fbpx

24.1.2017

Tavaramerkin vesittyminen

Mitä on vesittyminen?

Tavaramerkin vesittymisellä tarkoitetaan tilannetta, jossa

myöhemmän tavaramerkin käyttö hyödyntää aikaisemman ja laajalti tunnetun tavaramerkin vakiintunutta mainetta tai tilannetta, jossa myöhemmän merkin käyttö vähentää aikaisemman merkin erottamiskykyä.

Vesittyminen vs. degeneroituminenimage003

Vesittyminen ei kuitenkaan ole sama asia, kuin tavaramerkin degeneroituminen eli rappeutuminen ja sen seurauksena tavaramerkin muuttuminen yleissanaksi esimerkiksi sen kirjoittamis- tai esittämistavasta johtuen.

Esimerkiksi aikaisemmin suojattuja tavaramerkkejä ovat olleet KÄNNYKKÄ, THERMOS ja BIKINI.

Tavaramerkin erottamiskyvyn arvioiminen

Erottamiskykyä voidaan pitää tavaramerkin tärkeimpänä funktiona eli tehtävänä, sillä se osoittaa kuluttajalle tavaran tai palvelun alkuperän, jotta kuluttaja tai loppukäyttäjä voi tavaramerkin perusteella erottaa kyseisen tavaran tai palvelun muista tavaroista tai palveluista, joilla on toinen alkuperä (esim. EUT C-238/08).

Pääsäännön mukaan tavaramerkkien välillä vallitsee sekaannusvaara, mikäli tavarat ja palvelut, joita merkit koskevat, ovat joko samat tai samankaltaiset.

Tavaramerkkilain mukaan laajalti tunnetun tavaramerkin haltija voi vedota sekoittavuuteen, vaikka tavarat ja palvelut olisivat erilaisia. Tällaisen laajennetun tavaramerkkisuojan saaminen edellyttää, että toisen samankaltaisen tavaramerkin käyttäminen ilman hyväksyttävää syytä merkitsisi aikaisemman merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä taikka olisi haitaksi tämän erottamiskyvylle tai maineelle.

Sekaannusvaaran arvioiminen

Sekoittavuusarvioinnin tekeminen laajalti tunnettujen tavaramerkkien osalta poikkea normaalista erottamiskykyvertailusta, koska arvioitaessa laajalti tunnetun merkin ja myöhäisemmän merkin välistä samankaltaisuutta, tulee erityisesti arvioida merkkien yhdistettävyyttä (assosiaatiota) toisiinsa ( esimerkiksi EUT C-408/01). Näin ollen kyseessä on laaja-alaisempi tavaramerkin suoja ja kyseeseen saattaa tulla laajalti tunnetun tavaramerkin loukkaus vaikka sekaannusvaaraa merkkien välillä ei olisikaan.

On kuitenkin huomautettava, että voidakseen vedota laajalti tunnetun tavaramerkin suojaan ei vielä riitä, että tavaramerkki on laajalti tunnettu. Oikeuteen vetoavan on myös näytettävä toteen, että myöhäisempi merkki tarkoittaa laajalti tunnetun merkin erottamiskyvyn ja maineen epäoikeudenmukaista hyväksikäyttöä.

Aikaisemman tavaramerkin erottamiskyvyn tai maineen epäoikeudenmukaisella hyväksikäytöllä tarkoitetaan tilanteita, joissa kuuluisaa tavaramerkkiä hyväksikäytetään ja hyödynnetään selvästi luvatta tai sen maineesta johtuvia positiivisia assosiaatioita pyritään siirtämään myöhemmän merkin alle tarjottaviin tavaroihin ja palveluihin, koska niiden markkinoiminen on täten helpompaa kuluttajien muodostamien mielenyhtymien takia. ( esim. EUT C- 329/09).

Vesittymisestä aiheutuva haitta aikaisemmalle tavaramerkille

Haitta laajalti tunnetun tavaramerkin erottamiskyvylle tarkoittaa alussa esitettyä tavaramerkin vesittymistä tai hämärtymistä.

Vesittymisessä tavaramerkin kyky osoittaa, että tavarat tai palvelut, joita varten se on rekisteröity ja sitä käytetään kaupallisesti heikentyy sen vuoksi, että myöhemmän tavaramerkin käyttö on johtanut aikaisemman tavaramerkin identiteetin ja sen luoman yleisön keskuudessa olevan vaikutuksen häviämiseen.

Tällainen tilanne voi tulla kyseeseen etenkin silloin, kun aikaisempi tavaramerkki ei enää herätä samalla tavalla välitöntä mielikuvaa tavaroista tai palveluista kuluttajissa, joille sitä käytetään. ( EUT C-252/07). Tyypillinen laajalti tunnetun merkin erottamiskyvylle aiheutuva haitta on kyseessä silloin, kun myöhäisempää merkkiä käytetään eri tavaroille ja palveluille kuin ne, joiden tavaramerkkinä laajalti tunnettu merkki on tunnettu.

Laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelo Suomessa

Vuodesta 2007 lähtien PRH on pitänyt yllä luetteloa, johon voidaan hakemuksesta merkitä suomessa laajalti tunnettuja tavaramerkkejä. Luettelo ei ole osana PRH:n ylläpitämää tavaramerkkirekisteriä vaan siitä erillinen tietokanta.

Luettelo on julkinen ja siitä annetaan maksullisia otteita. Luettelomerkintä on voimassa aina 5 vuotta kerrallaan ja merkintä on mahdollista uudistaa aina hakemuksesta, jonka yhteydessä on tarpeen toimittaa näyttö siitä, että merkki on edelleen tunnettu Suomessa.  Näytön ei kuitenkaan tarvitse olla yhtä laaja kuin ensi kertaa hakiessa.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad