fbpx

22.11.2016

Tekijänoikeuden loukkaus

Tekijänoikeudesta lyhyesti

Tekijänoikeus tarkoittaa tekijän lähtökohtaista yksinoikeutta päättää teoksensa käytöstä. Tällöin muilla ei ole oikeutta käyttää teosta ilman tekijän lupaa. Tekijänoikeus suojaa vain teoksen persoonallista ilmaisumuotoa. Se ei suojaa ideaa, teoksen tietosisältöä tai teokseen sisältyvää teoriaa – nämä ovat vapaasti muiden käytettävissä.

Tekijänoikeus suojaa luovaa työtä ja sen tekijöitä. Se varmistaa luovuuden jatkumisen ja tekijöiden toimeentulon. Tekijänoikeus muistuttaa perustuslaissa taattua omaisuuden suojaa. Tekijänoikeudessa omaisuudensuoja on toteutettu tekijän yksinoikeutena määrätä teostensa käytöstä. Tekijät voivat myöntää käyttölupia teoksiinsa korvausta vastaan, jolloin he saavat tuloja sen mukaan, miten teoksia käytetään. Jos teoksia ei käytetä, ei tulojakaan kerry.

Tekijänoikeusrikkomus ja siitä seuraava rangaistus

Tekijänoikeusrikkomukseen voi syyllistyä, jos

  1. tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta valmistaa teoksesta kappaleen tai saattaa teoksen yleisön saataviin tekijänoikeuslain säännösten vastaisesti tai rikkoo moraalisia oikeuksia koskevia lain säännöksiä
  2. tuo maahan tai Suomen alueelle edelleen kolmanteen maahan kuljetettavaksi teoksen kappaleita, joiden tietää tai joita on perusteltua syytä epäillä valmistetuiksi ulkomailla laittomasti.

Yksityishenkilön teoista rangaistavana ei kuitenkaan pidetä muutaman kopion tekemistä yksityistä käyttöä varten tietokoneohjelmasta tai tietokannasta taikka sellaisesta teoksen kappaleesta, joka on tekijänoikeuslain mukaan ns. laiton lähde.

Tekijänoikeusrikkomuksesta voidaan tuomita sakkorangaistus.

Teosten kappaleiden valmistus yksityiseen käyttöön

Muutaman kappaleen tekeminen yksityiseen käyttöön julkistetusta teoksesta on sallittua, lukuun ottamatta tietokoneohjelmia ja tietokoneella luettavassa muodossa olevia tietokantoja.

Tietokoneohjelman tai tietokannan kopioimisesta yksityiseen käyttöön ei kuitenkaan seuraa rangaistusta.

Tekijänoikeusrikos ja siitä seuraava rangaistus

Jos tekijänoikeuden loukkaus taikka laittomasti ulkomailla valmistetun teoskappaleen tuonti maahan yleisölle levitettäväksi tai kauttakulkutuonti kolmanteen maahan tapahtuu ansiotarkoituksessa ja teko on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa, siitä voidaan rangaista tekijänoikeusrikoksena.

Ansiotarkoituksen vaatimusta ei edellytetä, jos tekijänoikeuden loukkaus, joka on omiaan aiheuttamaan huomattavaa haittaa tai vahinkoa, tapahtuu tietoverkossa tai tietojärjestelmän avulla.

Tekijänoikeusrikoksesta voidaan tuomita sakkoa tai vankeutta enintään kaksi vuotta.

Tekijänoikeuden loukkauksen muut seuraamukset

Tekijänoikeuden loukkauksesta voi seurata velvollisuus maksaa hyvitys ja korvaus oikeudenhaltijalle sekä tekijänoikeutta loukkaavan teoksen kappaleen menettäminen.

Hyvitys lainvastaisesta käytöstä sekä maahantuonnista ja kauttakulkutuonnista voidaan tuomita teon tahallisuudesta riippumatta. Vastoin lakia tapahtuvasta yksityisestä kopioinnista hyvitys voidaan kuitenkin tuomita vain, jos kopioija on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että kopioitava aineisto on saatettu yleisön saataviin vastoin tekijänoikeuslakia.

Tekijänoikeuden loukkauksesta taikka muusta tekijänoikeuslain tai rikoslain vastaavien säännösten mukaan rangaistavasta teosta voidaan tuomita lisäksi vahingonkorvaus.

Laittomasti valmistettu, yleisön saataviin saatettu tai maahan tuotu teoksen kappale voidaan tuomita hävitettäväksi. Yksityiseen käyttöön valmistettu teoksen kappale voidaan tuomita hävitettäväksi vain, jos kappaleen valmistaja on tiennyt tai hänen olisi pitänyt tietää, että kopioitava aineisto on ollut laittomasti yleisön saatavilla.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad