fbpx

10.2.2014

Rakentamiseen liittyvä tiedonantovelvollisuus verottajalle

Eduskunta on hyväksynyt lait, joiden nojalla tilaajilla on velvollisuus ilmoittaa tietoja Verohallinnolle rakentamiseen liittyvistä urakoista ja urakoitsijoista sekä yhteisen rakennustyömaan päätoteuttajalla velvollisuus ilmoittaa tietoja rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä. Uusi sääntely astui voimaan 1.7.2014 alkaen. Rakennustyömaalla tapahtuvan rakennustoiminnan ja työntekijätietojen lisäksi myös luonnolliset henkilöt ovat rakennuttajina ilmoitusvelvollisia, jos rakentaminen edellyttää rakennuslupaa.

Yrityksiä ja työntekijöitä koskeva tiedonantovelvollisuus

Tiedonantovelvollisuus ja annettavat tiedot kohdistuvat rakennustyömaalla tapahtuvaan rakentamiseen, korjauksiin ja kunnossapitoon liittyvään toimintaan sekä tällaista toimintaa harjoittaviin yrityksiin ja työntekijöihin. Urakkatietoina on ilmoitettava urakkasopimusta koskevaa tietoa (esim. sopimuspuolet, kokonaissumma, kesto) ja urakkasopimukseen liittyvää tapahtumatietoa (esim. laskutettu määrä ilmoitusjaksolta). Kukin tilaaja ilmoittaa kuukausittain Verohallinnolle, keneltä on tilannut rakentamispalvelua. Urakkatietojen lisäksi kaikista yhteisellä rakennustyömaalla työskentelevistä henkilöistä annetaan tiedot työsuhteen laadusta tai työnantajasta riippumatta. Tiedot annetaan myös itsenäisistä ammatinharjoittajista. Työntekijätiedot annetaan työmaittain päätoteuttajan kautta. Kukin yritys ilmoittaa omat työntekijänsä työmaan päätoteuttajalle, joka toimittaa tiedot kuukausittain Verohallinnolle.

Luonnollisen henkilön kevennetty tiedonantovelvollisuus

Kuukausikohtainen työntekijä- ja urakkatietojen ilmoittamismenettelyä ei sellaisenaan sovelleta omakotirakentamisessa tai muissa yksityishenkilöiden rakennushankkeissa. Luonnollisten henkilöiden kohdalla käytetään kevennettyä tiedonantovelvollisuutta. Tämä tiedonantovelvollisuus ei koske rakentamista, johon maankäyttö- ja rakennuslain mukaan ei tarvita rakennuslupaa.

Luonnollisen henkilön on annettava tiedot rakennustyön suorittaneista yrityksistä ja näille maksetuista suorituksista, samoin kuin työntekijöille mahdollisesti maksamistaan palkoista ja muista vastikkeista. Ilmoitus on kertaluontoinen ja se on annettava Verohallinnolle ennen kohteen loppukatselmusta. Luonnollisen henkilön on esitettävä loppukatselmuksessa rakennusvalvontaviranomaiselle Verohallinnon antama todistus siitä, että hän on täyttänyt tiedonantovelvollisuutensa. Rakennusvalvontaviranomaisen on viipymättä ilmoitettava Verohallinnolle, jos luonnollisen henkilö ei esitä todista loppukatselmuksen yhteydessä.

Huomioonotettavaa luonnollisen henkilön tiedonantovelvollisuudessa

Tiedonantovelvollisuus ei rajoitu pelkästään omakotirakentajiin, vaan koskee myös muuta yksityishenkilön lukuun tapahtuvaa rakennuslupaa edellyttävää rakentamis- tai korjaustyötä. Tiedonantovelvollisuus koskee siten myös esimerkiksi asunto-osakeyhtiössä olevaan huoneistossa tehtävää korjaustyötä, jos se edellyttää rakennuslupaa esimerkiksi sen johdosta, että työ kohdistuu kantavaan väliseinään tai että keittiön tai kylpyhuoneen sijainti muuttuu. Rakennuslupa myönnetään asuntoyhtiölle, mutta tiedonantovelvollisuus koskee rakennuttajana olevaa osakasta.

Jos luonnollisen henkilön rakennuttamishankkeissa toimii urakoitsijana esimerkiksi rakennusliike, talotehdas tai muu vastaava yritys, kyseisten yritysten tiedonantovelvollisuus määräytyy kuukausittaisena tiedonantovelvollisuutena. Luonnollisen henkilön tiedonantovelvollisuus ei kata kuin hänen itsensä solmimia urakkasopimuksia. Tämän vuoksi kukin urakoitsija on siten tiedonantovelvollinen omasta aliurakastaan myös omakotityömaalla. Luonnollisen henkilön kevennetty tiedonantomenettely ei siten vaikuta esimerkiksi omakotityömaalla toimivien urakoitsijoiden ilmoittamisvelvollisuuteen.

Mikäli rakentaminen liittyy luonnollisen henkilön harjoittamaan yritystoimintaan, on hän kuukausittaisen ilmoitusvelvollisuuden piirissä.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad