fbpx

15.2.2013

Työntekijöiden palkkaerot eivät olleet syrjiviä KKO:n ratkaisun perusteella

KKO: Eri työehtosopimusten piiriin kuuluneiden, samaa työtä tehneiden työntekijöiden palkkaerot eivät olleet syrjiviä

Korkein oikeus antoi kaksi ennakkopäätöstä eri työehtosopimusten aiheutamista palkkaeroista kunnallisalalla

Korkeimman oikeuden 15.2.2013 antaman ratkaisun mukaan työnantaja ei rikkonut syrjinnän kieltoa, kun se maksoi samaa työtä tehneille mutta eri työehtosopimusten piiriin kuuluneille työntekijöilleen erisuuruista palkkaa. Tasapuolisen kohtelun vaatimus edellytti kuitenkin palkkaerojen tasoittamista kohtuullisessa ajassa.

Työnantaja oli noudattanut sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluissa toimivien työntekijöidensä osalta yhtäältä Kunnallista yleistä virka- ja työehtosopimusta (KVTES) ja toisaalta niin sanottua Tehy-pöytäkirjaa siten, että Tehy-pöytäkirjaa oli siinä olleen rajoitusehdon mukaisesti sovellettu vain Tehy ry:n jäseniin. Helmikuusta 2008 alkaen sopimusten soveltaminen oli johtanut siihen, että KVTES:n piiriin kuuluvalle SuPer ry:n jäsenelle maksettu palkka oli jäänyt pienemmäksi kuin samaa työtä tekevälle Tehy ry:n jäsenelle maksettu palkka. Palkanero oli poistunut tammikuussa 2010.

SuPer ry:hyn kuulunut työntekijä koki joutuneensa palkkausasiassa työsyrjinnänkohteeksi. Hän katsoi saaneensa samasta työstä eri palkkaa vakaumuksensa, mielipiteensä ja ammattiliittoon kuulumisensa vuoksi. Työntekijä vaati, että työantaja maksaa hänelle palkanerotuksen.

Korkeimman oikeuden mukaan kysymys ei ollut syrjinnästä, vaan palkkausperusteiden erilaisuus johtui suoraan ja yksinomaan työntekijä- ja työnantajaosapuolia sitoneista työehtosopimuksista. Syrjinnän kielto ja tasavertaisen kohtelun vaatimus ovat pakottavaa oikeutta, eikä saman työehtosopimuksen piiriin kuuluvia, samaa taikka samanarvoista työtä tekeviä työntekijöitä voida työehtosopimuksen määräyksin asettaa esimerkiksi palkkaetujen suhteen syrjivällä tavalla toisistaan poikkeavaan asemaan.

Korkein oikeus katsoi, että kun samaa tai samanarvoista työtä tekevät työntekijät ovat jakautuneet eri ammattiliittoihin kuulumisen vuoksi kahteen ryhmään, työntekijöihin sovellettavat työehdot ja niiden mahdollinen erilaisuus ovat kuitenkin seurausta niistä valinnoista, jotka he ovat itse tehneet heille perusoikeutena suojattuun yhdistymisvapauteen kuuluvan päätösvaltansa nojalla. Korkeimman oikeuden mukaan laissa säädetty syrjinnän kielto ei tarkoittanut sitä, että työntekijä voisi vaatia itselleen kulloinkin edullisimman sopimusehdon noudattamista riippumatta siitä, kumman työehtosopimuksen ehtoihin hän on yhdistymisvapautensa perusteella sitoutunut.

Korkein oikeus totesi ratkaisussaan, että työntekijöiden tasapuolisen kohtelun periaatteen mukaisesti työnantajan tulee kuitenkin mahdollisuuksiensa mukaan pyrkiä siihen, että tällaiset palkanerot korjaantuvat.

 

Toisessa vastaavanlaisessa tapauksessa työantaja oli puolestaan maksanut KVTES:n piiriin kuuluneille työntekijöille suurempaa palkkaa kuin samaa tai vastaavaa työtä tekeville Tehy ry:n jäsenille. Korkein oikeus hylkäsi työntekijöiden palkanerotusta koskevat vaatimukset.

 

Tiedote 15.2.2013 – Eri työehtosopimusten piiriin kuuluneiden, samaa työtä tehneiden työntekijöiden palkkaerot eivät olleet syrjiviä

 

KKO:2013:11, Työsopimus – Syrjintä – Tasapuolinen kohtelu – Työehtosopimus

 

KKO:2013:10, Työsopimus – Syrjintä – Tasapuolinen kohtelu – Työehtosopimus

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad