19.9.2016

Oikeus luopua perinnöstä

Tämä artikkeli on julkaistu Suomen hautaustoimistojen liitto ry:n Tiimalasi -lehdessä.

Perijällä on oikeus luopua perinnöstä. Perijä voi luopua perinnöstä joko perittävän eläessä tai perittävän kuoleman jälkeen. Perinnöstä luopumisen muodosta tulee olla kuitenkin tarkka, sillä muotomääräysten noudattaminen on luopumisen pätevyyden edellytys.

Perintökaaren mukaan sopimus elossa olevan henkilön jäämistöstä on pätemätön. Pätemättömiä sopimuksia ovat yhtälailla perillisten keskenään tekemät sopimukset kuin sellaiset sopimukset, joissa perittävä itse on osapuolena.

Perintökaari antaa kuitenkin mahdollisuuden luopua perinnöstä myös perittävän ollessa elossa. Jos perillinen hyväksymällä testamentin tai muulla tavoin kirjallisesti ilmoittaa perittävälle luopuvansa perinnöstä, on luopuminen pätevä. Perillinen saa kuitenkin lakiosansa, jollei hän ole saanut siitä kohtuullista vastiketta taikka jollei hänen puolisolleen testamentin tahi jälkeläisilleen lain tai testamentin nojalla tule lakiosaa vastaavaa omaisuutta.

Perintökaaren mukaan perillisellä ja testamentinsaajalla on oikeus luopua oikeudestaan perittävän kuoltua, jolleivät he ole jo ryhtyneet sellaisiin toimiin, että heidän on katsottava ottaneen perinnön vastaan. Lakisääteisten velvoitteiden hoitaminen, kuten esimerkiksi perunkirjoitus, ei kuitenkaan osoita perillisen ryhtyneen toimiin vastaanottaakseen perinnön. Mikäli perillinen tai testamentin saaja kuitenkin ryhtyy toimiin esimerkiksi perinnön jakamiseksi ja saamiseksi haltuun katsotaan tällaiset toimet helposti pesään ryhtymiseksi, eikä perillinen näiden toimien jälkeen voi enää luopua perinnöstä pätevästi esimerkiksi verottajaan ja ulosottomieheen nähden.

Perinnöstä on luovuttava kirjallisesti ja luopumisen tulee olla vastikkeetonta. Luopuminen ei saa myöskään sisältää määräyksiä perintöosan jakamisesta. Perintöosuudesta luopumisen jälkeen perintöosan jako määräytyy lakimääräisen perimysjärjestyksen tai testamentin ollessa kyseessä sen määräysten mukaan.

Perinnöstä luopuja vapautuu velvollisuudesta maksaa perintöveroja. Perinnöstä luopumista voidaankin käyttää esimerkiksi välineenä siirtää omaisuutta sukupolven yli ja välttyä näin maksamasta perintöveroja yhden sukupolven osalta. Velallisen oikeutta perintöön tai testamenttiin ei saa myöskään ulosmitata, jos velallinen osoittaa, että hän on perittävän kuoleman jälkeen jättänyt luopumisilmoituksen kotipaikkansa maistraattiin tallettamista varten. Tässä tapauksessa luopumisilmoituksen voi tehdä vasta perittävän kuoleman jälkeen, eikä sitä voi tehdä enää ulosmittauspäätöksen tekemisen jälkeen. Velallisen on myös viipymättä ilmoitettava luopumisesta pesän osakkaille ja hallinnolle.

Perinnöstä luopujan tuleekin olla tarkka siitä, että hän noudattaa tarkoin annettuja muotomääräyksiä ja välttää kaikin tavoin pesään ryhtymistä varmistaakseen sen, että luopumista voidaan pitää pätevänä kaikkiin asiassa vaikuttaviin osapuoliin nähden.

© 2022 Asianajotoimisto Lindblad