fbpx

30.8.2017

Jura novit curia –periaate sitoo ruotsalaisessa välimieskäytännössä

Svean hovioikeus on antanut 9.3.2017 tuomion, joka vahvistaa jura novit curia -periaatteen soveltuvan myös välimiesmenettelyssä. Jura novit curia –periaatteen mukaan asianosaisten ei tarvitse selvittää tuomioistuimelle lainsäädännön sisältöä, vaan tuomioistuin ottaa lainsäädännön asiaa käsitellessään huomioon itsenäisesti ja automaattisesti.

Tausta

Osapuolet ovat solmineet 2008 franchisesopimuksen. Osapuolten välisessä välimiesmenettelyssä on annettu välitystuomio 2015.

Kantajan mukaan välimies syyllistyi toimivaltansa ylitykseen ja menettelyvirheeseen

Kantaja vaati välitystuomion hylkäämistä. Kantaja perusteli vaatimuksiaan kahdella eri perusteella vedoten Ruotsin välimiesmenettelylakiin, jonka mukaan välimiehen ylittäessä toimivaltansa välitystuomio olisi jätettävä kokonaan tai osaksi vaille merkitystä. Toisaalta välitystuomio oli jätettävä kokonaan tai osittain vaille merkitystä, jos välimiesmenettelyn kuluessa oli tapahtunut sellainen menettelyvirhe, joka ei johtunut osapuolista ja oli vaikuttanut asian lopputulokseen.

Kantajan mukaan välimies oli ylittänyt toimivaltansa perustaessaan välitystuomionsa analogisesti sellaisiin lain säännöksiin, joihin vastaaja ei ollut vedonnut. Välimiehen olisi tullut ottaa huomioon ainoastaan vastaajan esille nostamat seikat.

Välimies oli kantajan mukaan syyllistynyt menettelyvirheeseen jättäessään kertomatta osapuolille kyseisen lain vaikuttavan harkintaansa.  Välimiehen tuli antaa osapuolille mahdollisuus esittää väitteensä ja näkökohtansa asiassa. Kyseessä oli menettelyvirhe, koska lakia sovellettiin laajentaen laintulkinta lain sanamuotoa laajemmalle alueelle lain tarkoitukseen asiasta etukäteen osapuolille kertomatta. Koska lain analogiseen soveltamiseen on osapuolten ennalta vaikeaa varautua, eivät osapuolet olleet osanneet vedota asiassa merkityksellisiin seikkoihin välimiehen menettelyvirheestä johtuen. Menettelyvirhe oli vaikuttanut asian lopputulokseen. Perusteet välitystuomion kumoamiseen olivat kantajan mukaan käsillä.

Hovioikeus naulasi – välimies oli perustanut tuomionsa lakiin

Hovioikeus hylkäsi kantajan vaatimukset välitystuomion kumoamisesta viitaten tuomiotekstissään nimenomaisesti jura novit curia -periaatteeseen. Jura novit curia -periaatteen mukaan tuomari ei ole sidottu vain osapuolten asiassa esittämiin oikeudellisiin argumentteihin. Välimiehellä on oikeus valita soveltuva laki sen mukaan, mitä oikeudellisia tosiasioita osapuolet ovat asiassa esittäneet.

Hovioikeuden mukaan välimies ei voi ottaa huomioon muita oikeudellisia tosiseikkoja kuin ne, jotka asianosaiset ovat menettelyn kuluessa esittäneet. Toisin sanoen toimivallan ylittämistä on se, mikäli perustaa välitystuomion muuhun oikeudelliseen tosiseikkaan, kuin sellaiseen, johon osapuolet ovat vedonneet. Toisaalta välimiehellä on nimenomainen velvollisuus selvittää ne olosuhteet ja tosiasiat, joiden perusteella hän päättää tapaukseen soveltuvat juridiset faktat ja lain. Toisaalta tiettyä oikeudellista argumenttia saa soveltaa, vaikka osapuolet eivät olisikaan siihen nimenomaisesti vedonneet, kunhan oikeudellisen argumentin soveltamiselle on oikeuskäytännössä perusteet.

Ylittikö välimies toimivaltansa?

Hovioikeus katsoi, ettei kantaja ollut onnistunut näyttämään toteen välimiehen perustaneen välitystuomiota mihinkään muuhun kuin vastaajan asiassa vetoamiin seikkoihin. Täten välimies ei ollut asiassa ylittänyt toimivaltaansa.

Oliko välimies syyllistynyt menettelyvirheeseen?

Olisiko välimiehen tullut kiinnittää osapuolten huomiota siihen, että kyseistä lakia voitaisiin soveltaa analogisesti? Osapuolet olivat välimiesmenettelyn kuluessa voineet esittäneet näkemyksensä siitä kuinka kyseistä sopimusta sovelletaan ja voineet argumentoida vastapuoltensa näkemyksistä.

Hovioikeus totesi, että ei ollut mitenkään tavanomaisesta poikkeavaa täydentää välimiesmenettelyssä käsiteltävän sopimuksen aukkokohtia sellaisen lain avulla, jota yleensä vastaavanlaisissa tapauksissa oli sopimuksen jättämän aukkokohdan muotoamisessa käytetty. Kantajalle ei ollut voinut tulla yllätyksenä välimiehen aukkokohtaan analogisella laintulkinnalla soveltamansa lain säännös. Tämä huolimatta siitä, että vastaaja ei kyseiseen seikkaan nimenomaisesti välimiesmenettelyn kuluessa ollutkaan vedonnut. Välimies ei ollut syyllistynyt menettelyvirheeseen jättäessään osapuolille kertomatta aikeistaan soveltaa välimiesmenettelylakia tapaukseen lain sanamuodon ylittävällä tavalla analogisesti.

Valitusmahdollisuus Korkeimpaan Oikeuteen

Hovioikeus määräsi, että tuomioon ei voida hakea muutosta Korkeimmalta Oikeudelta, koska ei ollut ilmennyt ennakkopäätösperustetta. Toisin sanoen ei ollut ilmennyt oikeuskäytännön kannalta merkityksellistä perustetta.

Mitä huomioitavaa?

Jura novit curia –periaate vahvistettiin hovioikeuden tuomion myötä  soveltuvaksi myös välimiesmenettelyssä.

Välimiesinstituuttien säännöissä otetaan kantaa sovellettavien oikeusohjeiden valintaan

Ruotsalaisen Tukholman kauppakamarin (SCC) välimiesmenettelysääntöjen mukaan osapuolet voivat sopia sovellettavasta laista sekä muista oikeusohjeista. Elleivät osapuolet ole näistä sopineet välimies päättää mitä sovelletaan. Suomalaisen keskuskauppakamarin välimiesmenettelysäännöt (FAI) ovat tältä osin vastaavat.

Hovioikeuden ratkaisu perustuu Ruotsin lainsäädäntöön

Hovioikeuden ratkaisu perustuu kansalliseen lainsäädäntöön. Tämä rajoittaa sen soveltuvuutta erityisesti muissa oikeuskulttuureissa.

[optin-monster-shortcode id=”pdz6ojinvtati49wicrl”]

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad