fbpx

7.3.2016

Muutoksia kirjanpitolainsäädännössä

Kirjanpitolaki muuttui 1.1.2016 vuonna 2013 annetun tilinpäätösdirektiivin seurauksena. Tavoitteena oli ennen kaikkea pienyritysten hallinnollisen taakan keventäminen sekä tietoteknisen välineistön kehityksen huomioiminen kirjanpidossa. Direktiivin taustalla on ”pienet ensin” -periaate, jonka mukaan pienyritykselle ei tule sisällyttää kohtuuttomia hallinnollisia rasitteita.

Vaikka nykyaikaisen tietotekniikan täysimittainen hyödyntäminen, kirjanpidon automatisointi ja sähköinen tiedonsiirto keventävät hallintorasitteita, korostuu laissa edelleen kirjanpitovelvollisen vastuu tilinpäätösasiakirjojen perustana olevan aineiston huolellisesta käsittelystä ja säilyttämisestä. Koska tarkoituksena on myös torjua harmaata taloutta, vastuita korostetaan sanktiouhalla.
Uutena vaatimuksena on, että tilinpäätöksen liitetietojen perustana olevia laskelmia ja asiakirjoja käsitellään ja säilytetään tositteiden kaltaisina liitetietotositteina. Vaatimus ulottuu myös veroilmoituksiin ja viranomaisraportteihin sekä työantaja- ja alv-ilmoituksiin.

Kirjanpitoasetuksessa on määritelty ja lueteltu ne seikat, jotka tilinpäätöksessä tulee jatkossa esittää ja asetus toimiikin kirjanpitovelvolliselle hyvänä tarkastuslistana. Pien- ja mikroyritysten kohdalla lista on tyhjentävä. Tietyin edellytyksin liikkeen- ja ammatinharjoittajat ovat vapautettuja tilinpäätöksen laatimisvelvoitteista. Paperimuotoisen tasekirjan vaatimuksesta luovutaan.
Tarkoituksena on helpottaa pienenpien yritysten taakkaa tilinpäätöstietojen antamisessa. Tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen tulee kuitenkin antaa oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti. Lakiin onkin nyttemmin lisätty hyvään kirjanpitotapaan kuulunut olennaisuusperiaate.
Pien- ja mikroyritysten nykyiset raja-arvot hieman muuttuvat. Pienyrityksenä pidetään yritystä, jolla ylittyy enintään yksi seuraavista kolmesta raja-arvosta tilinpäätöspäivänä:

  1. taseen loppusumma on 6 000 000 euroa;
  2. liikevaihto on 12 000 000 euroa;
  3. tilikauden aikana palveluksessa on keskimäärin 50 henkilöä.

Mikroyrityksen kohdalla vastaavat raja-arvot ovat:

  1. taseen loppusumma 350 000 euroa
  2. liikevaihto 700 000 euroa
  3. tilikauden palveluksessa keskimäärin 10 henkilöä.

Direktiivin ja uuden kirjanpitolain mukaisia kirjaamisperusteita ovat lasku- ja maksuperuste. Aikaisemmin kirjaamisperusteena on kuitenkin ollut suoriteperiaate, mitä myös Verohallinto on edellyttänyt. Suoriteperuste on kuitenkin edelleen laissa yhtenä yleisenä tilinpäätösperiaatteena.
Lisäksi kirjausketjun säilymistä kaikissa olosuhteissa korostetaan ja kirjanpito tulee järjestää siten, että tapahtumat ja kirjaukset ovat todettavissa kumpaankin suuntaan. Sama koskee kirjanpitoaineiston käsittelyä ja säilyttämistä, ja joiden sisältöä ei pääsääntöisesti saa muuttaa tai poistaa tilinpäätöksen laatimisen jälkeen. Viranomaisilla ja tilintarkastajilla tulee myös olla mahdollisuus tarkastella aineistoja Suomesta käsin. Olennaista on myös jatkuvuusperiaate, eri periaatteita tulee noudattaa johdonmukaisesti tilikaudesta toiseen.
Muutoksena on myös pääomalainan merkitseminen taseeseen. Jatkossa omaan pääomaan saadaan merkitä erilliseksi eräksi sellainen pääomalaina, joka on tietyin edellytyksin ehdoiltaan oman pääoman luonteinen. Muussa tapauksessa laina tulee merkitä vieraaseen pääomaan.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad