Työoikeus

Työelämässä tulee väistämättä vastaan lakiasiantuntemusta vaativia tilanteita. Asianajotoimistomme on erikoistunut kysymyksiin, joita työoikeus ja virkamiesoikeus ja muut erityistilanteet asettavat.

Työsopimus ja muut työ- tai virkasuhteeseen liittyvät asiat

Tarjoamme ajantasaisiin tietoihin ja vankkaan kokemukseen perustuvia palveluitamme niin työsuhteen aloituksessa, päättymisessä kuin työsuhteen keston aikanakin ilmenevissä oikeudellista asiantuntemusta edellyttävissä tilanteissa. Toimitamme yritysten ja yritysjohdon käyttöön vaativatkin työ- ja toimisopimuskokonaisuudet, joita työoikeus edellyttää.

Työsuhteisiin sovelletaan työsopimuslakia, joka määrittää sekä työntekijän että työnantajan oikeudet ja velvollisuudet. Virkasuhdetta puolestaan säädellään valtion virkamieslaissa ja laissa kunnallisesta viranhaltijasta.

Työsuhteen päättäminen on tyypillinen riitatilanteita työntekijän ja työnantajan välille aiheuttava tilanne, jossa lakiasiantuntijan avusta on hyötyä. Kannattaa myös tiedostaa, että työsuhteen purkaminen ja työsuhteen irtisanominen ovat kaksi eri asiaa.

Työsuhteen aikana saattaa tulla esille epäkohtia, joiden selvittämiseen tarvitaan juridista tietoa. Tällaisia ovat mm. syrjintä työelämässä, kilpailukiellon rikkomiset, työrikokset ja työturvallisuuden laiminlyönti.

Toimitusjohtajasopimus ja johtajasopimukset

Toimitusjohtaja ei ole pääsääntöisesti työsuhteessa yhtiöön. Työsopimusta koskeva lainsäädäntö ei koske automaattisesti toimitusjohtajaa, ja siksi ns. toimitusjohtajasopimus on erityisen tärkeä.

Myös ns. johtajasopimuksissa on omat erityispiirteensä, jotka tulee huomioida sopimuksia laadittaessa. Muun johtajan asema on suojatumpi kuin toimitusjohtajan, ja muun johtajan kohdalla työlainsäädäntöä sovelletaan tehdyn johtajasopimuksen rinnalla.

Työoikeuteen liittyviä esityksiä

Avustamme

työoikeuden asioissa, jotka liittyvät mm.

 • toimitusjohtajasopimuksiin
 • johtajasopimuksiin
 • työsuhteen asiakirjoihin työsopimuksista alkaen
 • kilpailukieltosopimuksiin
 • työsuhteen palkkaukseen ja ehtoihin
 • työsuhteen muutostilanteisiin
 • työsuhteiden päättämistilanteisiin
 • korvaus- ja hyvitysasioihin
 • palkkasaatavien velkomuksiin sekä palkkaturvaan
 • yhteistoimintalakiin (YT-laki)
 • syrjintään työelämässä
 • työrikoksiin
 • työturvallisuuteen
 • virkamiehiin

Lue työoikeutta käsitteleviä artikkeleitamme.

Selaa työoikeuden referenssejämme.