fbpx

30.9.2021

Hyvä tietää rakennuttajan työturvallisuusvastuusta

Rakennuttajan vastuut ja turvallisuuskoordinaattori

Rakennusluvan tai toimenpideluvan vaativassa uudis- tai korjausrakentamisessa on huomioitava useita vastuukysymyksiä työturvallisuudesta. Tällainen rakentaminen voi koskea niin omakotitaloa kuin kesämökkiäkin. Vastuukysymykset ovat tärkeitä myös sellaisessa rakentamisessa, joka ei vaadi lupaa, mutta johon liittyy erityisiä riskejä, kuten esimerkiksi asbestityöt.

Rakennuttajan eli rakennushankkeeseen ryhtyvän on omasta puolestaan huolehdittava, ettei rakennustyöstä aiheudu vaaraa työmaalla työskenteleville tai muille. Ennen kaikkea rakennuttajan on tärkeää informoida urakkaan osallistuvia mahdollisista vaaroista tai riskeistä, joita kiinteistöllä voi olla.

Rakennuttajan on huolehdittava, että rakennushanketta suunniteltaessa ja valmisteltaessa arkkitehtonisessa, rakennusteknisessä ja teknisten järjestelmien suunnittelussa sekä rakennushankkeen toteuttamisen järjestelyihin liittyvässä suunnittelussa otetaan huomioon rakennustyön toteuttaminen siten, että työ voidaan tehdä turvallisesti ja aiheuttamatta haittaa työntekijöiden terveydelle. Rakennuttajan on huolehdittava myös siitä, että vaarojen ja haittojen ennaltaehkäisy otetaan huomioon suunniteltaessa töiden ja työvaiheiden ajoitusta, kestoa ja niiden yhteensovittamista.

Rakennuttajan vastuulla on laatia työmaasta turvallisuusasiakirja sekä työturvallisuussäännöt. Hänen tehtäviinsä kuuluu myös näiden täytäntöönpanon valvonta ja pitäminen ajan tasalla.

Näitä vaatimuksia varten täytyy suunnitteluvaiheessa usein palkata asiantuntija, turvallisuuskoordinaattori, jollei rakennuttajalla itsellään ole riittäviä valmiuksia ja pätevyyttä. Rakennuttajan on varmistuttava, että asiantuntijan pätevyys ja muut edellytykset ovat riittävät tehtävän hoitamiseksi. Turvallisuuskoordinaattorin tehtävää voi yleensä hoitaa esimerkiksi rakennuttajan palkkaama valvoja. Tämä ei kuitenkaan poista rakennuttajan viimesijaista vastuuta huolehtia edellä mainittujen velvoitteiden hoitamisesta.  Työturvallisuutta koskevat asiakirjat on annettava päätoteuttajalle ennen töiden alkamista.

Lataa rakennusurakan tilaajan opas

Lue mitä rakennusurakan yleisissä sopimusehdoissa määrätään taloudellisesta loppuselvityksestä ja millaisia vaatimuksia loppuselvityksessä voidan käsitellä.?

Päätoteuttajan tehtävät ja vastuut

Usein rakennuttaja teettää rakennustyön pääurakoitsijalla, joka toimii myös päätoteuttajana. Päätoteuttaja vastaa viimesijaisesti työmaan työturvallisuudesta ja hänen tehtäviinsä kuuluu perehdyttää ja opastaa työmaalla työskenteleviä työntekijöitä, jotta näillä on riittävät tiedot turvallisesta työskentelystä ja että he tietävät juuri kyseiseen työmaahan liittyvät riskitekijät, esimerkiksi asbesti. Päätoteuttajan on tehtävä työturvallisuutta koskevat suunnitelmat kirjallisesti. Lisäksi päätoteuttaja toimittaa työturvallisuutta koskevan ilmoituksen tarvittaessa työturvallisuusviranomaisille, jos urakka on tarpeeksi iso.

Käytännössä päätoteuttajan on valvottava työtä sen edistyessä, kun taas turvallisuuskoordinaattorin tehtävä painottuu aikaan ennen töiden aloitusta. Päätoteuttajan on esimerkiksi huolehdittava, että työmaalla on töihin soveltuvat turvalaitteet ja esimerkiksi valaistus on riittävä turvallisen työskentelyn takaamiseksi.

Jollei rakennuttaja nimeä päätoteuttajaa tai muuta pääasiallista määräysvaltaa käyttävää työnantajaa, vastaa rakennuttaja itse päätoteuttajan velvollisuuksista. Tällainen tilanne voi olla, jos kyse on osaurakoista. Nämä vastuut voidaan sopimuksella siirtää vastaavalle työnjohtajalle. Sopimuksen laatimisessa tulee olla huolellinen.

Apunasi monipuolinen kiinteistö- ja asuntoalan osaaminen

Autamme ammattitaidolla asunto-osakeyhtiöiden erilaisissa lakiapua vaativissa tilanteissa.

Minna Ravi (o.s. Romu)

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad