fbpx

26.8.2015

Yrityskauppavalvonta

Yrityskauppavalvonnalla pyritään puuttumaan ennalta yrityskauppoihin, jotka vaarantaisivat tehokkaan kilpailun markkinoilla.

Kyseessä on pyrkimys estää monopolit, oligopolit ja kartellit, jotka olisivat haitallisia terveelle kilpailulle ja viimekädessä kuluttajille. Suomessa valvonnasta vastaa työ- ja elinkeinoministeriön alainen Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV).

Suuret yritysjärjestelyt on ilmoitettava KKV:lle

Yrityskauppavalvonnan piiriin kuuluvat liiketoimintakaupat, sulautumiset sekä muunlaiset yritysjärjestelyt, joissa osapuolten yhteenlaskettu liikevaihto ylittää 350 miljoonaa euroa ja jossa vähintään kahden osapuolen Suomesta kertynyt liikevaihto ylittää kummankin osalta 20 miljoonaa euroa.

Kyseessä täytyy siis olla varsin huomattavat toimijat, mikä kuvastaakin hyvin valvonnan luonnetta ja tarkoitusta.

Järjestelmä rakentuu ilmoitusvelvollisuuden varaan. Yrityskauppaan ryhtyvien tahojen on ilmoitettava harkitsemastaan järjestelystä suoraan Kilpailu- ja kuluttajavirastolle.

KKV voi sanella ehtoja yritysjärjestelylle

Kilpailu- ja kuluttajvirasto harkitsee saamansa ilmoituksen pohjalta, suostuuko se esitetyn hankkeen toteuttamiseen ja millä ehdoin. Ehdot voivat olla luonteeltaan hyvinkin yksityiskohtaisia. Virastolla on yrityskauppavalvonnassa huomattavan suuri valta markkinoiden elinkelpoisuutta ylläpitäessään.

Mikäli ehtoja rikotaan tai toimenpiteisiin ryhdytään ilman asianmukaista ilmoitusta, KKV määrää osapuolille seuraamusmaksun. Seuraamusmaksu voi olosuhteista riippuen olla hyvinkin tuntuva.

Muutoksenhaku KKV:n päätöksiin tapahtuu markkinaoikeudessa. Markkinaoikeus saa vuosittain käsiteltäväkseen verrattain vähän kilpailuoikeudellisia asioita, mutta tämän juttujoukon yhteiskunnallinen merkitys on huomattavan suuri.

Yrityskauppavalvontaa koskevissa ratkaisuista tulee huomata se, että ne saatetaan erinäisten yrityssalaisuuksien johdosta julkaista usein varsin monilta osin salaisina.

Yrityskauppavalvonta on tarkasti säänneltyä

Yrityskauppavalvonnasta on kotimaisessa lainsäädännössä säädetty varsin tyhjentävästi vuoden 2011 kilpailulaissa. Säännökset perustuvat hyvin vahvasti Euroopan unionin sääntelylle. Laki rakentuu myös vahvasti mm. kirjanpitolain määritelmille, mihin lakiin kilpailulaissa usein viitataankin. Kattava osaaminen liikejuridiikasta on näiden seikkojen johdosta ehdoton edellytys sille, että yrityskauppavalvonnan piiriin kuuluvat hankkeet saadaan toteutettua asianmukaisesti.

Kääntykää puoleemme

Yrityskauppavalvonnan piiriin saatettava asiakokonaisuus on aina työläs ja määrätietoista työtä vaativa hanke. Toimistostamme löytyy kuitenkin aina tehokas, asiantunteva ja aikaansaava tiimi valvontahankkeen läpiviemiseen. Ota hetimmiten meihin yhteyttä, jos ongelma on edessänne!

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad