fbpx

26.9.2012

Perintälain uudistus velallisen oikeudesta saada perintä keskeytettyä

Velallisen oikeus saada perintä keskeytetyksi

Viimeistään 16.43.2013 astuu voimaan laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta.

Hallituksen esityksen mukaan lakiin ehdotetaan lisättäväksi pykälä velallisen oikeudesta pyytää, että perintä keskeytetään ja saatava siirretään oikeudelliseen perintään. Jos velallinen esittää pyynnön, perintälaissa tarkoitettua velallisen vapaaehtoiseen suoritukseen tähtäävää perintää saisi jatkaa vain, jos siitä aiheutuvista kuluista ei vaadita korvausta velalliselta.

Ehdotuksen tavoitteena on lisätä velallisen mahdollisuutta vaikuttaa perintämenettelyyn ja vaikuttaa siihen, ettei perintäkulujen osuus vapaaehtoiseen suoritukseen tähtäävässä perintäprosessissa kasva.

Säännös koskisi vain kuluttajasaatavien perintää. Useassa erässä erääntyvää saatavaa perittäessä keskeytyspyynnön voisi tehdä vain, jos saatava on kokonaan erääntynyt.

Kuluttajasaatavaa koskevassa maksuvaatimuksessa olisi jatkossa informoitava velallista tästä oikeudesta.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad