fbpx

23.1.2023

Osakekaupan verotus

Tulon veronalaisuutta koskevan pääsäännön perusteella osakekaupan seurauksena syntyvät luovutusvoitot ovat lähtökohtaisesti veronalaista tuloa riippumatta siitä, kuinka kauan myyjä on omistanut osakkeet ja siitä, miten myyjä on ne saanut. Vastaavasti osakkeen verotuksessa poistamaton hankintameno on lähtökohtaisesti vähennyskelpoista menoa.

Luovutusvoiton verotus

Luovutusvoiton verotukseen vaikuttaa, onko osakkeiden myyjä henkilöosakas vai yhtiö. Henkilöosakkaan luovutusvoitto verotetaan pääomatulojen veroprosentin mukaan joko 30 %:n tai 34 %:n verokannalla. Luovutusvoittoveroa ei kuitenkaan muodostu, jos kalenterivuoden aikana luovutetun omaisuuden yhteenlasketut luovutushinnat ovat enintään 1000,00 euroa. Huomioon ei oteta erikseen verovapaiksi säädettyjä luovutuksia. Luovutusvoiton tai -tappion määrää laskettaessa henkilöosakas saa vähentää osakkeiden hankintamenon sekä voiton hankkimiskulut, kuten välityspalkkiot ja toimitusmaksut.

Hankintamenon ja voiton hankkimiskulujen yhteismäärän sijaan verovelvollinen voi halutessaan käyttää niin sanottua hankintameno-olettamaa, jos sen mukaan laskettu vähennys on yhteismäärältään suurempi. Hankintameno-olettamaa käytettäessä osakkeiden luovutushinnasta vähennetään 20 %, jos luovuttaja on omistanut osakkeet luovutushetkellä alle 10 vuotta. Jos luovutettujen osakkeiden omistusaika luovutushetkellä on ollut vähintään 10 vuotta, hankintameno-olettama on 40 % luovutushinnasta. Olettamaa käytettäessä osakkeiden luovutushinnasta ei saada vähentää muita kuluja. Hankintameno-olettamaa sovelletaan vain silloin, kun luovutusvoitto verotetaan tuloverolain mukaan.

Miten osakekaupasta verotetaan

Kun osakkeiden myyjä on yhtiö, myynnistä syntyvä luovutusvoitto verotetaan elinkeinotulona 20 %:n verokannalla. Erään poikkeuksen osakeluovutusten veronalaisuudesta muodostavat yhteisöjen käyttöomaisuuteen kuuluvat osakkeet, jotka ovat tiettyjen edellytysten täyttyessä verovapaasti luovutettavia. Vastaavasti käyttöomaisuusosakkeiden hankintamenot ovat vähennyskelvottomia. Verovapaiden osakeluovutusten edellytyksenä on, että luovutettavat osakkeet kuuluvat omistajayhteisön harjoittaman elinkeinotoiminnan käyttöomaisuuteen, minkä lisäksi osakeluovutuksen tulee täyttää elinkeinotuloverolain 6 b §:ssä säädetyt muut edellytykset.

Osakkeiden ostajalle hankintameno on vähennyskelpoinen vasta, kun osakkeet luovutetaan edelleen. Hankintamenosta ei ole mahdollista tehdä vähennyskelpoista poistoa osakkeiden arvonalentumisen perusteella. Rahoituskustannukset sen sijaan ovat ostajalle pääsääntöisesti vuosikuluna vähennyskelpoisia. Ostajan tulee maksaa varainsiirtoveroa 1,6 % koko kauppahinnasta.

Kohdeyhtiön verotuksessa vahvistetut tappiot menetetään, jos yli puolet yhtiön osakkeista välittömästi tai välillisesti vaihtaa omistajaa. Erityisistä syistä verovirasto voi hakemuksesta myöntää poikkeusluvan tappioiden säilyttämiseen.

Tutustu yritysjärjestelyihin liittyviin palveluihimme. Avustamme myös osakassopimuksen laatimisessa ja muiden yrityksen sisäisten ja ulkoisten sopimusten tarkastamisessa.

Lataa opas osakassopimuksen tekemisestä

Lue oppaastamme, mitä osakassopimus voi sisältää ja millaisia riskejä sillä voidaan välttää?

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad