fbpx

7.9.2017

Yritys perunkirjoituksessa

Tämä artikkeli on julkaistu Hautaustoimistojen liitto ry:n Tiimalasi-jäsenlehdessä

Kuolinpesään kuuluvan yrityksen arvon määrittäminen perukirjaan on hieman haasteellinen tehtävä uskotuille miehille, koska arvottamisen suorittamiseen on useita eri tapoja. Arvonmäärityksen päämääränä on selvittää yrityksen käypä arvo.

Verohallinnon ohjeistuksen mukaan listaamattoman osakeyhtiön osakkeiden arvo määritellään ensisijaisesti saman yhtiön osakkeista maksettujen, eli vertailuluovutuksissa käytettyjen kauppahintojen perusteella. Tämä arvostustavan käyttäminen edellyttää kuitenkin muun muassa, että vertailukauppoja on tehty lähellä verovelvollisuuden syntyhetkeä ja markkinaehtoisesti. Oman kokemukseni mukaan tämän arvostustavan käyttämismahdollisuudet listaamattomien osakeyhtiöiden osakkeiden osalta ovat suhteellisen harvinaisia.

Jos käypää arvoa ei voida perustaa em. vertailuluovutuksiin, määritetään osakkeen, ja myös liikkeen- ja ammatinharjoittajan elinkeinotoiminnan käypä arvo perintö- ja lahjaverotuksessa yleensä substanssiarvon ja tuottoarvon perusteella. Riippumatta arvonmääritysmenetelmästä verotuksessa yrityksen minimiarvona pidetään substanssiarvoa.

Substanssiarvo lasketaan lähtökohtaisesti vähentämällä yhtiön viimeksi päättyneen tilikauden taseen mukaisista varoista yrityksen velat. Varat ja velat arvostetaan käypään arvoon joko tasearvon tai muun käytettävissä olevan tiedon perusteella. Jos yrityksen tilikausi on päättymässä kahden kuukauden kuluessa verovelvollisuuden alkamisajankohdasta (perittävän kuolinpäivästä) lukien, voidaan lähtökohtana pitää päättymässä olevan tilikauden tasetta.

Tuottoarvo lasketaan yrityksen kolmen viimeisimmän tilikauden tuloslaskelmien osoittamien tuloksien perusteella, poistaen tuloksista satunnaiset erät ja tilinpäätössiirrot, sekä yrittäjän laskennallinen palkka jos palkkaa ei ole nostettu. Myös laskennalliset tuloverot voidaan vähentää tuloksesta. Näiden kolmen tilikauden oikaistuista tuloksista lasketaan keskiarvo, joka pääomitetaan 15 prosentin korkokannalla.

Jos tuottoarvo on suurempi kuin substanssiarvo, pidetään verotuksessa käypänä arvona substanssiarvon ja tuottoarvon keskiarvoa. Jos substanssiarvo on suurempi kuin tuottoarvo, käypänä arvona pidetään substanssiarvoa. Osakeyhtiön kyseessä ollen yhden osakkeen käypä arvo saadaan jakamalla yhtiön käypä arvo kaikkien osakkeiden määrällä.

Kommandiittiyhtiön ja avoimen yhtiön yhtiöosuuksien käyvän arvon määrittely perustuu niihin oikeuksiin, jotka yhtiömiehellä on yhtiösopimuksen perusteella yhtiön varoihin.

Edellä esitetty on yksinkertaistettu versio verohallinnon ohjeesta ”Varojen arvostaminen perintö- ja lahjaverotuksessa”. Sanotun lisäksi yrityksen arvonmäärityksessä on huomioitava monen tyyppisiä erilaisista käypään arvoon vaikuttavia seikkoja. Henkilökohtaisesti käytän yritysten arvonmäärityksissä toimistomme tähän tarkoitukseen suunniteltuja järjestelmiä, jotka merkittävästi nopeuttavat yritysten käyvien arvojen selvittelyä.

Mikäli yhtiö on tarkoitus realisoida eikä vain siirtää sen osakkeita perinnönjaossa perillisille, on syytä selvittää myös yhtiön käypä arvo edellä mainitun verotuksellisen arvon lisäksi. Käyvän arvon määrittelemiseksi on käytettävissä erilaisia laskentatapoja. Toimistossamme on käytössä P-Analyzer ohjelmisto, joka laskee yrityksen käyvän arvon useilla tavanomaisesti käytössä olevilla laskentatavoilla.

Käypä arvo on hyvä tietää, jotta perunkirjoituksessa käytetään verotuksellisesti järkevää ja verotehokasta arvoa.

Olemme mallintaneet niin käyvän arvon määrittelyn kuin verottajan ohjeiden mukaisen arvon laskentatavan. Arvonmääritykset ovat olennaisia niin perunkirjoitusta seuraavien jatkotoimien eli niin mahdollisen osituksen ja mahdollisen perinnönjaon kuin mahdollisen kaupan kannalta ja toisaalta verosuunnittelun kannalta. Veroa tulee samasta tapahtumasta eri määrä jos vero muodostuu perintöveropohjalta tai jos vero perustuu luovutusvoittoverotukseen.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad