fbpx

7.10.2015

Yrityksen velkajärjestely

Maksuvaikeuksiin ajautuneen yrityksen velkajärjestely on yksinkertaisimmillaan pelkkä maksusuunnitelma.

Mikäli se ei riitä, saatetaan tarvita yrityssaneerausta. Tärkeää on joka tapauksessa reagoida mahdollisimman nopeasti maksuvaikeuksiin ja niiden syihin, jotta vältytään ongelmien syvenemiseltä ja konkurssilta.

Vapaamuotoinen velkojen uudelleenjärjestäminen

Kun yritys on riittävän ajoissa yhteydessä velkojiinsa, velkajärjestelyllä voidaan välttää maksuongelmien kärjistyminen ja pysyvän maksukyvyttömyyden syntyminen, esimerkiksi neuvottelemalla muutoksista maksuaikatauluihin.

Joissain tapauksissa pelkkä uusi maksusuunnitelma on riittävä velkajärjestely, etenkin silloin kun maksuvaikeudet aiheutuvat tilapäisistä syistä ja yrityksen tulevaisuuden kehitysnäkymät vaikuttavat vakailta. Mikäli ongelmat tästä huolimatta kasaantuvat, on yrityksessä syytä pohtia muitakin vaihtoehtoja.

Yrityssaneerauksen tarkoitus

Velkasaneeraus on lakisääteinen menettely, jonka tarkoituksena on taloudellisissa vaikeuksissa olevan, mutta jatkamiskelpoisen yrityksen toiminnan tervehdyttäminen ja sen toimintaedellytysten turvaaminen.

Saneerausmenettely on velkajärjestely, jolla pyritään välttämään konkurssiin ajautuminen.

Yrityssaneeraukseen hakeutuminen

Laissa yrityksen saneerauksesta (47/1993, ”yrityssaneerauslaki”) säädetään mm. saneerausmenettelyn edellytyksistä, sen käytännön toteutuksesta sekä saneerauksen päättämisestä.

Saneerausmenettelyn kohteena voi olla yksityinen elinkeinonharjoittaja, avoin yhtiö, kommandiittiyhtiö, osakeyhtiö, osuuskunta, asunto-osakeyhtiö tai taloudellista toimintaa harjoittava yhdistys tai säätiö. Tietyntyyppistä toimintaa harjoittavat yhtiöt, kuten luottolaitokset tai vakuutus- tai eläkelaitokset eivät voi turvautua tähän velkajärjestelyyn.

Mahdollisuutta hakeutua yrityssaneeraukseen tulisi pohtia riittävän ajoissa, kun yrityksessä havaitaan maksukyvyttömyyden olevan mahdollinen maksuvaikeuksien kasaantumisen myötä.

Liian myöhäinen hakeutuminen saneeraukseen voi myös heikentää saneerauksen onnistumisen todennäköisyyttä, sillä yrityksen toiminnan tervehdyttäminen voi osoittautua mahdottomaksi jos maksuvaikeudet ovat jatkuneet pitkään ja määrät kasvaneet suuriksi.

Yrityssaneerausta voi hakea velallisyritys itse tai yksi tai useampi yrityksen velkojista.

Yrityssaneerauksen edellytykset

Edellytyksenä saneerausmenettelyn aloittamiselle on se, että velallisyritys on maksukyvytön tai velallista uhkaa maksukyvyttömyys.

Saneerausmenettely voidaan myös aloittaa velallisyrityksen hakiessa saneerausta, jos tämän hakemusta puoltaa kaksi velkojaa, joiden yhteenlasketut saatavat edustavat vähintään viidennestä velallisen tunnetuista veloista.

Saneerausmenettelyn esteitä ja lakkaamisperusteita ovat muun muassa, että

  • saneerauksen avulla ei todennäköisesti voida poistaa yrityksen maksukyvyttömyyttä ja mahdollistaa yritystoiminnan jatkumista, tai
  • on todennäköistä, että varat eivät riitä saneerausmenettelystä aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Päätös yrityssaneerauksen aloittamisesta

Päätöksen saneerausmenettelyn aloittamisesta tekee käräjäoikeus.

Aloittamispäätöksen yhteydessä käräjäoikeus määrää myös selvittäjän, joka yleensä on yrityssaneerauksiin erikoistunut asianajaja.

Selvittäjällä on merkittävä rooli saneerausmenettelyn toteuttamisessa. Selvittäjän tärkeimpänä tehtävänä on saneerausohjelmaehdotuksen laatiminen yhdessä velallisen ja velkojien kanssa.

Suurempien saneerausten yhteydessä asetetaan usein myös velkojatoimikunta, joka toimii velkojien edustajana.

Yritystoiminnan jatkuvuuden turvaaminen

Velkojen maksun tasapuolisuuden turvaamiseksi velallisyritys asetetaan maksu- ja perintäkieltoon, joka on voimassa saneerausohjelman vahvistamiseen asti. Kyseinen maksukielto ei kuitenkaan koske esimerkiksi yrityksen työntekijöiden palkkoja.

Yleensä yritys jatkaa toimintaansa saneerauksen aikana lähes normaaliin tapaan selvittäjän valvonnan alaisuudessa.

Saneerausohjelma

Saneerausohjelman keskeisenä tarkoituksena on löytää velallisyrityksen ongelmat sekä toimenpiteet niiden ratkaisemiseksi.

Saneerausohjelmassa voidaan esittää yrityksen toiminnan elvyttämiseksi tarpeellisia toimenpiteitä, joilla esimerkiksi osa yrityksen toiminnoista lakkautetaan ja keskitytään elinkelpoisten osa-alueiden turvaamiseen.

Tuomioistuin vahvistaa saneerausohjelman, kun kaikki velkojat tai yrityssaneerauslain edellyttämät velkojaryhmien määräenemmistöt ovat hyväksyneet saneerausohjelmaehdotuksen.

Vahvistettu saneerausohjelma korvaa aikaisemmat velallisyrityksen ja velkojien välisten velkasuhteiden ehdot. Saneerausohjelmaan liittyvien toimenpiteiden toteuttaminen on pääasiallisesti velallisen vastuulla, mutta ohjelman toteuttamista varten voidaan myös määrätä valvoja.

Mikäli velallisyritys kykenee suorittamaan saneerausohjelman mukaiset velat, saneerausohjelma päättyy ja yritys voi jatkaa toimintaansa normaalisti.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad