fbpx

25.7.2017

Muista nämä asiat, jos sovit tilauksista puhelimitse tai asiakkaat tilaavat nettikaupan kautta!

Tämä artikkeli on julkaistu muotikaupan ammattilehti Modinissa.

Mitä koti- tai etämyynti tarkoittaa käytännössä?

Etämyynnissä myyjä ja ostaja eivät ole yhtä aikaa paikalla sopimusta tehtäessä, vaan sopimus syntyy esimerkiksi postin, puhelimen tai verkkokaupan välityksellä. Kotimyynnillä tarkoitetaan kulutushyödykkeen tarjoamista kuluttajalle henkilökohtaisesti muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa. On tärkeää, että myyjä antaa koti- ja etämyynnissä kuluttajansuojalaissa säädetyt tiedot, koska tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin seuraukset ovat myyjän kannalta ankaria.

Ostajan oikeudet ja myyjän velvollisuudet

Koti- ja etämyynnissä kuluttajalla on pääsääntöisesti lakisääteinen oikeus peruuttaa kauppa määräajassa ilman mitään erityistä syytä. Peruuttamisajan pituus riippuu siitä, onko myyjä ilmoittanut peruuttamisoikeudesta asianmukaisesti. Myyjän on ilmoitettava peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ehdot, määräajat ja menettelyt sekä annettava peruuttamislomake.

Jos myyjä on antanut asianmukaisesti tiedon peruuttamisoikeuden olemassaolosta, kuluttajan on ilmoitettava peruutuksesta viimeistään 14 päivän kuluttua. Jos myyjä ei ole antanut riittäviä tietoja peruuttamisoikeudesta, peruuttamisaika pitenee 12 kuukautta. Tämän vuoksi kuluttajalla saattaa olla oikeus peruuttaa kauppa vielä vuodenkin jälkeen. Ilmoitus kaupan peruttamisesta on kuitenkin annettava 14 päivän kuluessa siitä päivästä, jona kuluttaja sai asianmukaisen tiedon peruutusoikeuden olemassaolosta. On huomattava, että myyjän on annettava peruuttamistiedot ostajalle yksilöllisesti: esimerkiksi nettisivuilla oleva tieto peruuttamisoikeudesta ei sellaisenaan riitä.

Peruutusilmoituksen muotomääräykset

Kun kuluttaja haluaa käyttää peruuttamisoikeuttaan, hänen on tehtävä peruuttamisilmoitus peruuttamislomakkeella tai muulla yksiselitteisellä tavalla. Näin ollen pelkkä tavaran noutamatta jättäminen tai palauttaminen ei itsessään riitä, vaan kuluttajan on lisäksi ilmoitettava peruuttamisesta selkeästi.

Saako käytetyn tavaran palauttaa?

Palautus tapahtuu ostajan kustannuksella edellyttäen, että tästä on ilmoitettu ennen sopimuksen tekemistä. Jos kuluttaja ottaa tavaran käyttöönsä, hän ei menetä peruuttamisoikeuttaan, mutta hänen on korvattava käytöstä johtuva arvonalennus. Kuluttajalla on kuitenkin oikeus tutkia tuotetta ilman, että tavaraa katsotaan otetuksi käyttöön.

Palvelu voidaan suorittaa ennen peruuttamisajan päättymistä pääsääntöisesti vain, jos kuluttaja on tehnyt tätä koskevan nimenomaisen pyynnön. Digitaalisen sisällön toimittaminen sähköisesti voidaan kuitenkin aloittaa jo ennen mahdollisen peruuttamisajan päättymistä, jos kuluttaja on antanut siihen nimenomaisen ennakkosuostumuksensa.

Muut myyjän tiedonantovelvoitteet

Peruuttamisoikeuden lisäksi kuluttajansuojalain 6:9§:ssä määritellään runsaasti muita tietoja, jotka myyjän on annettava kuluttajalle ennen koti- tai etämyyntisopimuksen tekemistä kuluttajalle. Kaikki nämä tiedot on annettava selkeästi ja ymmärrettävällä tavalla paperilla tai kuluttajan suostumuksesta muulla pysyvällä tavalla kuten sähköpostilla. Jos tiedot on esitetty epäselvästi ja harhaanjohtavasti, voi kuluttaja vedota siihen, että tietojenantovelvoitetta ei ole täytetty asianmukaisesti eikä maksuja tarvitse maksaa.

Myyjän velvollisuus ilmoittaa tavaran toimitus- ja lisäkulut voi käytännössä aiheuttaa hankaluuksia silloin, kun näitä kuluja ei voi kohtuudella laskea etukäteen. Tällöin täsmällisiä toimituskuluja ei tarvitse ilmoittaa, mutta tarjouksesta on ilmettävä, että tällaisia kuluja voi aiheutua. Pääsääntönä kuitenkin on, että toimituskulut tulee sisällyttää kuluttajalle ilmoitettavaan myyntihintaan.

Jos näitä kuluja ei ole ilmoitettu, kuluttajalla ei ole velvollisuutta maksaa niitä. Jos myyjä ei ole lainkaan ilmoittanut sähköisesti tehtävässä sopimuksessa kuluttajalle maksuvelvollisuudesta ja varmistanut, että kuluttaja nimenomaisesti hyväksyy tilaukseen liittyvän maksuvelvollisuuden, kuluttaja voi vedota vuoden määräajassa sopimuksen sitomattomuuteen.

Lopuksi

Kuluttajansuojalain uudistamisen jälkeen kuluttajariitalautakuntaan on tullut runsaasti koti- ja etämyyntiä koskevia tapauksia, joissa on ollut kyse myyjän tiedonantovelvollisuudesta. Nämä ratkaisut osoittavat, että varsinkin peruuttamisoikeuden ilmoittamisessa on syytä olla erityisen huolellinen, koska muuten kauppa pystytään perumaan vielä pitkään kaupanteon jälkeen.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad