fbpx

4.11.2016

Tuotevastuu muotikaupassa

Tämä artikkeli on julkaistu muotikaupan ammattilehti Modinissa.
Kuluttajille kohdistuvassa myynnissä myyjä on vastuussa siitä, että myytävät tuotteet soveltuvat käyttötarkoitukseensa. Myyjän vastuu määräytyy vahingonkorvausta sääntelevien lakien nojalla. Laki edellyttää, että myyjällä on oikeat ja riittävät tiedot myymiensä tuotteiden ominaisuuksista ja käyttöön mahdollisesti liittyvistä riskeistä.

Vastuu tuoteturvallisuudesta

Kuluttajakaupassa tuotevastuulla on myös kiinteä yhteys tuoteturvallisuuteen. Tuoteturvallisuuslaki pyrkii ennakolta takaamaan kuluttajille suunnattujen tuotteiden turvallisen käytön. Muotikaupassa esiintyvät tuotevirheet aiheuttavat harvoin kuluttajille välitöntä vaaraa, jolloin riittävä suojatoimenpide on virheellisen tuotteen myynnistä pois vetäminen. Tästä johtuen kenkäkauppias on esimerkiksi velvollinen vetämään takaisin erän saappaita, joiden pinnalla käytettävän säilöntäaineen pitoisuus ylittää turvallisen raja-arvon.

Tunnetko tuotteesi?

Laki asettaa myyjälle velvollisuuden tuntea tuotteensa. Tämä huolellisuusvelvoite tarkoittaa sitä, että myyjä on korvausvastuussa kaikista vahingoista, jotka ovat aiheutuneet siitä, että hänen myymänsä tuote ei ole ollut niin turvallinen, kun on ollut aihetta olettaa. Etenkin lapsille suunnattujen vaatteiden ja muun käyttötavaran turvallisuusvaatimukset on asetettu tiukemmiksi kuin aikuisille kohdistuvassa myynnissä.

Tuoteturvallisuuteen liittyvä myyjän vastuu on luonteeltaan ankaraa, eli myyjä on velvollinen korvaamaan kaikki tuotteen käytöstä aiheutuneet vahingot siitä riippumatta, että myyjä on toiminut huolellisuusvelvollisuutensa mukaisesti antaen kuluttajalle totuudenmukaiset ja riittävät tiedot myymänsä tuotteen käytöstä.

Vastaavatko tuotteet laadultaan sitä, mitä asiakas voi olettaa?

Muissa kuin tuotteen turvallisuuteen liittyvissä asioissa myyjän vastuuta tarkastellaan kuluttajansuojalain lähtökohdista käsin. Kuluttajansuojalain mukainen tuotevastuu tarkoittaa myyjän korvausvelvollisuutta siitä, että tuote ei ole ollut sellainen, kun on sovittu tai on ollut syytä olettaa. Käytännössä tavaran tulee siis muun muassa laadultaan, lajiltaan, määrältään sekä kestävyydeltään olla sellainen mistä osapuolet ovat sopineet tai millainen sen ominaisuuksiltaan voidaan olettaa olevan.

Kuluttajansuojalain mukaan ostaja saa vaatia myyjältä hyvitystä, tai kaupan purkua muiden kuin vähäisten virheiden osalta. Asiakas on korvauksen saadakseen velvollinen osoittamaan tuotteessa havaitun virheen. 

Milloin hyvitys voi tulla kyseeseen?

Kuluttajariitalautakunta on muun muassa suosittanut elinkeinonharjoittajan hyvittämään ostajalle takin koko hinnan kahdessa samanlaisessa tuotteessa ilmenneiden saumojen repeämisen vuoksi, vaikka muut vastaavanlaiset takit olivat olleet virheettömiä. Kyseisessä tapauksessa kuluttajariitalautakunta päätyi siihen, että asiakkaan takeissa oli valmistusvirhe kun sau­mo­ja ei ol­lut huo­li­tel­tu ja om­pe­lu­tik­ki oli ol­lut liian väl­jää. Jos ti­kin pi­tuus oli­si ol­lut ly­hyem­pi ja tik­ki kak­sin­ker­tais­ta, kan­gas ei oli­si pääs­syt pur­kau­tu­maan yh­tä hel­pos­ti. Ta­va­ra ei ole kes­tä­vyy­del­tään vas­tan­nut si­tä, mi­tä ku­lut­ta­jal­la yleen­sä on kyseisen hintaluokan takkien kau­pas­sa pe­rus­tel­tua ai­het­ta olet­taa.

Tuotteen pitää olla oikein markkinoitu

Myyjän korvausvastuu voi tulla kyseeseen myös jos tuotteesta on annettu virheellistä tai kuluttajaa harhaanjohtavaa tietoa. Näin ollen myyjän on syytä kiinnittää huomiota siihen, miten hän tuotetta markkinoi. Sitä vastoin, kuluttajariitalautakunta ei ole suosittanut myyjän korvausvastuuta, mikäli tuotetta on käytetty asianmukaisesti laadittujen ohjeiden vastaisesti tai käyttötarkoitukseltaan poikkeavasti.

 

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad