fbpx

15.6.2023

SVOP vai pääomalaina

Pääomalaina

Pääomalaina maksetaan velkojalle yhtiön selvitystilassa ja konkurssissa vain kaikkia muista velkoja huonommalla etuoikeudella. Korkoa saadaan maksaa ja pääomaa palauttaa vain siltä osin kuin vapaa oma pääoma ja pääomalainat ylittävät taseen tappioiden määrän. Yhtiö tai tytäryhteisö ei saa antaa vakuuksia pääoman tai koron maksamisesta. Pääomalainoilla on yhtäläinen oikeus yhtiön varoihin keskenään, ellei muuta ole yhtiön ja pääomalainojen velkojien kesken sovittu. Pääomalaina luetaan omaan pääomaan laadittaessa laskelmaa siitä, onko yhtiö menettänyt oman pääomansa.

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto (SVOP)

Sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon sijoitettu erä on omaa pääomaa. SVOP lisää siten varoja, joiden perusteella ns. edullisemmin nostettavissa oleva osinko määräytyy. SVOP varoja voidaan myös määrätyin edellytyksin palauttaa. Osakkeenomistajan verotuksessa sijoitus SVOP rahastoon lisää sijoituksen tehneen osakkaan omistaman osakkeen hankintamenoa. SVOP rahastosta tapahtuva palautus rinnastuu osakkeiden luovutuksiin verotuksessa edellytysten täyttyessä. Palautus vähentää osakkeen hankintamenoa. Palautukseen ei sovelleta hankintameno-olettamaa. Palautettu määrä on mahdollista sijoittaa takaisin yhtiön velkana.

Pääomalainan ja SVOP:in vertailua.

Sekä pääomalaina että SVOP lisäävät omaa pääomaa arvioitaessa sitä, onko oma pääoma menetetty. Kumpaakin erää voidaan palauttaa ja kummankin palauttamiselle on omat reunaehtonsa, jotka yhtiön taseen ja muiden edellytysten tulee täyttää, jotta palautus voidaan tehdä. Pääomalainalle on mahdollista saada korkotuottoa. Pääomalainaa ei huomioida laskettaessa osingonmaksukykyä tai sitä, kuinka paljon ns. edullista osinkoa on mahdollista maksaa. SVOP sijoitukselle ei saa korkotuottoa, mutta se huomioidaan edullista osinkoa laskettaessa.

On syytä vertailla näiden välineiden ominaisuuksia ja käyttää niitä kulloisenkin tilanteen ja tarpeen mukaan. Asiantuntijoilta saa tarvittaessa apuja eri taseen elementtien hyväksikäyttöön.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad