fbpx

Sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa annetussa laissa säännellään sitä, mikä yritysten toiminnassa on sallittua ja mikä kiellettyä. Laissa vedotaan hyvään liiketapaan ja kielletään toisen elinkeinonharjoittajan kannalta sopimaton menettely.

Markkinointia koskevat säädökset

Markkinoinnista on aina käytävä selkeästi ilmi sen kaupallinen tarkoitus ja se, kenen lukuun markkinointi toteutetaan.

Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ilmaisua, joka koskee omaa tai toisen elinkeinotoimintaa ja voi vaikuttaa hyödykkeen kysyntään tai tarjontaan tai vahingoittaa toisen elinkeinotoimintaa.

Elinkeinotoiminnassa ei saa käyttää asiaan kuulumattomia seikkoja sisältävää eikä esitystavaltaan tai muodoltaan sopimatonta ilmaisua, joka on omiaan vahingoittamaan toisen elinkeinotoimintaa.

Vertailu, josta voidaan tunnistaa kilpailija tai kilpailijan markkinoima hyödyke, on kuitenkin sallittu, jos se ei ole totuudenvastaista tai harhaanjohtavaa ja se koskee hyödykkeitä, joita käytetään samaan tarkoitukseen tai samoihin tarpeisiin.

Sopimattomaksi menettelyksi luetaan mm.

 • puolueellisuus hyödykkeiden vertailussa
 • sekaannuksen vaara mainostajan ja kilpailijan tai heidän tavaramerkkiensä, toiminimiensä tai muiden erottavien tunnustensa taikka hyödykkeittensä kesken
 • kilpailijan tavaramerkin, toiminimen tai hyödykkeen väheksyminen tai halventaminen
 • kilpailijan markkinoiman hyödykkeen alkuperänimityksen tai kilpailijan tavaramerkin, toiminimen tai maineen sopimaton hyväksi käyttäminen
 • hyödykkeen esittäminen sellaisen hyödykkeen jäljitelmänä tai toisintona, jolla on suojattu tavaramerkki.

Erikoistarjousten vertailevassa markkinoinnissa on lisäksi selkeästi mainittava tarjouksen kesto ja maininta siitä, jos tarjous on voimassa vain niin kauan kuin hyödykkeitä riittää.

Sopimattoman menettelyn seuraamukset

Elinkeinonharjoittajaa voidaan kieltää jatkamasta tai uudistamasta lain vastaista menettelyään. Kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta. Kielto voidaan erityisestä syystä kohdistaa myös elinkeinonharjoittajan palveluksessa olevaan henkilöön tai muuhun, joka toimii hänen lukuunsa. Kielto voidaan määrätä myös väliaikaisena, jolloin se on voimassa, kunnes asia on lopullisesti ratkaistu.

Määrätessään kiellon tuomioistuin voi velvoittaa elinkeinonharjoittajan määräajassa ryhtymään sopivaan oikaisutoimeen, jos sitä teosta aiheutuvien ilmeisten haittojen vuoksi on pidettävä tarpeellisena.

Tuomioistuin voi myös hakijan vaatimuksesta määrätä, että päätös kieltoa koskevassa asiassa on vastaajan kustannuksella julkaistava yhdessä tai useammassa sanoma- tai aikakauslehdessä. Väliaikaista kieltoa koskevaa päätöstä ei kuitenkaan voida määrätä julkaistavaksi.

Tuomioistuin voi riita-asiassa kantajan vaatimuksesta määrätä vastaajan korvaamaan kustannukset, jotka kantajalle aiheutuvat siitä, että hän soveltuvin toimin julkistaa tietoja lainvoimaisesta tuomiosta, jossa vastaajan on todettu menetelleen tämän lain vastaisesti. Määräystä ei saa antaa, jos tietojen levittämistä on muussa laissa rajoitettu.

Tuomioistuin määrää vastaajan korvattavien kohtuullisten julkistamiskustannusten enimmäismäärän. Kantajalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos tietoja tuomiosta ei ole julkistettu tuomioistuimen määräämässä ajassa tuomion lainvoimaiseksi tulosta.

Opas: Näin teet hyvän sopimuksen

Laadimme avuksesi oppaan, johon kokosimme keskeisimmät onnistuneeseen sopimuksentekoon liittyvät asiat.

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Hidden
 • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad