fbpx

21.9.2012

Lääkevalmisteiden korvausjärjestelmästä/Ersättning av receptbelagda läkemedelspreparat enligt

ÅBO UNIVERSITET

Juridiska fakulteten

GUSTAFSON, ANNA:  Ersättning av receptbelagda läkemedelspreparat enligt  referensprissystemet – tillgänglighet och innovation av läkemedelspreparat på den finska marknaden i ljuset av regleringens strävan efter maximala kostnadsinbesparingar

Pro gradu-avhandling, IX + 85 s.

Europarätt September 2011

Ämnet för denna Pro gradu-avhandling är ersättningssystemet för läkemedelspreparat. De receptbelagda läkemedelspreparatens ersättningskostnader utgör idag den största enskilda utgiften för hälso- och sjukvården.

Befolkningens hälsa och välmående prioriteras högt i dagens välfärdssamhälle. Samhället gynnas av att läkemedelsföretag investerar i forskning och utveckling. Samtidigt är läkemedelsmarknaden strikt reglerad både på EU-nivå och på nationell nivå. Ersättningssystemets uppbyggnad samt dess reglering påverkar såväl tillgängligheten av läkemedel som utvecklingen av innovativa läkemedel. Den strikta regleringen i kombination med patentskyddet medför en annorlunda konkurrenssituation än vad situationen är på en normal produktmarknad.

I avhandlingen studeras bl.a. andra länders ersättningssystem i komparativt syfte, för att kunna avgöra huruvida den finska referensprismodellen som infördes var ett adekvat alternativ. Lagändringens utformning jämte motiveringar samt lagändringens genomförande undersöks i ljuset av bakomliggande EU-rätt, immaterialrätt och konkurrensrätt.

Införandet av referensprissystemet var ett försök att stävja de konstant ökande läkemedelskostnaderna. Det generiska referensprissystemet har visserligen visat sig medföra inbesparingar, men systemet har också visat sig ha mindre önskvärda effekter. Läkemedelskostnaderna är fortfarande höga för patienterna, medan de innovativa utvecklingsprojekten klart har minskat. I och med införandet hamnade även Finland på USA:s Special 301 Report lista över länder som inte respekterar det i TRIPS –avtalet överenskomna immaterialrättsliga skyddet.

Åtgärder för vidareutveckling av systemet har redan vidtagits. Mellan åren 2012-2014 kommer en gemensam databas eRecept att tas i bruk inom både den offentliga och den privata hälsovården. Som åtgärdsförslag i samband med detta ges införandet av läkemedelsprofiler som skulle underlätta samarbetet mellan läkare, patienter och apotek samt bidra till en mera rationell läkemedelsanvändning. En liberalare tolkning av den i SFL 9§ 3 mom. utsatta observationstiden för innovativa läkemedel skulle vara rekommendabelt med tanke på tillgängligheten av förmånliga läkemedelspreparat på marknaden. HFD har tagit ställning till lagrummets tolkning i två rättsfall och linjedragningen är ett steg i rätt riktning.

Läs mera:

 

Ersättning av receptbelagda läkemedelspreparat enligt referensprissystemetfrom Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad