fbpx

28.6.2017

Maa- ja metsätalouden sukupolvenvaihdos

Tämä artikkeli on julkaistu Maaseutuyrittäjät -lehdessä.

Maa- ja metsätalouden sukupolvenvaihdos on tilanne, johon moni joutuu vain kerran elämässään. Monelle maatalousyrittäjällekin aihe on uusi. Sukupolvenvaihdoksen huolellisella valmistelulla asiantuntija-avusteisesti voidaan ennakoida sudenkuopat. Veroasioita koskien voi pyytää verottajalta ennakkoratkaisua.

Sukupolvenvaihdos on mahdollista toteuttaa myyjän kannalta verovapaasti. Verovapaan luovutuksen edellytykset ovat käsillä, jos myy
1) harjoittamaansa maatalouteen tai metsätalouteen kuuluvaa kiinteää omaisuutta;
2) saajana on joko yksin tai yhdessä puolisonsa kanssa hänen lapsensa tai tämän rintaperillinen taikka hänen sisarensa tai sisarpuolensa ja
3) omaisuus on ollut yhteensä yli 10 vuotta verovelvollisen tai hänen ja sellaisen henkilön omistuksessa, jolta hän on saanut sen vastikkeettomasti.
Kaikkien näiden kolmen verovapaan luovutuksen edellytyksen on täytyttävä yhtä aikaa.

Luovutuksensaajan on mahdollista saada sukupolvenvaihdoshuojennusta, jos lain mukaiset edellytykset täyttyvät.  Edellytykset perintö- ja lahjaverolain 55 §:n mukaiseen huojennuksen saamiseen perinnön, alihintaisen kaupan tai lahjan yhteydessä ovat seuraavat:
1) veronalaiseen perintöön tai lahjaan sisältyy maatila, muu yritys tai osa niistä;
2) verovelvollinen jatkaa perintönä tai lahjana saaduilla varoilla maatalouden tai maa- ja metsätalouden harjoittamista tai muuta yritystoimintaa perintönä tai lahjana saadulla maatilalla tai näin saadussa yrityksessä ja
3) edellä 1 kohdassa tarkoitetusta maatilasta, muusta yrityksestä tai niiden osasta määrätyn perintö- tai lahjaveron suhteellinen osa koko verosta on suurempi kuin 850 euroa.

Toisaalta jos luovutuksensaaja on maksanut vastiketta ja vastike on enemmän kuin 50 prosenttia käyvästä arvosta, maatilaan kohdistuva lahjavero jätetään kokonaan maksuunpanematta alihintaisen kaupan tapauksessa. Toisaalta mikäli luovutuksensaaja maksaa alle puolet maatilan käyvästä arvosta, voi tällöinkin saada osittaisen lahjaverohuojennuksen. Perintöverotuksessa voidaan ainoastaan osa perintöveroista huojentaa sukupolvenvaihdoksessa, mutta ei koskaan kokonaan.  Toisaalta jos verovelvollinen luovuttaa pääosan maatilasta tai maa- ja metsätilasta tai maatilaosuudesta ennen kuin viisi vuotta on kulunut perintö- tai lahjaverotuksen toimittamispäivästä, verovelvollisen maksettavaksi pannaan maksuunpanematta jätetty vero korotettuna 20 prosentilla. Huojennusta ei kuitenkaan menetetä, jos maatilasta luopumiselle tai toiminnan lopettamiselle on hyväksyttävä syy kuten yllättävä sairastuminen, tapaturma, konkurssi tai muu näihin verrattava syy. Toisin sanoen huojennuksen menettäminen tulee kyseeseen vain, jos luovuttaa maatilan vapaaehtoisesti. Lisäksi on otettava huomioon aika perinnönjaon ja lahjan antamisen välillä, jos esimerkiksi maatilan osan saa lahjana vasta pitkän aikaa perinnönjaon jälkeen, ei sukupolvenvaihdoshuojennussäännöksiä enää voi soveltaa, kuten korkein hallinto-oikeus on linjannut ratkaisussa KHO 2019:30.

Lahjasta on kyse kun luovuttaa maa- ja metsätalouden omaisuutta vastikkeettomasti.

[optin-monster-shortcode id=”dduyakcmnxbjjhxfc5gy”]

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad