fbpx

21.12.2016

Pesänselvittäminen ja -jakaminen

Tämä artikkeli on julkaistu Suomen hautaustoimistojen liitto ry:n Tiimalasi -lehdessä

Perunkirjoituksen toimittamisen jälkeen on monissa kuolinpesissä esillä pesän jakaminen. Laki ei aseta kuolinpesän jakamiselle aikarajaa. Kuolinpesän osakkaat voivat halutessaan pitää kuolinpesän jakamattomana määräämättömän ajan. Kuitenkin kaikilla kuolinpesän osakkailla on oikeus vaatia pesää jaettavaksi ja legaatin saajalla oikeus vaatia legaattinsa täytäntöönpanoa.

Sopimusjako vai pesänjakaja

Kuolinpesän osakkaat voivat sopia keskenään, miten velkojen maksun jälkeen jäljelle jäänyt omaisuus jaetaan perillisten kesken. Ennen perinnönjakoa tulee kuitenkin toimittaa ositus, jos vainaja oli naimisissa, eikä lesken ja vainajan välillä ole avio-oikeuden täysin poissulkevaa avioehtosopimusta. Omaisuuden jakamisesta tulee laatia perinnönjakokirja, jonka avulla perilliset saavat jakokirjassa määritellyn omaisuuden haltuunsa.

Sopimusjakona tehtävä perinnönjako on osakkaiden kannalta nopein ja kustannustehokkain vaihtoehto. Aina osakkaiden ei kuitenkaan ole mahdollista päästä sopuun perinnön jakamisesta. Tällöin kuolinpesän osakkaiden vaihtoehdoksi tulee pesänjakajan hakeminen.

Pesänselvittäjän ja -jakajan hakeminen

Jokaisella kuolinpesän osakkaalla ja tietyin rajoituksin myös legaatin saajalla on oikeus hakea pesänselvittäjää ja -jakajaa. Kuolinpesän osakkaan ei tarvitse perustella pyyntöä pesänselvittäjän ja – jakajan määräämiseksi. Perintökaaren mukaan pesän osakkaan hakemuksesta oikeuden on päätettävä, että pesän omaisuus on luovutettava pesänselvittäjän hallintoon ja määrättävä joku pesänselvittäjänä pitämään huolta pesän hallinnosta sekä määrättävä pesänjakaja.

Kirjallinen hakemus pesänselvittäjän ja -jakajan määräämiseksi on jätettävä vainajan viimeisen kotipaikan käräjäoikeuteen. Hakemuksesta tulee ilmetä pesän osakkaat ja mahdollinen testamentin toimeenpanija sekä näiden kotipaikat. Kopio perukirjasta tulee liittää mukaan hakemukseen.  Hakemuksessa pitää olla mukana myös pesänselvittäjän ja -jakajan suostumus.

Pesänselvittäjän ja -jakajan tulee olla tehtävään sopiva huomioiden pesän laatu. Sopivia henkilöitä pesänselvittäjiksi ja -jakajiksi voi tiedustella esimerkiksi asianajotoimistoista.

Pesänselvittäjän ja -jakajan tehtävät

Pesänselvityksessä pesänselvittäjä selvittää kuolinpesän jakokelpoiseen kuntoon. Kun selvitys on valmistunut, laatii määrätty pesänselvittäjä selvitystoimistaan lopputilityksen. Pesänselvityksen valmistuttua toimet aloittaa pesänjakaja.

Pesänjakajan tehtävänä on suorittaa varsinainen konkreettinen omaisuuden jako. Pesänjakajalla on oikeus päättää siitä miten kuolinpesän omaisuus jaetaan perillisten kesken. Pesänjakaja noudattaa päätöksiä tehdessään lakia ja hän huomioi mahdollisuuksien mukaan pesän osakkaiden mielipiteet omaisuuden konkreettisesta jaosta.

Pesän varsinainen jakaminen toteutetaan pesänjakajan laatimalla perinnönjakokirjalla, josta ilmenee mitä kukin perillinen pesästä saa. Perinnönjakokirjan saatua lainvoiman joko kaikkien pesän osakkaiden hyväksynnällä tai jos kukaan osakkaista ei ole nostanut perinnönjaon moitekannetta kuuden kuukauden määräajassa perinnönjakotoimituksen jälkeen, jakaa pesänjakaja omaisuuden osakkaille perinnönjakokirjasta ilmenevällä tavalla.

Pesän velkojen maksaminen ja omaisuuden jakaminen päättää pesänjaon, jonka jälkeen kuolinpesä lakkaa olemasta.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad