fbpx

28.2.2016

Incoterms 2010-toimituslausekkeet: FCA vs. DAP

Tämä artikkeli on julkaistu Konepörssi -lehdessä.

Kauppasopimuksissa käytetyt toimituslausekkeet FCA (Free Carrier) ja DAP (Delivered At Place) soveltuvat kaikille kuljetusmuodoille. Ehtojen perusteella määritellään mm. tavaran toimitushetki, toimitukseen liittyvät toimenpidevelvoitteet ja kustannukset sekä riskin siirtyminen. Tässä artikkelissa esitellään ja vertaillaan näitä kahta toimituslauseketta keskenään.

Toimitusehdot eivät kuitenkaan määrittele esim. osapuolten velvoitteita suhteessa kolmansiin osapuoliin, tavaran omistusoikeuden siirtymistä tai tavaran hintaa ja sen maksuehtoja. Tästä syystä pelkkien toimituslausekkeiden käyttö sellaisenaan ei ole mahdollista, vaan ne tulee sisällyttää osaksi kirjallista kauppasopimusta.

FCA – Vapaasti rahdinkuljettajalla

Toimituslausekkeen mukaan myyjä toimittaa ja luovuttaa tavaran ostajan nimeämälle rahdinkuljettajalle tai muulle henkilölle, joko myyjän tiloissa tai muussa nimetyssä paikassa. Koska riski siirtyy ostajalle toimituskohdassa, tulisi toimituskohta täsmentää mahdollisimman tarkasti. Myyjän velvollisuutena on toimittaa tavara toimituspaikalle sovittuna toimituspäivänä tai toimitukseen varattuna ajanjaksona. Silloin kun nimetty paikka on myyjän tiloissa, toimitus katsotaan tapahtuneen, kun tavara on lastattu ostajan järjestämään kuljetusvälineeseen. FCA:ssa myyjä vastaa kaikista tavaralle aiheutuneista vahingoista, kunnes tavara on toimitettu. Ostajan velvollisuutena on tavaran vastaanottaminen, kun se on toimitettu sovitun mukaisesti, ja riski tavaralle aiheutuvasta vahingosta siirtyy tämän jälkeen ostajalle.

Tarvittaessa myyjän tulee vientiselvittää tavara. Tällöin myyjä hankkii omalla vastuullaan ja kustannuksellaan vientilisenssin tai muun virallisen luvan sekä hoitaa kaikki tavaran vientiä varten tarpeelliset tullimuodollisuudet. Myyjä vastaa silloin myös kustannuksista, jotka liittyvät tarkastustoimenpiteisiin ja tavaran mahdolliseen pakkaamiseen sekä toimitusasiakirjojen toimittamisesta ostajalle.

Kuljetus- ja vakuutussopimusten osalta myyjällä ei ole ostajaan nähden velvoitetta näiden solmimiseen. FCA:ssa ostaja tekee omalla kustannuksellaan sopimuksen tavaran kuljettamisesta nimetystä toimituspaikasta ja vastaa toimittamisen jälkeen aiheutuvista kuluista.

Myyjällä ei kuitenkaan ole velvollisuutta hoitaa mitään tuontimuodollisuuksia eikä hänen tarvitse tuontiselvittää tavaraa eikä maksaa tuontitullia. Ostaja hankkii tarvittaessa omalla kustannuksellaan ja vastuullaan tuontilisenssin ja muut viralliset luvat sekä hoitaa kaikki tuontimuodollisuudet tavaran maahantuontia varten. Ostaja maksaa tarvittaessa kuljetusta edeltävän pakollisen tarkastuksen kustannukset, ellei tarkastus ole vientimaan viranomaisen edellyttämä.

DAP – Toimitettuna määräpaikalle (ja verrattuna FCA:han)

DAP toimituslausekkeen mukaan myyjä toimitta tavaran ja asettaa sen ostajan käytettäväksi nimetyllä määräpaikalla saapuneesta kuljetusvälineestä purettavaksi sovittuna päivänä tai ajankohtana. Myyjä vastaa kaikista kuljetuksen aikaisista riskeistä viedessään tavaran nimettyyn paikkaan. Edellä mainitusta syystä ja vastaavasti kuin FCA:ssa toimituskohta tulee täsmentää mahdollisimman selvästi. Kuten FCA:ssa, ostajan velvollisuutena on tavaran vastaanottaminen ja ostaja vastaa sen jälkeen kaikista tavaralle sattuvista vahingoista.

Vienti- ja tuontiselvityksen, tarkastustoimenpiteiden, pakkaamisen ja toimitusasiakirjojen osalta DAP vastaa FCA:ta.

DAP:ssa myyjä tekee omalla kustannuksellaan sopimuksen tavaran kuljettamisesta nimettyyn tai sovittuun määräpaikkaan. Lisäksi Myyjä vastaa kaikista muista kustannuksista, paitsi tavaran purkauskustannuksista määräpaikalla ja sellaisista kustannuksista, jotka johtuvat tavaran kuljettamisesta jonkun muun maan kautta.

Olennaiset eroavaisuudet: Tavaran luovuttaminen, sopimus kuljettamisesta ja riskien siirtyminen

FCA:ssa myyjä siis luovuttaa tavaran kuljettajalle tai muulle henkilölle ja ilmoittaa ostajalle luovutuksen ajankohdasta. DAP:ssa myyjä puolestaan luovuttaa tavaran määräpaikalla kuljetusvälineestä purettavaksi. Lisäksi ostaja ilmoittaa myyjälle tavaran vastaanottokohdan, mikäli ostajalla on oikeus niistä päättää.

FCA:ssa ostaja tekee sopimuksen tavaran kuljettamisesta, mikä on ymmärrettävää, kun ostaja nimeää kuljettajan. DAP:ssa myyjä puolestaan tekee sopimuksen tavaran kuljettamisesta, sillä vastaahan hän kaikista kuljetuksenaikaista riskeistä. Riippuen tavaran luonteesta ja osapuolten vaikutusmahdollisuuksista, osapuolten on kuitenkin hyvä muistaa, että vaaranvastuun/ riskin siirtymisajankohta vaikuttaa olennaisesti siihen, kumpaa toimituslauseketta kauppasopimuksessa tulisi käyttää.

 

 

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad