fbpx

5.8.2013

Asuntokaupan purku

Asuntokaupan purku onnistuu tietyin asuntokauppalaissa säädetyin edellytyksin. Kaupan purkaminen on poikkeuksellinen toimenpide, johon päädytään yleensä vasta tilanteessa, jossa muuta vaihtoehtoa ei ole.

Milloin on oikeus purkaa käytetyn asunnon kauppa?

Ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos virheestä aiheutuu hänelle olennaista haittaa. Lisäksi edellytyksenä on, että muuta seuraamusta ei voida pitää kohtuullisena.

Jos myyjänä on elinkeinonharjoittaja, ostajalla on oikeus purkaa asuntokauppa, jos sopimusrikkomus on olennainen.

Myyjä puolestaan saa purkaa kaupan ostajan maksuviivästyksen vuoksi. Tällöin kuitenkin edellytyksenä on, että sopimusrikkomus on olennainen.

Purku onnistuu, jos virheen oikaisu ei riitä

Huomioon otettavia asioita virhetilanteessa ovat mahdollisuudet korjauttaa virhe ja korvata ostajalle siitä aiheutuneet kustannukset.

Näin ollen asuntokaupan purku tulee kyseeseen lähinnä silloin, jos virhettä ei voida oikaista ilman olennaista haittaa eikä hinnanalennusta voida virheen merkityksen vuoksi pitää riittävänä seuraamuksena.

Opas asuntokaupan virhetilanteisiin

Asuntokaupoissa on kyse isoista asioista, mutta toisinaan kaupan kohde ei vastaakaan odotuksia. Miten tällaisissa tilanteissa tulisi toimia ja milloin ostajalla on oikeus vaatia hyvitystä?

Olennainen haitta oikeuttaa asuntokaupan purkuun

Purkukynnys on kuitenkin aina tulkinnanvarainen ja jokainen riita-asia on yksittäistapaus. Asunnon virheistä on kertynyt runsaasti oikeuskäytäntöä.

Purun vaatiminen on aina ostajan mahdollisuus. Myyjä ei voi vaatia asuntokaupan purkua, ellei ostaja sitä tahdo. Tämä saattaa aiheuttaa yksittäistapauksissa jopa kohtuuttomia seurauksia, jos myyjä määrätään suorittamaan merkittävät hinnanalennuskorvaukset ostajalle. Myyjän kannalta kaupan purku voisi joskus olla mielekkäämpi vaihtoehto.

Asunnon ostajan on reklamoitava ajoissa

Ostajan on reklamoitava eli ilmoitettava virheestä myyjälle kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta. Muutoin ostaja menettää oikeutensa vedota virheeseen.

Jos myyjänä on kuluttaja, ostajan on huomioitava myös kahden vuoden määräaika: jos kyseessä on yleisen virhesäännöksen mukainen virhe tai oikeudellinen virhe, virheestä on ilmoitettava myyjälle viimeistään kahden vuoden kuluessa siitä, kun asunnon hallinta luovutettiin. Jos myyjä on menetellyt kunnianvastaisesti ja arvottomasti tai törkeän huolimattomasti, ostaja voi vedota virheeseen myöhästyneestä reklamaatiosta huolimatta.

Asuntokaupan purkamisen seuraukset

Asuntokaupan purun seurauksena myyjän on palautettava saamansa kauppahinta ja maksettava sille korkoa. Ostajan on puolestaan palautettava asunto tai osakekirjat taikka muut asunnon omistus- ja hallintaoikeutta osoittavat asiakirjat takaisin myyjälle.

Jos asunto on jo luovutettu ostajan hallintaan ja ostajan voidaan katsoa saaneen olennaista hyötyä asunnon käyttämisestä, hänen on suoritettava siitä kohtuullinen korvaus. Jos ostaja on kaupan purkajana, on korvausta määrättäessä otettava huomioon se haitta, mikä sopimusrikkomuksesta on aiheutunut ostajalle, sekä muut seikat.

Asuntokaupan purun yhteydessä esitetään usein myös vahingonkorvausvaatimus, esim. koskien sijaisasumiskuluja tai asunnon arvon nostamista.

Lindbladilla on paljon kokemusta asuntokaupan purkuun liittyvien vahingonkorvaus- ja virheasioiden hoidosta sekä muista asunto-oikeuteen kuuluvista kysymyksistä.

Kysy lisää asuntokaupan purkamisesta

Kerron mielelläni lisää kiinteistöoikeuden palveluistamme.

Keijo Siiskonen

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad