fbpx

23.5.2016

Osakeyhtiön velkasaneeraus

Osakeyhtiön velkasaneerauksen tarkoitus on palauttaa yrityksen maksukyky. Velkasaneeraus tarjoaa taloudellisissa vaikeuksissa oleville, mutta elinkelpoisille yrityksille mahdollisuuden tervehdyttää toimintaansa.

Menettely lykkää velkojen maksua ja leikkaa niiden kokonaismäärää. Velkasaneerauksessa määräysvalta on yhtiön velkojilla. Osakeyhtiön velkasaneerauksesta säännellään laissa yrityksen saneerauksesta.

Yhtiön hakeutuminen velkasaneeraukseen

Kirjallinen hakemus saneerausmenettelyn aloittamisesta jätetään toimivaltaiselle käräjäoikeudelle. Hakemuksen saneerausmenettelystä voi tehdä velallinen, velkoja, tai useampi velkoja yhdessä.

Yksittäinen osakkeenomistajakin voi hakea velkasaneerausta, jos on todennäköistä, että hän tulisi kärsimään huomattavia taloudellisia tappioita yhtiön konkurssissa.

Useimmiten hakemuksen tekee velallisyhtiö itse. Tällöin yhtiökokous päättää saneeraushakemuksen tekemisestä tuomioistuimelle. Päätös velkasaneeraukseen hakeutumisesta tehdään tavallisella enemmistöpäätöksellä, jollei yhtiöjärjestyksestä muuta johdu. Jos sekä konkurssihakemus että saneeraushakemus ovat vireillä samaan aikaan, tuomioistuin ratkaisee saneeraushakemuksen ensin.

Velkasaneerauksen edellytykset

Tuomioistuin tutkii menettelyn aloittamisen esteet ja edellytykset.

Saneerausmenettely voidaan aloittaa, jos ainakin kaksi velkojaa, joiden yhteenlasketut saatavat ovat vähintään 1/5 velallisen tunnetuista veloista, tekevät velallisen kanssa yhdessä hakemuksen tai ilmoittavat puoltavansa velallisen hakemusta.

Velkojien suostumusta ei tarvita, jos yhtiötä uhkaa maksukyvyttömyys tai yhtiö on jo maksukyvytön.

Velkasaneerauksen esteet

Saneerausmenettelyä ei voida aloittaa, jos on todennäköistä, että

  • velallisen maksukyvyttömyyttä ei voida poistaa saneerausohjelman avulla,
  • velallisen varat eivät riitä saneerausmenettelystä aiheutuvien kustannusten kattamiseen tai
  • velallinen ei kykene maksamaan menettelyn alkamisen jälkeen syntyviä velkoja.

Menettelyn esteenä voi olla myös mm. se, että velallisen kirjanpito on olennaisesti puutteellinen tai virheellinen.

Selvittäjä toteuttaa velkasaneerauksen

Saneerausmenettelyn alussa tuomioistuin määrää yhtiölle selvittäjän. Selvittäjä toteuttaa saneerauksen ja laatii saneerausohjelman.

Selvittäjiä voi olla useampia kuin yksi, jos tämä on tarpeen mm. tehtävien laajuuden vuoksi. Selvittäjällä tulee olla tehtävän edellyttämä kyky, taito ja kokemus.

Velkojatoimikunta avustaa ja valvoo selvittäjää

Tuomioistuin voi asettaa velkojien yhteiseksi edustajaksi velkojatoimikunnan, jos hakija, selvittäjä tai velkoja sitä vaatii, jollei sitä voida pitää kohtuuttomana velkojien pienen lukumäärän tai muun syyn vuoksi.

Velkojatoimikunnassa on oltava vähintään kolme jäsentä.

Velkojatoimikunnan tehtävänä on avustaa selvittäjää sekä valvoa tämän toimintaa.

Saneerausohjelman aloittaminen

Saneerausmenettelyn aloittaminen aikaansaa saneerausvelkoja koskevan maksu-, perintä- ja täytäntöönpanokiellon.

Saneerausmenettelyn aloittaminen saa aikaan myös ns. rauhoitusajan, jonka aikana velalliselle laaditaan saneerausohjelma.

Saneerauksen sisältö

Selvittäjän laatiman saneerausohjelman tulee sisältää selvitys velallisen taloudellisesta asemasta ja muista saneeraukseen vaikuttavista seikoista sekä määräykset velallisen ja velkojien asemaa koskevista, toiminnan jatkamiseen, muuttamiseen tai lopettamiseen tähtäävistä toimenpiteistä ja järjestelyistä.

Saneerausohjelmassa määrätään yrityksen velkoja koskevista velkajärjestelyistä. Velkajärjestelyt koskevat velallisen kaikkia velkoja, myös vakuusvelkoja. Velkajärjestelyissä velallisen velkoja voidaan alentaa, jolleivät lievemmät keinot riitä toiminnan jatkamiseksi. Vakuusvelkojen määrää ei kuitenkaan voida alentaa.

Saneerausohjelman vahvistaminen

Saneerausohjelma voidaan vahvistaa, jos kaikki velkojat sen hyväksyvät.

Ohjelma voidaan kuitenkin vahvistaa myös, jos enemmistö kaikista velkojaryhmistä sen hyväksyy.

Ohjelma voidaan myös vahvistaa tietyllä vähimmäiskannatuksella laissa määriteltävien edellytysten täyttyessä.

Pitkä tie toimintakyvyn palautumiseen

Saneerausohjelma kestää yleensä useita vuosia.

Saneerausohjelman suoritettuaan yritys vapautuu saneerausveloista siltä osin kuin niille ei ohjelman mukaan pitänyt maksaa suorituksia.

Parhaassa tapauksessa ohjelman toteuttamisen seurauksena yhtiöstä tulee jälleen toimintakykyinen.

 

 

 

 

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad