fbpx

1.7.2015

Takaisinsaanti konkurssipesään

Ennen konkurssia velallisen tekemät ja velkojien oikeuksia loukkaavat oikeustoimet voidaan peräyttää takaisinsaannilla.

Takaisinsaantia voi vaatia pesänhoitaja tai velkoja, joka on valvonut saatavansa konkurssissa taikka jonka saatava on jakoluettelossa.

Takaisinsaantiperusteiden selvitys ja kanteiden ajaminen on tärkeä osa konkurssipesän hoitoa. Konkurssipesään peräytetyt varat lisäävät velkojille tulevaa jako-osuutta.

Takaisinsaannin yleiset edellytykset

Takaisinsaannilla tarkoitetaan sitä, että velallisen ennen konkurssia velkojien vahingoksi tekemiä oikeustoimia voidaan palauttaa konkurssipesään.

Oikeustoimi palautuu, jos sillä on

  • sopimattomasti suosittu velkojaa toisten velkojien kustannuksella
  • siirretty omaisuutta pois velkojien ulottuvilta tai
  • lisätty velkoja velkojien vahingoksi.

Peräytymisen edellytyksenä on, että velallinen oli oikeustointa tehtäessä maksukyvytön tai että oikeustoimi osaltaan johti velallisen maksukyvyttömyyteen.

Maksun takaisinsaanti

Konkurssivelallisen tekemä maksu voidaan peräyttää. Maksu ei kuitenkaan peräydy, jos sitä voidaan pitää tavanomaisena.

Maksu peräytyy, jos nämä kaksi ehtoa täyttyvät:

  1. Maksu on tehty myöhemmin kuin kolme kuukautta ennen konkurssihakemusta
  2. Velka on maksettu epätavallisella maksuvälineellä, ennenaikaisesti tai määrä on pesän varoihin nähden huomattava.

Jos maksu on suoritettu velallisen läheiselle myöhemmin kuin kaksi vuotta ennen konkurssihakemuksen vireille tuloa, maksu peräytyy, jollei näytetä, ettei velallinen ollut maksukyvytön eikä maksun vuoksi tullut maksukyvyttömäksi.

Vakuuden takasinsaanti

Velallisen antama vakuus voidaan peräyttää:

  • Jos velallinen on antanut velastaan pantin tai muun vakuuden myöhemmin kuin kolme kuukautta ennen konkurssihakemusta, se peräytyy, jos sellaisesta vakuudesta ei ollut sovittu velan syntyessä tai jos pantin hallintaa ei ollut luovutettu velan syntymisen jälkeen.
  • Mikäli vakuus on asetettu velallisen läheiselle tätä aikaisemmin mutta myöhemmin kuin kaksi vuotta ennen konkurssihakemusta, vakuus peräytyy, jollei näytetä, ettei velallinen ollut maksukyvytön eikä vakuusjärjestelyn vuoksi tullut maksukyvyttömäksi.

Lahjan takaisinsaanti edellyttää saajan tietoa ylivelkaisuudesta

Lahjan tai lahjanluontoisen sopimuksen peräytymisen edellytyksenä on, että velallinen oli oikeustointa tehtäessä ylivelkainen tai että oikeustoimi osaltaan johti ylivelkaisuuteen.

Lisäksi edellytetään, että toinen osapuoli tiesi tai hänen olisi pitänyt tietää maksukyvyttömyydestä tai ylivelkaisuudesta taikka oikeustoimen merkityksestä velallisen taloudellisille oloille sekä seikoista, joiden vuoksi oikeustoimi oli sopimaton.

Jos oikeustoimessa on ollut osapuolena velallisen läheinen, tämän katsotaan tienneen, jollei voida osoittaa, ettei hän tiennyt eikä hänen olisi pitänytkään tietää niistä.

Velallisen läheisten määritelmä

Velallisen läheisiä ovat puoliso, lapset ja puolison lapset tai takenevassa polvessa olevaa sukulainen, sisarus, veli- ja sisarpuoli ja heidän puolisonsa tai muuten erityisen läheinen henkilö.

Toistensa läheisinä pidetään lisäksi yksityistä elinkeinonharjoittajaa, yhtiötä, muuta yhteisöä tai säätiötä ja sitä, jolla yksin tai yhdessä läheisensä kanssa on osakkuuden tai siihen rinnastettavan taloudellisen seikan perusteella olennainen etujen yhteys elinkeinonharjoittajan, yhteisön tai säätiön kanssa.

Läheinen on myös se, jolla johtavan aseman perusteella on olennainen vaikutusvalta elinkeinonharjoittajan, yhteisön tai säätiön toiminnassa ja heidän läheisensä.

Pesänhoitaja nostaa takaisinsaantikanteen

Pesänhoitaja selvittää takaisinsaannin perusteiden olemassaolon. Hän perehtyy velallisen kirjanpitoaineistoon, haastattelee henkilökuntaa ja käy läpi yhtiön toimielinten kokouspöytäkirjoja ja muuta hallintomateriaalia. Pesässä voidaan tarvittaessa suorittaa myös erityistarkastus.

Tavallisesti velkojat valtuuttavat pesänhoitajan velkojainkokouksessa nostamaan takaisinsaantikanteen ja pesänhoitaja on oikeutettu itsenäisesti päättämään sellaisten takaisinsaantikanteiden vireille panemisesta, joihin konkurssipesässä tehty selvitys antaa aihetta.

Takaisinsaanti ei kannata raukeavassa konkurssissa

Takaisinsaantivaatimusten esittäminen ja takaisinsaantikanteiden nostaminen ei ole järkevää raukeavassa konkurssissa. Takaisinsaantikanne voidaan nostaa silloin, kun selviää, että konkurssipesän varat riittävät konkurssimenettelyyn.

Vähävaraisessa konkurssipesässä pesänhoitajan on neuvoteltava velkojien kanssa siitä, ottaisiko joku velkojista vastatakseen konkurssikustannuksista.

Pesänhoitaja ei yleensä nosta takaisinsaantikannetta, jos

  • konkurssi tulee pesänhoitajan arvion mukaan raukeamaan varojen puutteeseen ja
  • kukaan velkojista ei ota kuluvastuuta.

Toisaalta silloin takaisinsaantiperusteiden olemassaolo vähävaraisessa konkurssipesässä voi antaa aihetta julkisselvitykseen siirtymiseen.

Ulosmittaus konkurssin rauetessa

Konkurssin rauetessa ulosmittausvelkojat voivat turvautua ulosmittaustakaisinsaantiin varojen palauttamiseksi. Velkojan ulosmittauksella saama maksu peräytyy, jos ulosmittaus on toimitettu myöhemmin kuin kolme kuukautta ennen konkurssihakemuksen jättämispäivää.

Kun ulosmittaus on toimitettu velallisen läheisen hyväksi ennen kolmea kuukautta, mutta myöhemmin kuin kaksi vuotta ennen konkurssihakemuksen jättämispäivää, maksu peräytyy, jos velallinen on ollut maksukyvytön tai tullut ulosmittauksen vuoksi maksukyvyttömäksi. Jos lasta tai puolisoa ei elatusavun ulosmittauksessa ole velkojiin nähden sopimattomasti suosittu, ulosmittauksella saatu maksu ei peräydy.

Menettelyn määräajat

Takaisinsaantikanne on pantava vireille vuoden kuluessa konkurssin alkamisesta.

Kanne voidaan kuitenkin panna vireille toissijaisessa määräajassa vielä kolmen kuukauden kuluessa siitä kun konkurssipesä havaitsi takaisinsaannin perusteen tai sen olisi pitänyt se havaita.

Takaisinsaannista voi tehdä sovinnon

On tarkoituksenmukaista, että riita-asiat pyritään sopimaan ilman oikeudenkäyntiä.

Vastaajalle on annettava mahdollisuus suorittaa vaadittava määrä vapaaehtoisesti ja välttää samalla oikeudenkäyntikulut.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad