11.10.2012

Etämyynti kuluttajakaupassa

Kulutushyödykkeen etämyynti ja kuluttajan peruuttamisoikeus

Kuluttajasuojalain mukaan etämyynnillä tarkoitetaan kulutushyödykkeen tarjoamista kuluttajalle elinkeinonharjoittajan järjestämän sellaisen etätarjontamenetelmän avulla, jossa sopimuksen tekemiseen ja sitä edeltävään markkinointiin käytetään yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintä.

Etätarjontamenettely määritellään kuluttajasuojalaissa siten, että sillä tarkoitetaan markkinointi- tai myyntitapaa, joka on järjestetty niin, että sen pääasiallisena tavoitteena voidaan katsoa olevan sopimusten tekeminen etäviestinten avulla.

Etäviestimellä tarkoitetaan puhelinta, postia, televisiota, tietoverkkoa tai muuta välinettä, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman, että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä.

Etämyyntiä koskevat kuluttajasuojalain määräykset antavat suojaa Internetin ja muiden etävälineiden välityksellä asioiville kuluttajille.

Etämyynnissä kuluttajalle annettavat tiedot ja sopimusvahvistus

Etämyynnissä kuluttajalle on annettava hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä tiedot, jotka koskevat mm. elinkeinonharjoittajan nimeä ja osoitetta, kulutushyödykkeen pääominaisuuksia, hintaa, toimituskuluja ja maksuehtoja, toimitusta tai sopimuksen täyttämistä koskevia muita ehtoja ja tarjouksen voimassaoloa. Tiedot on annettava selkeästi ja ymmärrettävästi ja siten, että tietojen kaupallinen tarkoitus käy selvästi ilmi.

Elinkeinonharjoittajan on vahvistettava kuluttajalle edellä mainitut tiedot henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa ja toisintaa tiedot muuttamattomina. Vahvistusilmoituksessa on oltava maininta mm. peruuttamisoikeuden käyttämisestä; elinkeinonharjoittajan maantieteellisestä osoitteesta, jonne kuluttaja voi tehdä valituksen; takuutiedoista ja sopimuksen irtisanomisehdoista.

Vahvistus täytyy antaa kuluttajalle mahdollisimman pian sopimuksen tekemisen jälkeen ja tavarakaupassa viimeistään luovutusajankohtana. Jos tiedot on annettu kuluttajalle ennen sopimuksen tekoa, ei vahvistusta tarvitse tehdä.

Sopimuksen täyttäminen etämyynnissä

Elleivät osapuolet ole toisin sopineet, elinkeinonharjoittajan on luovutettava kulutushyödyke kohtuullisessa ajassa ja viimeistään 30 päivän kuluttua siitä päivästä, jona kuluttaja on antanut tai lähettänyt elinkeinonharjoittajalle tarjouksensa tai hyväksyvän vastauksen.

Ellei elinkeinonharjoittaja kykene täyttämään sopimusta, koska tilattua kulutushyödykettä ei ole saatavilla, elinkeinonharjoittajan on ilmoitettava siitä kuluttajalle viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua tarjouksen tai vastauksen antamispäivästä. Ellei tilattua tuotetta ole saatavilla, elinkeinonharjoittajalla on oikeus toimittaa korvaava tuote, joka käyttötarkoitukseltaan vastaa tilattua tuotetta.

Kuluttajan 14 päivän peruuttamisoikeus

Etämyynnissä kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle 14 päivän kuluessa kuluttajalle annetun vahvistuksen vastaanottamisesta taikka tavaran kaupassa tavaran tai ensimmäisen tavaraerän vastaanottamisesta, jos tavara tai tavaraerä vastaanotetaan myöhemmin kuin vahvistus.

Jos vahvistusta ei tarvitse toimittaa, peruuttamisaika lasketaan tavaran kaupassa tavaran tai tavaraerän vastaanottamisesta ja muissa tapauksissa sopimuksen tekemisestä. Tavaran kaupassa peruuttamisilmoitukseksi katsotaan myös vastaanotetun tavaran palauttaminen.

Ellei vahvistus täytä sille asetettuja vaatimuksia, sopimuksen peruuttamisaika on kolme kuukautta. Jos elinkeinonharjoittajan ei anna vahvistusta lainkaan, sopimus ei sido kuluttajaa.

Jos kuluttaja haluaa vedota sopimuksen sitomattomuuteen, hänen on ilmoitettava siitä elinkeinonharjoittajalle viimeistään vuoden kuluttua sopimuksen tekemisestä.

Kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta mm., jos kulutushyödyke on valmistettu tai muunneltu kuluttajan toivomusten mukaisesti niin, että hyödykettä ei voida myydä edelleen ilman huomattavaa tappiota tai hyödykettä ei voida myydä lainkaan. Peruuttamisoikeutta ei ole myöskään silloin, kun hyödykettä luonteensa vuoksi ei voida palauttaa edelleen myytäväksi.

Seuraukset sopimuksen sitomattomuudesta ja peruuttamisesta

Jos sopimus raukeaa kuluttajan vedottua sen sitomattomuuteen, elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua ilmoituksen saatuaan palautettava saamansa maksusuoritukset sekä korvattava kuluttajalle tavaran tai muun suorituksen palauttamisesta aiheutuneet kulut.

Jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen, hänen on palautettava vastaanotettu tavara tai muu palautettavissa oleva suoritus kohtuullisen ajan kuluessa elinkeinonharjoittajalle.

Elinkeinonharjoittajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua tavaran takaisin saatuaan palautettava, mitä hinnasta on maksettu sekä korvattava kuluttajalle palauttamisesta aiheutuneet kulut, jos tavara voidaan palauttaa tavanomaisella tavalla postitse.

Jos kuluttaja on vastaanottanut tavaran, hänen on säilyttääkseen peruuttamisoikeutensa pidettävä tavara olennaisesti muuttumattomana tai vähentymättömänä. Kuluttaja ei vastaa kuitenkaan arvon alentumisesta, joka johtuu pakkauksen purkamisesta, tavaran tutkimisesta tai muusta vastaavasta syystä.

Kuluttaja on oikeutettu saamaan palautettavalle hinnalle viivästyskorkoa, mikäli elinkeinonharjoittaja ei palauta maksettua hintaa määräajassa.

© 2022 Asianajotoimisto Lindblad