fbpx

16.12.2016

Mikä muuttuu verotuksessa vuonna 2017

Tämä artikkeli on julkaistu Etelä-Karjalan Yrittäjien jäsenlehdessä.

Vuosi 2017 tuo paljon muutoksia verotusta koskevaan lainsäädäntöön. Muutokset ovat lähinnä menettelyllisiä ja koskevat erityisesti Verohallinnon asiakkaita, jotka ilmoittavat ja maksavat oma-aloitteisia veroja, kuten arvonlisäveroa ja työnantajasuorituksia. Muutokset koskevat muun muassa oma-aloitteisten verojen ilmoittamista, muutoksenhakua, virheiden korjaamista sekä seuraamusmaksuja.

Myös työmarkkinajärjestöjen sopima kilpailukykysopimus aiheuttaa muutoksia verotukseen. Palkansaajan työeläke- ja työttömyysvakuutusmaksuja sekä sairausvakuutuksen päivärahamaksua esimerkiksi nostetaan. Sairausvakuutuksen sairaanhoitomaksu taas alenee kilpailukykysopimuksen myötä.

Muita erityisesti yritystoiminnalle merkityksellisiä ehdotettuja muutoksia verotukseen ovat:

Yrittäjävähennys

Kannusteita yritystoiminnan harjoittamiseen tavoitellaan uudella yrittäjävähennyksellä. Hallitus esittää tuloverolakia muutettavaksi siten, että elinkeinotoiminnan, maatalouden ja porotalouden tuloksesta vähennettäisiin verotuksessa 5 prosenttia, kun tulos otetaan huomioon luonnollisen henkilön tai kuolinpesän verotuksessa.

Perintö- ja lahjaverotus

Yritystoiminnan edellytyksiä esitetään vahvistettavaksi keventämällä perintö- ja lahjaverotusta hallituksen lokakuussa antamalla esityksellä. Perintö- ja lahjaverolakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että verotusta kevennettäisiin veroasteikkojen kaikissa portaissa. Kevennykset painotettaisiin yritysten ja maatilojen sukupolvenvaihdosten edistämiseksi ensimmäisen veroluokan lahjaveroasteikkoon.

Perintö- ja lahjaverolakia muutettaisiin lisäksi siten, että perittävän kuoleman johdosta lähiomaiselle tai kuolinpesälle maksettavan vakuutuskorvauksen ja siihen verrattavan taloudellisen tuen osittainen verovapaus poistettaisiin. Puolisovähennystä ja alaikäisyysvähennystä esitetään taas korotettavaksi.

Lisäksi muutettaisiin maatilan ja muun yrityksen sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevia säännöksiä siten, että kun alaikäisen perillisen perintöosaan kuuluu huojennuksen edellytykseksi säädetty osa osakeyhtiön omistamiseen oikeuttavista osakkeista, yritystoiminnan jatkamisen arvioimisessa voitaisiin perillisen jatkamisena pitää myös edunvalvojan toimintaa osakeyhtiössä.

Näiden muutosten lisäksi tuloverolain luovutusvoittoverotusta koskevia säännöksiä muutettaisiin siten, että myytäessä perintönä tai lahjana saatu maatila, muu yritys tai sen osa, johon on sovellettu perintö- ja lahjaverolain sukupolvenvaihdoshuojennusta koskevia säännöksiä, hankintamenona pidettäisiin sitä määrää, josta perintö- tai lahjavero on aikanaan suoritettu.

Arvonlisäverotus

Hallitus lisäksi esittää vuodelle 2017 sellaista arvonlisäverotuksen muutosta, että yrityksille, joiden tilikauden liikevaihto on enintään 500 000 euroa, annettaisiin mahdollisuus tilittää myynnistä suoritettava arvonlisävero ja ostoista vähennettävä arvonlisävero maksuperusteisesti.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad