fbpx

Julkisten hankintojen kilpailutuksiin osallistuneilla tarjoajilla on mahdollisuus muutoksenhakuun päätöksen saatuaan.

Valitusaika vaihtelee 14 päivästä puoleen vuoteen

Jos hankintalaissa ei toisiin säädetä, valitus hankintamenettelystä on tehtävä kirjallisesti 14 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä. Valitusaikaan ei lasketa tiedoksiantopäivää, vaan aika lähtee kulumaan sitä seuraavasta päivästä.

Mikäli hankintayksikkö on tehnyt hankintapäätöksen jälkeen puitejärjestelyn tai dynaamisen hankintajärjestelmän sisällä hankintasopimuksen noudattamatta odotusaikaa, valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun tarjoaja on saanut tiedon päätöksestä.

Jos hankintayksikkö on toimittanut julkaistavaksi kansallisen tai EU-tasoisen suorahankintailmoituksen tai sopimusmuutosta koskevan ilmoituksen, on valitus tehtävä 14 päivän kuluessa ilmoituksen julkaisemisesta. Ellei edellä tarkoitettua ilmoitusta ole julkaistu, suorahankintaa koskeva valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun suorahankinnasta on julkaistu jälki-ilmoitus Euroopan unionin virallisessa lehdessä tai kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun hankintasopimus on tehty.

Siinä tapauksessa, että tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen, valitus markkinaoikeudelle on tehtävä viimeistään kuuden kuukauden kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä. Jos taas hankintapäätöstä tai valitusosoitusta ei ole lainkaan annettu tiedoksi tarjouskilpailuun osallistuneelle, asianosaisen valitusaika ei ala kulua ollenkaan.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Valittajan on ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on tehtävä kirjallisesti ja se on toimitettava hankintayksikön ilmoittamaan osoitteeseen viimeistään silloin, kun valitus toimitetaan markkinaoikeudelle.

Ilmoitusvelvoitteen laiminlyöntiä ei kuitenkaan ole erikseen sanktioitu eikä sen noudattaminen ole edellytyksenä hankintaa koskevan valituksen tutkimiselle. Markkinaoikeudessa vireille tulleet hankinta-asiat ovat nähtävissä ajantasaisesti markkinaoikeuden internetsivuilla.

Opas: Näin teet hyvän sopimuksen

Laadimme avuksesi oppaan, johon kokosimme keskeisimmät onnistuneeseen sopimuksentekoon liittyvät asiat.

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad