fbpx

20.6.2016

Toimeksiantosopimus

Toimeksiantosopimus tarkoittaa sopimusta toimeksiantajan ja toimeksisaajan välillä, jossa toimeksiantaja antaa toimeksisaajan tehtäväksi hoitaa tietty asia tai suorittaa tehtävä tai palvelu.

Toimeksiantosopimuksen solmiminen on vapaamuotoinen, mutta sopimus on aina hyvä tehdä kirjallisesti. Sopimuksen voi solmia etämyynnin kautta, eli puhelimen tai internetin välityksellä.

Toimeksiantosopimuksen tekemiseen sovelletaan yleisiä sopimusoikeudellisia periaatteita.

Palveluntarjoajan tiedonantovelvollisuus

Palveluntarjoajalla (toimeksisaajalla) on yleinen tiedonantovelvollisuus.

Toimeksiantosopimuksen yhteydessä palveluntarjoajan on kerrottava kuluttajalle (toimeksiantajalle) oma-aloitteisesti muun muassa

  • tiedot yrityksen nimestä ja y-tunnuksesta
  • yrityksen osoite-, sähköposti- ja muut yhteistiedot
  • toimivaltaisen viranomaisen yhteystiedot, jos toiminta edellyttää lupaa
  • tieto mahdollisuudesta ja tavoista saattaa riita kuluttajariitalautakunnan tai muun vastaavan elimen käsiteltäväksi.
  • palvelun keskeinen sisältö ja hinta sis. mahdolliset toimitus- tai muut kulut
  • toimeksiannon voimassaolo ja muut ehdot
  • tiedot kuluttajan peruuttamisoikeudesta ja tarvittaessa tieto peruuttamisoikeuden puuttumisesta tai olosuhteista, joissa peruuttamisoikeuden voi menettää
  • tiedot takuusitoumuksesta, jos sellainen on annettu.

Etämyynti (puhelimitse, sähköpostitse, kirjeitse tai verkkosivujen välityksellä)

Etämyynnillä syntynyt toimeksiantosopimus on vahvistettava, koska osapuolet eivät tällöin ole yhtä aikaa läsnä sopimusta tehtäessä.

Kuluttajalla on oikeus perua etämyynnin kautta solmittu toimeksianto ilmoittamalla siitä palveluntarjoajalle viimeistään 14 päivän kuluttua toimeksiantosopimuksen solmimisesta tai siitä ajankohdasta, kun kuluttaja on saanut vahvistusilmoituksen.

Jos vahvistusta ei annetta lainkaan, sopimus ei sido kuluttajaa. Jos palveluntarjoaja laiminlyö tiedonantovelvollisuutensa, peruuttamisaika voi pidentyä 12 kuukaudella. Tätä peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole, jos toimeksiannon suorittaminen on kuluttajan suostumuksella aloitettu.

Kuluttajalla ei ole maksuvelvollisuutta peruuttamisaikana kokonaan tai osittain suoritetuista palvelusta, jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt velvollisuutensa antaa kuluttajalle tiedon peruuttamisoikeudesta ja siihen liittyvistä ehdoista, määräajoista ja menettelystä sekä tiedon siitä, että jos kuluttaja käyttää peruuttamisoikeuttaan tehtyään nimenomaisen pyynnön palvelun suorittamisen aloittamisesta ennen peruuttamisajan päättymistä, kuluttajan on maksettava tehdystä palvelusta kohtuullinen korvaus.

Toimeksiantosopimuksen päättyminen

Toimeksiantosopimus päättyy yleensä silloin, kun toimeksiantotehtävä on suoritettu.

Määräaikainen sopimus päättyy, kun määräaika on kulunut umpeen.

Toistaiseksi voimassa olevan toimeksiantosopimuksen päättäminen

Toimeksiantosopimus voidaan tehdä myös toistaiseksi voimassa olevaksi. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus päättyy, kun jompikumpi osapuoli irtisanoo sopimuksen sopimusehtojen mukaisesti.

Jos irtisanomisaikaa ei ole määritelty, sopimus päättyy kohtuullisen ajan kuluttua irtisanomisesta. Kohtuulliseksi irtisanomisajaksi on katsottu tilanteesta riippuen 1-6 kuukautta.

Sopimuksen purkaminen sopimusrikkomuksen perusteella

Toimeksiantosopimus on myös aina mahdollista purkaa, jos toinen osapuoli olennaisesti rikkoo sopimusta. Sopimuksen purkamisperusteina voidaan mainita esimerkiksi toimeksisaajan tehtävien suorittamatta jättäminen tai toimeksiantajan laskujen maksamatta jättäminen toistuvasti.

On hyvä muistaa, että perusteeton sopimuksen päättäminen voi johtaa korvausvelvollisuuden syntymiseen.

Osapuolten erimielisyydet

Jos palveluntarjoajalle ja kuluttajalle tulee erimielisyyksiä koskien toimeksiantoa, riitaisuus tulee ratkaista osapuolen kotikunnan käräjäoikeudessa, ellei toimeksiantosopimuksessa on sovittu muusta menettelystä, kuten esimerkiksi sovittelusta tai välimiesmenettelystä.

Yleensä kuluttaja voi myös saattaa riidan kuluttajariitalautakunnan tai muun vastaavan elimen käsiteltäväksi.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad