fbpx

4.2.2018

Toimitustapalausekkeet sopimuksissa

Toimitustapalausekkeet täsmentävät ostajan ja myyjän oikeuksia ja velvollisuuksia liittyen tavaran toimittamiseen ja luovuttamiseen.

Toimitustapaehdot liittyvät käytännössä usein kuljetettavan tavaran kauppaan etämyynnillä.

Toimitustapalausekkeilla on suuri merkitys arvioitaessa tavaran toimittamiseen liittyviä

  • osapuolten vastuita
  • kustannusten jakautumista
  • vaaranvastuun siirtymistä.

Mitä toimitustapalausekkeet koskevat?

Toimitustapalausekkeet voivat koskea esimerkiksi

  • tavaran toimitusaikaa
  • toimitustapaa
  • toimituksesta perittäviä maksuja
  • tavaran mahdollista vakuuttamista kuljetuksen ajalle.

Laki vs. sopimusten toimitustapalausekkeet

Kauppalaissa on yksityiskohtaiset säännökset vaaranvastuun siirtymisestä myyjältä ostajalle, kun kyseessä on yksityisten välinen tai elinkeinonharjoittajien välinen kauppa.

Kauppalain säännöksiä ei kuitenkaan sovelleta, mikäli sopimuksesta, sopijapuolten omaksumasta käytännöstä taikka kauppatavasta johtuu muuta.

Toisaalta kuluttajankaupassa sovelletaan kuluttajansuojalain pakottavia säännöksiä, joista ei voida poiketa kuluttajan vahingoksi.

Toimitustapalausekkeet ratkaisevia vaaranvastuun osalta

Sekä kauppa- että kuluttajansuojalain pääsääntönä on, että myyjä vastaa tavaran kuljetuksen aikaisista vahingoista. Toisin sanoen vaaranvastuu siirtyy ostajalle lähtökohtaisesti vasta tavaran luovutuksen hetkellä.

Vaaranvastuulla tarkoitetaan vastuunjakautumista ja hetkeä, jona vastuut kauppatavaran vahingoista siirtyvät toiselle osapuolelle.

Tavaran luovutushetkellä tarkoitetaan sitä hetkeä, kun tavara on siirtynyt ostajan hallintaan luovutusta koskeneen nimenomaisen sopimusehdon perusteella.

Vaaranvastuussa on siis kyse esimerkiksi siitä, kuka vastaa vahingoista tavaran kadotessa kuljetuksen aikana tai vaurioituessa tapaturmaisesti. Mikäli vaaranvastuu tavarasta on siirtynyt ostajalle, hänen on maksettava kauppahinta huolimatta siitä, että tavara on tuhoutunut, kadonnut, huonontunut tai vähentynyt myyjästä riippumattomasta syystä.

Seuraamukset toimitustapalausekkeen rikkomisesta

Jos toimitustapalausekkeen mukainen sopimusehto ei ole toteutunut, on kyse sopimusrikkomuksesta.

Lähtökohtaisesti sopimusrikkoja on velvollinen korvaamaan vahingot, jollei hän osoita menetelleensä huolellisesti.

Toisaalta vastapuolella on suoritushäiriöstä huolimatta oikeus vaatia sopimuksenmukaista suoritusta eli luontoissuoritusta.

Kuka maksaa palautuskustannukset?

Elinkeinonharjoittajien välisten ja yksityishenkilöiden kauppasopimuksien palautuskustannusten osalta pääsääntönä on, että ostaja saa purkaa kaupan tai vaatia uutta toimitusta vain, jos hän voi palauttaa tavaran olennaisesti muuttumattomana ja vähentymättömänä.

Ostaja saa kuitenkin palauttaa tavaran poikkeuksellisesti myös sen arvon alennuttua tiettyjen lakisääteisten edellytysten täyttyessä tai jos osapuolet ovat toisin sopineet.

Kuluttajansuojalain lähtökohtana kuluttajankaupassa puolestaan on, että kuluttaja vastaa tavaran palautuskustannuksista itse, ellei elinkeinonharjoittaja nimenomaisesti ole ottanut tavaran palauttamiskustannuksista vastatakseen.

Toisaalta jos tavara on myyty kuluttajalle kotiin toimitettuna, eikä tavaraa voi postitse palauttaa, on myyjän noudettava tavara kustannuksellaan kuluttajan kotoa.

Artikkelin kirjoittaja on lakimies Daniéla Jarva.

[optin-monster-shortcode id=”pdz6ojinvtati49wicrl”]

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad