fbpx

Kuluttajille suunnattu tavarakauppa eroaa lainsäädännön puolesta B2B-ympäristöstä. Vaikka sopimusvapaus on lähtökohtana, asetetaan kuluttajakauppaan rajoituksia, joita ei ole yritysten välisessä kaupassa.

Myyntisopimus määrittää kaupan ehdot

Yksinkertaisimmillaan myyntisopimus syntyy, kun ostaja antaa myyjän antamaan tarjoukseen hyväksyvän vastauksen. Merkittävistä kaupoista kannattaa kuitenkin aina tehdä kirjallinen myyntisopimus, josta käyvät ilmi kaupan ehdot.

Yrityksen tehdessä sopimuksen kuluttajan kanssa kauppalain sijasta sovelletaan kuluttajansuojalakia, jonka säännökset ovat pakottavaa oikeutta eikä niistä voi poiketa kuluttajan vahingoksi. Erityisesti ennen sopimuksen tekoa kannattaa huomioida vaatimukset kuluttajalle annettavista tiedoista.

Kuluttajansuojalakia sovelletaan myös palveluiden myyntiin ja se sisältää erityissäännöksiä tietyistä palveluista kuten esimerkiksi rakennusurakoista.

Mitä myyntisopimuksen täytyy sisältää?

Myyntisopimuksesta tulee käydä ilmi ainakin kaupan kohteena oleva tavara tai palvelu, kaupan osapuolet, hinta ja maksuehdot. Toimitettava tavara tai palvelu kannattaa määrittää tarkasti, sillä se helpottaa rajanvetoa mahdollisen virheen ilmetessä. Tavaran laatua koskevat säännökset ovat kuluttajansuojalaissa yhtenevät kauppalain kanssa.

Mikäli kaupan kohteena oleva tavara luovutetaan vasta myöhemmin, sopimukseen kannattaa kirjata myös luovutusajankohta ja -paikka. Muussa tapauksessa laissa edellytetään, että tavara on luovutettava ilman aiheetonta viivytystä, kuitenkin enintään 30 päivän sisällä kaupanteosta.

Myyntisopimuksessa voi olla tarpeen sopia myös takuuehdoista. Kuluttajankaupassa takuu on ainoastaan myyjän tai valmistajan antama lisäsuoja. Yleisesti tavarakauppaa koskevat virhevastuusäännökset, joiden perusteella tavaran luonteesta riippuen sen tulee kestää tietyn käyttöikänsä tai siinä katsotaan olevan virhe. Vastuu virheestä on myyjällä. Kuluttajariitalautakunnan ratkaisuissa on määritelty oletettuja kestoikiä erilaisille tavaroille. Suomen laissa ei siis ole 2 vuoden automaattista takuuaikaa, toisin kuin eräissä muissa EU-maissa.

Siinä missä myyntisopimus on vapaamuotoinen eli se voidaan tehdä myös suullisesti, ollakseen pätevä kiinteistökaupan on täytettävä lain mukainen määrämuoto, josta ei voida sopimuksilla poiketa. Kiinteistön kauppa on tehtävä aina kirjallisesti.

Opas: Näin teet hyvän sopimuksen

Laadimme avuksesi oppaan, johon kokosimme keskeisimmät onnistuneeseen sopimuksentekoon liittyvät asiat.

Etämyyntisopimus

Merkittävä osa myyntisopimusten teosta tapahtuu nykyään etänä. Etämyyntisopimus on etämyyntiä varten luodussa järjestelmässä tehtävä kulutushyödykesopimus, joka tehdään ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä, ja jonka tekemiseen käytetään yhtä tai useampaa etäviestintä. Etämyyntiä ovat esimerkiksi tilanteet, joissa sopimus tehdään etänä ja tuote noudetaan myymälästä.

Ennen sopimuksen tekemistä asiakkaalle on annettava tai asetettava saataville selkeästi tarvittavat tiedot: muun muassa elinkeinonharjoittajan nimi ja osoite, kokonaishinta, tiedot kokonaishintaan sisältymättömistä toimituskuluista ja peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat ehdot, määräajat ja menettelyt.

Lisäksi on annettava tarvittaessa tieto siitä, että kuluttajan on vastattava tavaroiden palauttamiskustannuksista. Jos kuluttajalla on peruuttamisoikeus, on annettava tai asetettava saataville peruuttamislomake ja -ohje. Pääsääntöisesti peruuttamisoikeus on 14 päivää sopimuksen tekemisestä.

Tilausvahvistus tehdystä sopimuksesta täytyy toimittaa kuluttajalle viimeistään tavaran luovutusajankohtana tai ennen kuin palvelun suorittaminen aloitetaan.

Apunasi monipuolinen kokemuksemme yritysoikeuden ja yritysjuridiikan palveluista

Tarjoamme yritysasiakkaille laajoja ja asiantuntevia asianajo- ja neuvontapalveluja niin päivittäistä liiketoimintaa kuin sopimuksia tai vaikkapa yrityskauppoja koskien.

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2024 Asianajotoimisto Lindblad