fbpx

18.8.2014

Liikkeen luovutus ja vanhat työntekijät

Työsopimuslaki (26.01.2001/55) säätää, että vanhat työntekijät voivat jatkaa entisin työsuhde-ehdoin ja -etuuksin liikkeen luovutuksessa.

Liikkeen luovutus on työsuhteen ehtojen määräytymisen kannalta keskeisin muutostilanne, ja siihen liittyvät juridiset ongelmat voidaan jakaa kolmeen pääryhmään:

  • liikkeen luovutuksen tunnusmerkistön täyttyminen
  • työntekijöiden työsuhdeturva liikkeen luovutuksessa ja
  • liikkeen luovutuksen vaikutukset työsuhteen ehtoihin sekä niihin liittyvät tasapuolisuus kysymykset

Liikkeen luovutuksen tunnusmerkistön täyttyminen

Työnantajan liikkeen luovutuksella tarkoitetaan

yrityksen, liikkeen, yhteisön tai säätiön tai näiden toiminnallisen osan luovuttamista toiselle työnantajalle, jos luovutettava, pää- tai sivutoimisena harjoitettu liike tai sen osa pysyy luovutuksen jälkeen samana tai samankaltaisena.

Liikkeen luovutuksen tunnusmerkistön täyttyminen on ratkaisevaa paitsi työsuhdeturvan, myös työsuhteen ehtojen entisinä säilymisen kannalta.

Tuomioistuin voi ratkaista, täyttyykö tunnusmerkistö

Tuomioistuimet ovat ratkaisseet liikkeen luovutukseen liittyviä työriitoja. Tärkein ratkaistava kysymys on ollut liikkeen luovutuksen tunnusmerkistön täyttyminen.

Tapauksessa Turun HO 06.03.2012 S 11/1159 kaupunki oli ottanut hoidettavakseen muistihäiriöisten potilaiden päiväkeskustoiminnan, jota aiemmin oli hoitanut säätiö. Hovioikeus katsoi, ettei kyseessä ollut liikkeen luovutus.

Tapauksessa Itä-Suomen HO 12.06.2012 S 10/20165 ja 12.06.2012 S/10 1066 kuntayhtymän sairaanhoitopiirin käyttä- ja tukipalveluiden tuottaminen oli ulkoistettu. Myöhemmin kuntayhtymä oli palauttanut palvelut yhtymän omaksi toiminnaksi. Hovioikeus katsoi, että kyseessä oli liikkeen luovutus.

Työsuhdeturva liikkeen luovutuksessa ja vaikutukset työsuhteen ehtoihin

Jos yritysjärjestely katsotaan liikkeen luovutukseksi, osapuolten oikeudet ja velvollisuudet säilyvät lähtökohtaisesti samanlaisina kuin ennen luovutusta. Liikkeen luovutuksessa työnantajan luovutushetkellä voimassa olevista työsuhteista johtuvat oikeudet ja velvollisuudet sekä niihin liittyvät työsuhde-etuudet siirtyvät liikkeen uudelle omistajalle tai haltijalle.

Työntekijöillä on oikeus jatkaa luovutetussa liikkeessä entisin työsopimusehdoin, ellei luovutuksensaajalla ole direktio-oikeutta tai irtisanomisperustetta, jolloin työsuhteiden yksipuolinen muuttaminen voi olla perusteltu.

Työntekijöiden työsuhdeturvaa on pyritty parantamaan työsopimuslain säädöksellä siitä, että työnantaja ei saa irtisanoa työsopimusta pelkästään liikkeen luovutuksen perusteella.

Työntekijälle on annettu erityinen oikeus päättää itse työsuhde liikkeen luovutuksen yhteydessä.

Irtisanoutuva voi vaatia korvausta ehtojen heikennyttyä

Työnantaja on kuitenkin vastuussa työsuhteen päättämisestä, jos työntekijä irtisanoo työsopimuksen työehtojen heikennettyä luovutuksen johdosta. Tällöin työntekijällä on oikeus myös vaatia korvausta työsuhteen päättymisen johdosta työsopimuslain 12 luvun 2 §:n perusteella.

Solidaarinen vastuu palkkasaatavista

Ennen luovutusta erääntyneistä työntekijöiden palkka- tai muuta saatavista vastaavat luovuttaja ja luovutuksensaaja yhteisvastuullisesti. Luovuttaja on kuitenkin luovutuksensaajalle vastuussa ennen luovutusta erääntyneestä työntekijän saatavasta, jollei muuta ole sovittu.

Konkurssissa vastuu jää yleensä liikkeen luovuttajalle

Konkurssipesän luovutuksessa luovutuksensaaja ei kuitenkaan vastaa ennen luovutusta erääntyneistä työntekijän palkka- ja muista työsuhteesta johtuvista saatavista, paitsi jos konkurssiin asetetussa liikkeessä ja luovutuksen vastaanottavassa liikkeessä määräysvaltaa käyttävät tai ovat käyttäneet samat henkilöt, omistuksen, sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella.

Tyypillisiä ongelmia liikkeen luovutuksessa

Pääsäännön mukaan työntekijöiden ehdot pysyvät samanlaisia liikkeen luovutuksessa.

Ongelmia voi kuitenkin syntyä silloin, kun mietitään sitä, pitääkö kaikkien työntekijöiden edut säilyä liikkeen luovutuksessa. Työsopimuslain esitöistä ilmenee, että esimerkiksi tavanomaiset henkilöedut eivät siirry.

Ongelmia voi myös syntyä kun on uudessa liikkeessä on sekä vanhoja että uusia työntekijöitä ja työnantajalta on kuitenkin velvollisuus kohdella kaikkia työntekijöitä tasavertaisesti. Siirtyvien työntekijöiden työsopimuksiin voidaan soveltaa eri työehtosopimusta kuin liikkeen palveluksessa jo olevien työsopimuksiin. Työnantaja on velvollinen noudattamaan asianomaista työehtosopimusta sen voimassaolon ajan.

Oikeuskäytännön varaan on jäänyt siirtymäaika, minkä ajan kuluessa liikkeen luovutuksen jälkeen toisistaan poikkeavat työehdot tulisi harmonisoida.

Ammattitaitoinen työtiimimme auttaa sinua näissä asioissa, olet sitten liikkeen luovuttaja, luovutuksensaaja tai työntekijä. Asiantuntijamme auttavat mielellään asiaan liittyvissä kysymyksissä. Ota yhteyttä!

[optin-monster-shortcode id=”xwoclkwvlbyqhgmj2daf”]

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad