fbpx

10.2.2015

Liikesalaisuus

Yrityksen kilpailukyky perustuu yrityksen tuotteiden tai palvelujen erityislaatuisuuteen, ja erityislaatuisuuden takana ovat liikesalaisuudet.

Liikesalaisuus on liiketoimintaa koskevaa yksityisyyttä, jota laki suojelee. Laki ei määrittele tarkasti, mitä liikesalaisuudella tarkalleen ottaen tarkoitetaan, mutta sille on annettu tuntomerkit.

Liikesalaisuutena pidetään sitä, mitä yritys itse haluaa pitää omana tietonaan kohtuuden, käytännön ja lain antamissa rajoissa.

Liikesalaisuuden tuntomerkit

Liikesalaisuudella tarkoitetaan tietoja, jotka yritys haluaa ja tosiasiassa myös pitää salassa ja niillä on merkitystä liiketoiminnan kannalta. Liikesalaisuuden paljastuminen toisi yritykselle taloudellista tappiota tai antaisi kilpailijoille taloudellista etua.

Yrityksessä liikesalaisuuksia käsittelevien ihmisen tulee mieltää tiedot salassa pidettäviksi. Jotta tieto voi olla yrityssalaisuus, ei tietoa ole voitu julkistaa, eikä tieto muutoinkaan luonnollisesti voi olla yleisesti tunnettua eikä kenenkä tahansa tutkittavissa. Liikesalaisuuden tuntomerkkeihin siis kuuluu myös, että liikesalaisuus pitää olla asianmukaisesti suojattu.

Yleisiä liikesalaisuuksia

Liikesalaisuuteen sisältyy yrityksen taloudelliset tiedot. Tällaisia ovat markkinointia ja hinnoittelua koskevat tiedot.

Suojeltua salassa pidettävää tietoa ovat myös yrityksen käyttämien tai tuottamien koneiden, välineiden ja tuotteiden tarkat tekniset tiedot, joilla on yritykselle taloudellista arvoa. Liikesalaisuus voi olla esimerkiksi ravitsemusalan yrityksen nimikkotuotteen resepti tai kosmetiikkayrityksen markkinoiman hajuveden kemiallinen koostumus – tai yksinään jopa yrityksen omaperäinen liikeidea.

Liikesalaisuus voidaan määritellä niin, ettei se ilmene suoraan itse salaisuuden kohteesta, kuten yrityksen valmistamasta tuotteesta, eikä se ole yleisesti saatavissa. Liikesalaisuuksia eivät siis ole esimerkiksi sellaiset asiakirjat, jotka sisältävät vain sellaisia tietoja tuotteesta, jotka ilmenevät suoraan valmiista tuotteesta ja ovat siten muutoinkin ulkopuolisten saatavilla.

Lait määrittävät vastuun laajuuden

Liikesalaisuudet ovat työntekijöiden ulottuvilla. Työntekijöillä on vastuu yrityssalaisuudesta. Työsopimuslaki, laki sopimattomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa ja rikoslaki, joka kieltävät liikesalaisuuden ilmaisemisen.

Työsopimuslaki kieltää työntekijää käyttämästä hyödykseen tai ilmaisemasta muille työnantajan ammatti- ja liikesalaisuuksia työsuhteen kestäessä ja työsuhteen päätyttyä, jos työntekijä on saanut tiedot oikeudettomasti.

Laki kieltää muitakin kuin yrityksen omia työntekijöitä oikeudettomasti hankkimasta sekä käyttämästä ja ilmaisemasta tietoonsa saamaa tai oikeudettomasti hankkimaansa liikesalaisuutta.

Rikoslaki kieltää yrityssalaisuuden rikkomisen ja yrityssalaisuuden väärinkäytön vahingonkorvauksen ja rangaistukseen uhalla.

Salassapitosopimukset

Yritykset suojaavat liikesalaisuuksiaan salassapitosopimuksin. Salassapitosopimukset ovat usein tärkeitä etenkin tilanteissa, joissa yrityksellä on salassapitointressi myös työntekijän työsuhteen päätyttyä.

Jos liike- ja ammattisalaisuuksien ilmaisukieltoa halutaan jatkaa työsuhteen päätyttyä, voidaan tehdä salassapitosopimus. Sopimuksen tarkoituksen on suojata työnantajan omia tai lisäksi samaan konserniin kuuluvien yhtiöiden, asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden liike- ja ammattisalaisuuksia.

Yhtiöiden välisissä yhteistyö- tai kauppaneuvotteluissa salassapitosopimuksen tarkoituksena on turvata luottamuksellisen tiedon ja materiaalin säilyminen salaisena. Sopimus rajaa tietojen vastaanottajaa käyttämästä sitä muuhun kuin sopimuksessa yksilöityyn tarkoitukseen. Salassapitosopimuksessa sovitaan ennen kaikkea, mikä on salassa pidettävää tietoa, miten luovutettua luottamuksellista aineistoa tulee käsitellä ja mihin tarkoitukseen sitä saa käyttää.

[optin-monster-shortcode id=”pdz6ojinvtati49wicrl”]

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad