fbpx

25.1.2013

Perintälakiin muutoksia

Muutoksia kuluttajasaatavien perintäkuluihin

Saatavien perintää koskevaa lakia uudistetaan, jotta kohtuuttoman suurten perintäkulujen periminen voidaan estää. Muutoksilla myös tehostetaan hyvän perintätavan noudattamista. Pääosa uudistuksista tulee voimaan 16. maaliskuuta 2013.

Kuluttajavelan perintäkuluille säädettyjä enimmäismääriä alennetaan varsinkin pienissä, enintään 100 euron veloissa. Niissä velallisen kokonaiskuluvastuu saa olla korkeintaan 60 euroa. Enintään 1 000 euron saatavissa kulut saavat olla korkeintaan 120 euroa ja sitä suuremmissa saatavissa enintään 210 euroa.

Nykyisin käytössä olevan kaksiportaisen asteikon mukaan kuluttajalta saa vaatia perintäkuluina korkeintaan 190 euroa, jos saatava on enintään 250 euroa. Tätä suuremmissa saatavissa perintäkulujen enimmäismäärä on 220 euroa.

Velallinen saa jatkossa oikeuden pyytää perintälain mukaisen perinnän keskeyttämistä ja asian siirtämistä oikeudelliseen perintään. Keskeytyspyyntö voi olla järkevä esimerkiksi silloin, kun on ilmeistä, että perintä on tuloksetonta ja vain lisää velallisen maksettavaksi tulevia perintäkuluja.

Keskeytyspyynnön jälkeen velkoja voi velkoa saatavaa tuomioistuimessa tai hakea ulosottoa. Muunlaista perintää velkoja saa jatkaa vain jos ei vaadi velalliselta korvausta perintäkuluista.

Vanhentuneen velan periminen kielletään. Lisäksi parannetaan kuluttaja-asiamiehen mahdollisuuksia tehokkaasti puuttua hyvän perintätavan vastaisiin menettelytapoihin.

Suoritusten kohdentamisjärjestyksen muutos parantaa velallisen asemaa

Velallisen maksamien suoritusten kohdentamista saatavan eri osille muutetaan niin, että suoritukset on kohdennettava ensiksi varsinaiselle saatavalle ja vasta sen jälkeen kuluille. Näin velallisella on selvästi nykyistä paremmat mahdollisuudet valvoa perintäkulujen määrää ja riitauttaa kohtuuttomat kulut. Nykyisin velkojat ja perimistoimistot kohdentavat velallisen maksamat suoritukset yleensä ensisijaisesti kuluille ja vasta sen jälkeen varsinaiselle saatavalle.

Tietojärjestelmämuutosten vuoksi uudistus tulee tältä osin voimaan vasta 16. joulukuuta 2013.

Yrityksille ja viranomaisille 40 euron viivästysmaksu

Perintälain uudistusten yhteydessä pannaan täytäntöön myös EU:n uudistettu maksuviivästysdirektiivi. Se koskee maksuviivästyksiä tavaroiden tai palvelusten toimittamisessa yritykseltä toiselle tai yritykseltä viranomaiselle. Kuluttajiin direktiiviä ei sovelleta.

Maksun viivästyessä velkojalla on aina oikeus saada velallisena olevalta yritykseltä tai viranomaiselta 40 euron suuruinen vakiokorvaus perintäkuluista. Vakiokorvaus kannustaa suorittamaan maksut viimeistään eräpäivänä.

Yritysten ja viranomaisten maksuja koskeva viivästyskorko nousee yhdellä prosenttiyksiköllä nykyiseen verrattuna. Kuluttajan velkoja koskeva viivästyskorko pysyy ennallaan.

Lisäksi rajoitetaan maksuajan pituutta. Jos velallinen on viranomainen, maksuaika ei saa normaalitapauksissa ylittää 30 päivää.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad