fbpx

27.2.2012

Työsopimuslain muutokset 1.3.2012 alkaen

Työsopimuslakiin muutoksia vuokratyöhön liittyen sekä uusin Korkeimman oikeuden ratkaisu vuokratyöhön liittyen

Työsopimuslakiin on tulossa muutoksia 1.3.2012 alkaen koskien vuokratyöntekijöiden oikeuksia. Muutokset johtuvat Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2008/104/ EY vuokratyöstä) kansallisesta toteuttamisesta. Kyseisen direktiivin tarkoituksena on mm. vuokratyöntekijöiden aseman parantaminen säätämällä yhdenvertaisen kohtelun periaatteesta.

Direktiivin mukaan vuokratyöntekijän keskeisten ehtojen tulee olla käyttäjäyrityksessä suoritettavan toimeksiannon ajan vähintään samanlaiset, joita häneen sovellettaisiin, mikäli kyseinen yritys olisi palkannut hänet suoraan hoitamaan samaista tehtävää. Näin ollen työsopimuslakiin tullaan lisäämään pykälä vuokrattujen työntekijöiden työsuhteissa sovellettavista vähimmäisehdoista.

Lisäksi työsopimuslakia täydennetään työnantajan velvollisuuksien osalta siten, että myös käyttäjäyrityksellä on velvollisuus ilmoittaa vuokratyöntekijöilleen yrityksessä vapautuvista työpaikoista samoin menettelyin kuin yrityksessä menetellään vapautuvista työpaikoista sen omille työntekijöille tiedottamisessa.

Jatkossa myös vuokratyöntekijät voivat hyödyntää käyttäjäyrityksen palveluja tai yhteisiä järjestelyjä, erityisesti ruokalapalveluja sekä lastenhoito- ja kuljetusjärjestelyjä samoin ehdoin kuin käyttäjäyrityksen palveluksessa olevat muut työntekijät, jollei erilainen kohtelu ole perusteltua objektiivisista syistä. Kyse on kuitenkin muista kuin työsuhde-eduiksi katsottavista palveluista ja tämä käsittää oikeuden päästä tiettyihin tiloihin tai saada tiettyjä palveluita, jotka ovat joko kaikkien työntekijöiden tai tiettyä työtä tekevien työntekijöiden käytössä. Tähän liittyen työsopimuslakiin tullaan lisäämään vastaava säännös vuokrattujen työntekijöiden työsuhteissa sovellettaviin vähimmäisehtojen pykälään. Kyseinen säännös ei kuitenkaan kattaisi esim. käyttäjäyrityksen tarjoamaa työterveyshuoltoa.

Tammikuussa 2012 annettu Korkeimman oikeuden ratkaisu (KKO:2012:10) saattaa antaa vuokratyöyrityksille aihetta kiinnittämään enemmän huomiota esim. työsopimusten laadintaan. Ratkaisussa vuokratyön määräaikaista sopimusta pidettiin toistaiseksi voimassa olevana, sillä työsuhteen määräaikaisuudelle ei ollut perusteltua syytä. Määräaikaisuuden perusteena oli ollut käyttäjäyrityksen työntekijää koskeva toimeksianto, jonka osalta Korkein oikeus katsoi, että tällainen vain käyttäjäyrityksen määrättävissä olevaan toimeksiannon kestoon sidottu työsopimuksen määräajan päättyminen ei ollut perustunut objektiiviseen perusteeseen.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad