrityksen varoista vähennetään sen kaikki velat
 • synergiaetujen vaikutus (esimerkiksi hallintoon tai tiloihin liittyvät säästöt)
 • koneet ja kalusto sekä kiinteistöt ja tilat
 • vaihto-omaisuus ja rahoitusomaisuus
 • neuvotteluvoiman ja motiivien vaikutus kauppahintaan.

Yritysjärjestelyjen ABC: Arvonmääritys -webinaari

Webinaarissa käydään läpi mitä fuusio eli sulautuminen tarkoittaa, missä tilanteissa yritysfuusio on järkevä vaihtoehto jaillaisen prosessin kautta yritysfuusio etenee.

Katso videolta, miten yrityksen arvonmääritys tehdään:

Video: yrityksen arvonmääritys
Video: yrityksen arvonmääritys

Yrityksen arvonmääritys ammattilaisen tekemänä

Yrityksen arvonmääritys kiinteään hintaan. Tutustu tarkemmin ja kysy lisää.

Kaupan kohteen tarkastus eli due diligence

Due diligence on vakiintunut yrityskauppakäsite ja tarkoittaa kaupan kohteen ennakkotarkastusta tai ostotutkimusta. Käsite kattaa kaikki ne selvittelyt ja tutkimukset, jotka ostaja haluaa suorittaa ennen yrityskauppaa. Selvitysten kautta ostaja voi tehdä kohteesta sekä taloudellisen että oikeudellisen arvion ja arvioida, millaisia mahdollisuuksia ja riskejä liiketoimintaan liittyy.

Toinen ennakkotarkastuksen tärkeimmistä tehtävistä on toimia pohjana rahoituspäätökselle. Rahoitus voidaan järjestää operatiivisen kassavirran pohjalta, ottamalla velkaa tai käyttämällä omia osakkeita vastikkeena.

Ennakkotarkastuksessa ostaja saa yleensä tietoja, jotka ovat yritys- ja ammattisalaisuuden piirissä ja tällöin ostaja on yleensä velvollinen allekirjoittamaan salassapitosopimuksen. Due diligencen laajuudesta voidaan sopia, mutta sekä suppeampi että laajempi tarkastus tuo omalla tavallaan mielenrauhaa ja varmuutta tosiseikoista.

Kaupan kohteen ennakkotarkastuksen laajuus

Due diligencen laajuus riippuu monista eri tekijöistä:

 • ostajan asema
 • kohdeyrityksen koko
 • liiketoiminnan rakenteet
 • yrityskaupan muoto 
 • priorisoitava ja toissijainen informaatio.

Ennakkotarkastus kattaa tavallisesti kohdeyrityksen perustiedot:

 • yrityksen taloudellinen tilanne
 • henkilökunta
 • vakuutukset
 • immateriaalioikeudet
 • kilpailutilanne
 • viranomaisasiat kuten lupa-asiat
 • operatiivinen johto
 • verosuunnittelu.

Tiedot kerätään ja analysoidaan. Yrityksen kirjapitoasiakirjat ovat tärkeä informaation lähde, mutta myös avainhenkilöiden haastattelut, vierailut yrityksen tiloissa ja tarkasti eritellyt pyyntölistat voivat antaa arvokasta tietoa kohdeyrityksestä. 

Tarkastuksessa pyritään todentamaan tuottoihin ja siten kauppahintaan liittyviä seikkoja, kuten:

 • asiakassopimusten sisältöä, laatua ja määrää
 • tase-erien oikeellisuutta sekä niiden arvoon vaikuttavia seikkoja
 • tuleviin tuottoihin ja mahdollisesti tavoiteltaviin säästöihin liittyviä seikkoja.

Tarkastettavan aineiston pitäisi käsittää ne tiedot, joiden kautta ostaja voi saada riittävän varmuuden arvostuksen perusteena olevista seikoista.

Mikäli kaupan kohteen tarkastus on ajankohtainen myyjän tai ostajan roolissa, autamme mielellämme. Tarvittaessa tarkastus voidaan toteuttaa sähköisellä alustalla, jonne sovittu aineisto syötetään.

Meillä on kokemusta sekä isoista että pienistä due diligence -tarkastuksista.

Yritysjärjestelyn sopimukset

Yritysjärjestelyn tai yrityskaupan yhteydessä on hyvä muistaa huolehtia onnistumisen varmistavista yksityiskohdista. Salassapitosopimus kannattaa tehdä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Aiesopimus ja esisopimus on myös järkevää laatia varmistamaan kaupantekoprosessin sujumista.

Aiesopimus

Aiesopimus on lähtökohtaisesti juridisesti velvoittamaton sopimus, joka solmitaan pääsopimuksen esitoimena. Se on usein käytössä yrityskauppaprosessin sopimusneuvotteluiden apuvälineenä.

Aiesopimuksen tehtävä on:

 • vahvistaa myyjän aikomuksen myydä ja ostajan aikomuksen ostaa kaupan kohde
 • vahvistaa siihen mennessä saavutettu yksimielisyys kaupan kohteesta
 • määritellä tarvittavat jatkotoimenpiteet
 • määritellä haluaako esimerkiksi ostaja suorittaa kaupan kohteen tarkistuksen ja missä laajuudessa ja aikataulussa
 • määritellä kuinka pitkään neuvotteluja on hedelmällistä käydä
 • määritellä mitkä tekijät ovat mahdollista pääsopimusta ajatellen myyjälle ja ostajalle niin sanottuja kynnyskysymyksiä.

Vaikka aiesopimus on yleisellä tasolla tehty, on tärkeää, että pelimerkit ovat selvät, koska varsinkin isot yrityskauppaprosessit ovat kalliita niin myyjälle kuin ostajallekin, eikä kumpikaan halua aikaa vievien neuvottelujen jälkeen palata lähtöruutuun. Mitä enemmän on pelissä, sitä tärkeämpi aiesopimus on.

Esisopimus

Esisopimus on luonteeltaan aiesopimusta sitovampi. Esisopimus velvoittaa osapuolet solmimaan pääsopimuksen tiettyjen edellytysten täytyttyä ja sen noudattamatta jättämiseen voi olla kytketty huomattavat sopimussakot, kun taas aiesopimuksesta lähtökohtaisesti voidaan vetäytyä ilman sanktiota.

Esisopimus voidaan tehdä joko molemminpuolisesti tai vain yksipuolisesti velvoittavaksi.

Molemminpuolisesti velvoittava esisopimus sitoo molempia osapuolia, jolloin kummallakin osapuolella on oikeus vaatia toista osapuolta tekemään kauppa. Mikäli toinen osapuoli kieltäytyy tekemästä kauppaa, voi toinen vaatia kanteella kaupan tekemistä esisopimuksessa kirjatuin ehdoin. Tällaisessa tilanteessa osapuolella on myös oikeus korvaukseen esisopimuksen rikkomisesta aiheutuneesta vahingosta.

Yksipuolisesti sitova esisopimus velvoittaa ainoastaan toista osapuolta, kun taas toisella on niin sanottu optio-oikeus eli oikeus valita, haluaako tehdä kaupan vai ei. Esisopimukseen on tapana liittää sopimussakkolauseke, jossa sovitaan, minkä summan kaupasta kieltäytyvä on velvollinen suorittamaan sopimussakkona toiselle osapuolelle.

On tärkeää, että esisopimus vastaa muotovaatimuksia, tai muuten se on pätemätön eikä näin ollen sopimussakkolausekettakaan voida siihen pätevästi liittää.

Katso videolta lisätietoa yrityskaupan sopimuksista:

Video: Yrityskaupan sopimukset
Video: Yrityskaupan sopimukset

Maksuton opas: Näin teet hyvän sopimuksen

Laadimme avuksesi oppaan, johon kokosimme keskeisimmät onnistuneeseen sopimuksentekoon liittyvät asiat.

Salassapitosopimus

Jos kaupan yhteydessä on välttämätöntä paljastaa luottamuksellista tietoa, tietoa luovuttava osapuoli haluaa yleensä asettaa vakuuksia luovutettavien tietojen salassa pitämiselle. Mallisopimusten käyttäminen ei ole suositeltavaa, vaan on molempien osapuolten etu laatia mahdollisimman tarkka ja juuri tarkoitukseen sopiva salassapitosopimus.

Seuraavat asiat ja niiden sisältö sekä vaikutus omaan toimintaan on syytä käydä läpi ennen allekirjoittamista:

 • sopimuksen kohde ja tarkoitus
 • salassapitovelvollisuuden alaiset tiedot, niiden määrittely ja tietojen palauttaminen
 • sopimuksen voimassaoloaika ja salassapitovelvollisuuden piiri
 • suhtautuminen kolmanteen osapuoleen
 • sopimussakko – välittömät ja välilliset vahingot
 • vahingonkorvausvaatimukset ja vaatimusten esittäminen
 • sovellettava laki ja riidanratkaisu.

Lue lisää salassapitosopimuksesta ja ota yhteyttä, niin autamme sinua laatimaan sellaisen!

Kauppakirja

Kauppakirjan merkitystä yrityskaupassa ei voi vähätellä. Se on kaupan ensisijainen asiakirja, jonka perusteella mahdolliset myöhemmin syntyvät erimielisyydet ratkaistaan. Kauppakirjan pituus ja yksityiskohtaisuus riippuvat kaupan yksityiskohdista ja osapuolten toiveista.

Kauppakirjan olennaisimpia asioita ovat:

 • kaupan kohteen eli ostettavan yrityksen määrittäminen ja yksilöiminen
 • kauppahinnan ja maksuehtojen määrittäminen
 • myyjän vastuiden sekä maksuaikataulun määrittäminen
 • muiden kaupan kohdetta koskevien seikkojen ja niihin liittyvien oikeuksien ja velvollisuuksien sopiminen.

Yrityksen sukupolvenvaihdos

Yrityksen sukupolvenvaihdos tarkoittaa tilannetta, jossa yritys siirtyy toiselle omistajalle perheen sisällä tai lähisukulaisten kesken. Toisaalta sukupolvenvaihdos tarkoittaa myös iäkkään yrittäjän luopumista yrityksestään ulkopuolisen jatkajan kanssa toteutettavalla yrityskaupalla tai yritysjärjestelyllä.

Sukupolvenvaihdos on syytä ottaa huomioon ajoissa ja valmistautua siihen hyvin, sillä se sisältää samantapaisia riskejä kuin muutkin yrityskaupat.

Sukupolvenvaihdoksen vaihtoehdot

Sukupolvenvaihdoksen keinoiksi ajatellaan yleisesti yhtiön myyminen tai lahjoittaminen. Usein kokonaisuus on kuitenkin mielekkäämpää toteuttaa esimerkiksi käyttäen hyväksi jakautumista tai omien osakkeiden hankintaa yhdessä kaupan tai osakeannin kanssa.

Vaihtoehtojen valinnalla voidaan vaikuttaa esimerkiksi siihen maksaako niin sanotun kauppahinnan pääosin yritys vai jatkaja sekä siihen, ovatko mahdollisesti kauppahinnan maksusta syntyvät velat yhtiön, apuyhtiön vai jatkajan vastuulla.

Kaikissa tapauksissa olennaista on valittavan järjestelytavan verotuskohtelun selvittäminen etukäteen ja teknisten ratkaisujen tarkoituksenmukainen valinta. Osaan vaihtoehtoja liittyy verohuojennuksia. Ne on syytä ottaa huomioon vertailtaessa vaihtoehtoja.

1. Osakekauppa

Osakekaupassa yritys myydään toiminnan jatkajalle, jolloin myyjä voi saada luovutusvoittoa tekemästään kaupasta, ja voitosta maksetaan pääomatuloveroa.

2. Lahjanluonteinen kauppa

Lähtökohtaisesti, jos omaisuus luovutetaan hintaan, joka on enintään ¾ yrityksen käyvästä arvosta, katsotaan tuolloin kyseessä olevan lahjanluonteinen kauppa.

3. Omien osakkeiden hankkiminen

Osakeyhtiö voi ostaa omia osakkeitaan omalla vapaalla pääomallaan. Tällöin kyseessä ei kuitenkaan ole sukupolvenvaihdos ja huojennuksia ei ole mahdollista saada.

Sukupolvenvaihdoksen esitoimet

Sukupolvenvaihdoksessa saattaa mennä aikaa kaikkine valmistelutoimineen, ennakkoratkaisuineen ja eri vaiheissa toteuttavine järjestelyineen sekä mahdollisine jälkitoimineen jopa joitakin vuosia. Lyhimmillään sukupolvenvaihdos voidaan toteuttaa jopa päivissä.

Luopujan yhtiö tai yhtiörakenne ei välttämättä vastaa sitä, mitä jatkajalle ollaan siirtämässä, ja sukupolvenvaihdoksen yhteydessä voidaan tehdä erilaisia toimenpiteitä, kuten:

 • jakautuminen
 • osakevaihto ja sulautuminen
 • yhtiömuodon muutos
 • omien osakkeiden hankinta
 • pääoman palautus.

Sukupolvenvaihdos ja testamentti

Erityisesti silloin, kun on tiedossa, että ratkaisuun pääseminen vie aikaa, on luopujan hyvä tehdä testamentti. Testamentilla voidaan varmistaa, että luovutuksen kohde menee aiotulle jatkajalle, vaikka kaikkia suunniteltuja toimia ei ehdittäisi tehdä suunnitelman mukaan. Testamentilla voidaan myös huolehtia, että luopujalle mahdollisesti jääneet osakkeet tai yhtiön osuudet siirtyvät jatkajalle.

Sukupolvenvaihdos ja verotus

Sukupolvenvaihdokseen liittyviin veroseuraamuksiin voi ja kannattaa valmistautua verosuunnittelulla. Toisin kuin muussa yrityskaupassa, sukupolvenvaihdoksessa on mahdollista saada verohuojennuksia, kunhan määrätyt ehdot täyttyvät. Huojennusta voi saada sekä yrityksen myyjä että yritystoimintaa jatkava ostaja.

Sisältö jatkuu opasnoston jälkeen.

Maksuton opas yrityksen sukupolvenvaihdokseen

Sukupolvenvaihdos voi valmistelutoimineen pisimmillään olla vuosien pituinen prosessi, jossa on paljon erilaisia vaiheita ja huomioitavia seikkoja. Lataa avuksi oppaamme, johon on koottu tärkeimmät sukupolvenvaihdokseen liittyvät asiat.

Yrityskaupan vaihtoehdot

Liiketoimintasiirto on yritysjärjestely, jossa luovutetaan tiettyyn liiketoimintakokonaisuuteen kohdistuvat varat, velat ja varaukset yhtiöltä toiselle. Siirron vastineena siirtävä yhtiö saa vastaanottavan yhtiön osakkeita tai liiketoimintasiirron jälkeen liikkeelle laskettuja uusia osakkeita. Rahavastike ei siis tule kysymykseen liiketoimintasiirrossa.

Osakevaihto on käyttökelpoinen järjestely tilanteisiin, joissa yrityskauppa tai omistusrakenteiden muutos halutaan toteuttaa ilman kassan tai lainavarojen käyttämistä ja veroseuraamuksia.

Sulautuminen on hyvin käyttökelpoinen ja monipuolinen yritysjärjestely, jonka käytöllä on saatavissa runsaasti hyötyjä. Sulautumista käytetään usein esitoimena yrityskaupoissa, ja oikein tehtynä se on veroneutraali.

Jakautuminen tähtää vastakkaisiin tavoitteisiin kuin sulautuminen. Osakeyhtiö voi jakautua siten, että jakautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät osittain tai kokonaan yhdelle tai useammalle perustettavalle osakeyhtiölle ja osakkeenomistajat saavat vastikkeena vastaanottavan yhtiön osakkeita.

Yritysjärjestely ja verotus

Eräät yritysjärjestelyt, kuten sulautuminen, jakautuminen ja liiketoimintasiirto sekä osakevaihto on mahdollista toteuttaa oikein tehtynä siten, ettei niissä tuloudu verotettavaa tuloa eivätkä osakkeiden omistusajat katkea.

Veroedut eivät kuitenkaan toteudu, jos on ilmeistä, että järjestelyjen yksinomaisena tai pääasiallisena tarkoituksena on veronkiertäminen tai veron välttäminen.

Erityisesti yritysjärjestelyiden sarjatoimia eli useiden perättäisten toimenpiteiden toteuttamista suunniteltaessa esimerkiksi ajoitus ja liiketoiminnallinen peruste kannattaa harkita tarkkaan, jotta veroseuraamukset pysyvät mahdollisimman pieninä. Verottajalta pyydetyllä ennakkoratkaisulla on mahdollista varmistaa verokohtelu jo etukäteen.

Autamme mielellämme ennakkoratkaisun hankkimisessa sekä sen arvioimisessa, onko ennakkoratkaisulle tarvetta.

Yritysjärjestelyn riskit

Riskienhallinta on olennainen osa yritysjärjestelyjä, ja riskeihin varautumalla ne voidaan minimoida.

Mahdollisia riskejä ovat:

 • Toimialakohtaiset riskit, jotka johtuvat esimerkiksi ostajan heikosta ennakkotuntemuksesta koskien toimialalla tarvittavia lupia ja niiden siirtymistä uudelle yrittäjälle.
 • Yrityskohtaiset riskit, jotka saattavat johtua yrityksen riippuvuuksista toisiin yrityksiin, joita ei ole selvitetty ennakkoon riittävän hyvin.
 • Tietoturvariskit, jotka koskevat tätä nykyä kaikkia toimialoja ja saattavat johtaa jopa liiketoiminnan keskeytymiseen – esimerkiksi tietojenhallintaan, käyttäjiin ja asiakastietoihin liittyvät riskit.
 • Henkilöstöjohdannaiset riskit, jotka liittyvät esimerkiksi avainhenkilöihin, joiden työpanosta ja tietämystä on vaikea korvata, yrityskulttuurien erojen huomiotta jättämiseen tai henkilöstön hyvinvoinnin ja sitouttamisen laiminlyömiseen siirtymävaiheessa.
 • Yrittäjän oma riski, joka syntyy jos yrittäjä ei huomioi omaa hyvinvointiaan ja jaksamistaan tai osaa arvioida realistisesti, kuinka suurta osaamista ja ajallista panosta uusi yritys häneltä henkilökohtaisesti kaipaa.

Sisältö jatkuu opasnoston jälkeen.

Tutustu yritysjärjestelyjä käsitteleviin oppaisiimme

Löydät kaikki yritysjärjestelyjä käsittelevät oppaamme materiaalit-osiosta.

Asianajotoimisto Lindblad apuna yritysjärjestelyissä

Yritysjärjestelyt ovat Asianajotoimisto Lindbladin vahvaa erikoisosaamisaluetta. Avustamme yrityksiä, ostajia, myyjiä ja näiden rahoittajia erilaisissa yritysjärjestelyissä, oli kyseessä sitten yrityksen perustaminen, yrityksen ostaminen, yrityksen myyminen, liiketoimintakauppa tai osakekauppa.

Kattavaa palvelua yritysten tarpeiden mukaan

Neuvomme yksilöllisesti erilaisten yritysjärjestelyjen hoidossa. Yrityskauppoihin erikoistuneet lakimiehemme toimivat yhteistyössä muiden alan asiantuntijoiden kanssa muun muassa yrityskaupan rahoitukseen ja järjestelyn verotukseen liittyen, jotta yritysjärjestelyt sujuisivat mutkattomasti. Autamme yrityksen arvon selvittämisessä ja meillä on tehokkaat menetelmät yrityksen arvonmäärityksen hoitamiseen.

Advoc-ketjun jäsenenä autamme myös kansainvälisissä yritysjärjestelyissä.

Voit syventyä tarkemmin yritysjärjestelyihin liittyviin palveluihimme tutustumalla referensseihimme. Olemme auttaneet mm. Outokummun EnergiaaTaipalsaaren Lämpö Oy:täKeski-Uudenmaan KehittämiskeskustaRE Groupia ja AccessPointia.

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad