fbpx

31.5.2017

Koneen vuokra- ja leasingsopimukset

Tämä artikkeli on julkaistu Konepörssi-lehdessä.

Mitä tarkoittaa leasing?

Leasingillä tarkoitetaan irtaimen käyttöomaisuuden pitkäaikaista vuokraamista. Leasingsopimukset voidaan jakaa rahoitus- ja käyttöleasingiin. Rahoitusleasingissä vuokra-aika sovitaan suurin piirtein koneen käyttöiän pituiseksi, kun taas käyttöleasingissä sovitaan lyhyemmästä vuokra-ajasta. Perusvuokrakautena on yleensä 2-6 vuotta, jonka jälkeen vuokranottajalla on usein mahdollisuus jatkaa vuokrasuhdetta alhaisemmalla vuokralla. Voidaan myös sopia vuokranottajan oikeudesta lunastaa vuokrakohde perusvuokrakauden päätyttyä.

Leasingsopimus tarjoaa ostamista edullisemman keinon investoida koneisiin, sillä pääomaa ei tarvitse sijoittaa koneiden omistukseen. Pääomaa ei tarvitse myöskään sitoa investointien vakuudeksi, koska vuokrakohde toimii vakuutena. Leasing mahdollistaa myös ostamista joustavamman tavan ylläpitää ajantasaista laitteistoa silloin, kun vuokrakausi on sovittu koneen käyttöikää lyhyemmäksi.

Mitä leasing-vuokranantajan kannattaa ottaa huomioon?

Rahoitusleasingille on ominaista, että vuokranantajalla ei ole hyviä edellytyksiä arvioida vuokrakohteen laatua, koska vuokranantaja toimii ainoastaan rahoittajana. Tämän vuoksi on olennaista sopia, että vuokranantaja ei vastaa vuokrakohteen virheestä eikä viivästyksestä. Rahoitusleasingissä sovitaan normaalisti, ettei vuokranantaja vastaa myöskään koneen kunnossapidosta eikä koneen tapaturmaisesta vahingoittumisesta. Sopimuspuolten vastuista on sovittava nimenomaisesti, sillä jos toisin ei sovita, vuokranantaja vastaa vuokrakohteen virheestä ja viivästyksestä irtaimen vuokraa koskevien sääntöjen mukaisesti.

Leasingissä vuokranantajan saamisen vakuutena toimii vuokrakohteen omistus. Usein on kuitenkin vuokranantajan edun mukaista sopia lisäksi konetoimittajan velvollisuudesta ostaa kone takaisin sovittujen ehtojen täyttyessä, esimerkiksi silloin, kun vuokrasopimus puretaan vuokranottajan sopimusrikkomuksen vuoksi. Tällainen takaisinostovelvollisuus voi olla tarpeen silloin, kun vuokranantaja ei todennäköisesti saisi perittyä saamisiaan vuokrakohteen realisoinnilla, tai silloin, kun vuokrakohteen myyminen edellyttää konetoimittajan asiantuntemusta.

Sisältö jatkuu opasnoston jälkeen.

Näin teet hyvän sopimuksen

Laadimme avuksesi oppaan, johon kokosimme keskeisimmät onnistuneeseen sopimuksentekoon liittyvät asiat.

Mitä leasing-vuokranottajan kannattaa ottaa huomioon?

Rahoitusleasingissä vuokranantajana on yleensä rahoitusyhtiö, joka on ostanut koneen toimittajalta ja vuokraa sen vuokranottajan käyttöön. Rahoitusleasingin osapuolina ovat konetoimittaja, vuokranantajana toimiva rahoitusyhtiö ja vuokranottaja. On huomattava, että vuokranottajan ja konetoimittajan välille ei synny suoraa sopimussuhdetta. Tämän vuoksi on kiinnitettävä huomiota siihen, mitä tahoa kohtaan vuokranottajalla on oikeus esittää vaatimuksia vuokrakohteen virheen perusteella. Tyypillinen ratkaisu on, että vuokranantaja siirtää vuokranottajalle oikeutensa esittää vaatimuksia vuokrakohteen virheen perusteella.

Vuokranottajan kannalta erityisen ongelman muodostaa sopimuksesta irtautuminen. On tavanomaista sopia siitä, että vuokranottajalla ei ole oikeutta saada sopimusta päättymään edes vuokrakohteessa olevan virheen perusteella. Tämän vuoksi on tärkeää, että ennen kuin vuokranottaja sitoutuu vuokraerien maksamiseen, hän tutustuu huolellisesti vuokrakohteeseen ja varmistaa, että se vastaa niitä vaatimuksia, joita hänellä on koneen kunnon, soveltuvuuden, kestävyyden ja muiden ominaisuuksien suhteen.

Sopimusten laadinta tai tarkistaminen palveluna

Tutustu yritysten välisiin sopimuksien laadintaan ja tarkastuksiin liittyviin palveluihimme. Lue lisää.

Jos toisin ei kuitenkaan ole sovittu, vuokranottajalla on oikeus purkaa vuokrasopimus vuokraesineen olennaisen virheen perusteella (KKO 2008:53). Muussa tapauksessa vuokranottajan on mahdollista irtautua sopimuksesta perusvuokrakauden aikana ainoastaan maksamalla sopimussakko, joka on yleensä sovittu huomattavan korkeaksi.

Toisaalta vuokranottajan sopimusrikkomuksien osalta sovitaan tavallisesti ankarista seuraamuksista. Vuokranantaja on tyypillisesti oikeutettu vahingonkorvaukseen sekä välittömästi purkamaan sopimuksen ja ottamaan vuokrakohteen heti haltuunsa, jos vuokranottaja syyllistyy tiettyihin sopimuksessa yksilöityihin sopimusrikkomuksiin.

Koska leasingsopimuksessa tavallisesti siirretään vastuu koneen tapaturmaisesta vahingoittumisesta vuokranottajalle, on keskeistä sopia vuokrakohteen vakuuttamisesta. On tavanomaista sopia, että vuokranantaja vakuuttaa kohteen vuokranottajan kustannuksella. Jos vakuutusturva on riittämätön ja vaaranvastuu on sopimuksella siirretty vuokranottajalle, vastaa vuokranottaja täysimääräisesti kohteen vahingoittumisesta.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad