fbpx

26.4.2013

Mitä tarkoitaa yritysfuusio?

Yritysfuusio on hyvin käyttökelpoinen ja monipuolinen järjestely, jonka käytöllä on saatavissa runsaasti hyötyjä.

Yritysfuusiossa on runsaasti määrämuotoisia ja pakollisia osioita. Menettely on kuitenkin sikäli selkeä, että asianajotoimistomme on toteuttanut fuusioita ja tytäryhtiöfuusioita varsin pienten yhtiöiden ja konsernien kohdallakin.

Siinä määrin runsaslukuisia pakolliset seikat kuitenkin ovat, että kokemuksemme mukaan harvan asiakasyrityksen johdossa ollaan innokkaita itse huolehtimaan sulautumiseen liittyvistä asioista, ellei asiakasyrityksessä ole omia lakimiehiä.

Yritysfuusion käyttötapoja

Tytäryhtiöfuusio

Tytäryhtiöfuusiolla pyritään usein selkeyttämään yhtiön rakennettakonsernissa fuusioimalla esimerkiksi toimimattomia osakeyhtiöitä emoyhtiöön tai mikäli emoyhtiö on ollut ns. apuyhtiö yrityskaupassa, fuusiolla saadaan ostajan apuyhtiöön ottamat velat ja tytäryhtiössä eli kaupan kohteena olleessa yhtiössä olevat varat ja toiminta samaan yhtiöön. Samalla vältytään konsernisääntelystä, mikäli muita tytäryhtiöitä ei ole.

Luonnollisesti on helpompaa hoitaa kaupan yhteydessä muodostuneita velkoja suoraan tytäryhtiön kassavirrasta ilman, että pitää käyttää hyväksi osinkoja ja konserniavustuksia ja muita tapoja, joilla varoja on konsernirakenteessa mahdollista siirtää. Hallinnon yksinkertaisuus ja selkeys on fuusion tavallinen tavoite.

Yritysfuusio apuvälineenä sukupolvenvaihdoksessa

Sukupolvenvaihdostilanteessa apuvälineenä voidaan käyttää osakeyhtiötä. Tällöin perustetaan uusi osakeyhtiö jo alun perin sillä osakasrakenteella, joka on sukupolvenvaihdoksen tavoitteena.

Omistus saattaa olla esimerkiksi sellainen, jossa osakkaina ovat luopujan perilliset tai muut jatkajat joko yhdessä luopujan kanssa tai ilman.

Osakkaaksi tulo vaadi suuria pääomia, jos apuyhtiö perustetaan minimipääomalla. Apuyhtiö ostaa tai muutoin hankkii sukupolvenvaihdoksen kohteena olevat yhtiöt täysin omistetuksi tytäryhtiöikseen. Tämä johtaa yleensä velkaantumiseen joko rahalaitoksiin tai luopujalle.

Seuraavassa vaiheessa tytäryhtiö fuusioidaan apuyhtiöön ja näin saadaan syntyneet velat ja vastuut samaan yhtiöön, jossa pääasiallinen liiketoiminta on ollut. Verotuksen sukupolvenvaihdoshuojennukset eivät sovellu em. järjestelyyn.

Yritysfuusio osakevaihdon jälkeen

Osakeyhtiö voi käyttää omia osakkaitaan maksuvälineenä rahan sijaan. Tällöin tuleva emoyhtiö antaa omia osakkeitaan tulevan tytäryhtiön osakkaille.

Luovuttaminen tapahtuu vaihtona, jossa emoyhtiö saa toisen yhtiön tytäryhtiökseen. Samalla tytäryhtiön osakkaista tulee emoyhtiön osakkaita.

Järjestelyssä olennaista on osakkeiden vaihtosuhteesta päättäminen. Osakevaihdon jälkeen tytäryhtiö usein fuusioidaan emoyhtiöön, mikäli sen toimintaa ei ole tarkoituksenmukaista säilyttää omana yhtiönä. Osakevaihtoa käytetään usein kun emoyhtiön osakkeet ovat noteerattuja. Pörssiyhtiön osakkeet ovat saajille rahaan verrattavia. Emoyhtiö säästää kassavaroja käyttäessään osakkeitaan maksuvälineenä. Emoyhtiön vanhojen osakkaiden on huomioitava uusien osakkeiden aiheuttama laimentumisvaikutus.

Yritysfuusion vaiheet – Katso webinaaritallenne

Webinaarissa käydään läpi yrityksen arvonmäärityksen peruskysymyksiä niin myyjän, ostajan kuin rahoittajankin näkökulmista. Asiantuntijana Markku Lindblad.

Mitä yritysfuusiolla tarkoitetaan

Fuusiossa on kysymys kahden tai useamman yhtiön yhdistymisestä siten, että niiden varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle. Kysymys voi olla myös siitä, että vähintään kaksi sulautuvaa yhtiötä yhtyy siten, että perustetaan uusi yhtiö, jolle sulautuvien yhtiöiden varat ja velat siirtyvät vastaanottavan yhtiön osakkeita vastaan.

Ensin mainitun menetelmän erityistapaus on ns. tytäryhtiöfuusio, missä vastaanottava yhtiö omistaa sulautuvan yhtiön kaikki osakkeet. Nämä tytäryhtiöfuusiot ovat yksi tavallisimmista fuusion muodoista. Sulautumisvastikkeena annettaan yleensä vastaanottavan yhtiön osakkeita. Tämän seurauksena sulautuvien yhtiöiden osakkeenomistajista tulee vastaanottavan yhtiön osakkeenomistajia.

Sulautumisvastikkeen voi antaa myös kolmas yhtiö, jolloin puhutaan ns. kolmikantasulautumisesta. Tätä käytetään erityisesti kun vastikkeenantaja on julkisesti noteerattu emoyhtiö. Tällöinhän noteerattu yhtiö voi antaa esimerkiksi pörssiosakkeita, joilla on noteerattu arvo vastikkeena.

Fuusion peilikuva on jakautuminen

Vastakkaisiin tavoitteisiin kuin sulautumiseen pyritään jakautumisella, jossa osakeyhtiö voi jakautua siten, että jakautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät osittain tai kokonaan yhdelle tai useammalle perustettavalle osakeyhtiölle ja osakkeenomistajat saavat vastikkeena vastaanottavan yhtiön osakkeita.

Yritysfuusio on yleisseuranto

Sulautumisessa kaikki sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle. Mitään osaa sulautuvan yhtiön varoista tai veloista ei voi jättää ulkopuolelle.

Fuusio tulee voimaan täytäntöönpanon rekisteröinnillä

Kun rekisteröinti tapahtuu, sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät vastaanottavalle yhtiölle ja sulautuva yhtiö purkautuu. Mikäli kyseessä on perustettava yhtiö, se syntyy rekisteröinnillä. Osana tarvittavia asiakirjoja olevassa sulautumissuunnitelmassa tuleekin esittää suunniteltua rekisteröintiajankohtaa.

Opas onnistuneeseen liiketoimintakauppaan

Oppaasta saat olennaisimmat perustiedot, jotka tarvitaan onnistuneeseen liiketoimintakauppaan.

Yritysfuusion prosessi

Sulautumismenettely

Yritysfuusio käynnistyy osallistuvien yhtiöiden hallitusten laatimalla sulautumissuunnitelmalla, joka rekisteröidään kaupparekisteriin.

Sulautuvassa yhtiössä yhtiökokous päättää suunnitelman hyväksymisestä. Vastaanottavan yhtiön hallitus voi pääsääntöisesti hyväksyä suunnitelman.

Sulautumispäätös edellyttää 2/3:n määräenemmistöä yhtiökokouksessa annetuista äänistä ja edustetuista osakkeista. Sulautumista vastustavalla osakkeenomistajalla on oikeus vaatia osakkeidensa lunastamista käyvästä arvosta. Mikäli lunastusoikeudesta tai lunastuksen ehdoista ei sovita, viimekädessä asian ratkaisee välimies.

Osakkeet vastikkeena vaativat tarvittavat päätökset

Mikäli vastaanottava yhtiö antaa vastikkeena osakkeitaan, yhtiössä on päätettävä osakeannista tai taseessa olevien omien osakkeiden luovuttamisesta.

Velkoja saattaa vaatia velkansa maksamista

Velkojia kuullaan kuulutusmenettelyn kautta. Fuusiota vastustavalla velkojalla on oikeus saada velkansa maksettua tai vakuus velalleen.

Keskeiset velkojat on syytä informoida ja varmistaa heidän suostumuksensa järjestelylle hyvissä ajoin. Yrityskiinnitysvelkojat voivat sopia kiinnitystensä keskinäisestä etuoikeudesta.

Vanha hallitus velvollinen tekemään lopputilityksen

Sulautumisen rekisteröinnin jälkeen sulautuvan yhtiön hallitus ja toimitusjohtaja antavat osakkeenomistajien kokouksessa lopputilityksen. Osakkeenomistajien kokous vastaa pitkälti yhtiökokousta.

Sulautumissuunnitelman rekisteröinnillä saadaan yksinoikeus toiminimeen ja aputoiminimeen

Mikäli vastaanottavalle tulee uusi toiminimi tai uusia aputoiminimiä, sulautumissuunnitelman rekisteröintivaiheessa niihin saadaan yksinoikeus luettuna siitä päivästä, jolloin sulautumissuunnitelma on tullut rekisteriviranomaiselle.

Sulautumissuunnitelma on keskeinen asiakirja

Sulautumissuunnitelma sisältää merkittävän määrän pakollisia tietoja. Tavoitteena on se, että sulautumissuunnitelmasta niin osakkaat kuin velkojat ja muutkin sidosryhmät saavat laissa määritellyt tiedot niin yhtiöiden tilasta kuin vastikkeen määrittelystäkin. Muun muassa sulautumisen syistä on annettava selvitys sulautumissuunnitelmassa.

Tytäryhtiösulautumisen yhteydessä aivan kaikkia tietoja, jotka muutoin pitäisi antaa, ei tarvitse antaa, eli sääntelyä on kevennetty.

Vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestys

Sulautumissuunnitelmaan voidaan ottaa ehdotus vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestyksestä tai sen muutoksista. Suunnitelman hyväksyminen merkitsee myös näiden yhtiöjärjestysmuutosten hyväksymistä eikä niistä tarvitse päättää erikseen. Ns. kombinaatiosulautumisessa sulautumissuunnitelma korvaa myös perustamissopimuksen.

Vastaanottavan yhtiön sidottu oma pääoma voi olla alempi kuin sulautuvien yhtiöiden yhteenlaskettu oma pääoma

Vastaanottavan yhtiön osakepääoma tulee olla vähintään lain ja/ tai yhtiöjärjestyksen mukaisen vähimmäisosakepääoman suuruinen.

Koska osana kokonaisuutta on velkojen suojamenettely, on mahdollistettu se, että sulautumisen yhteydessä yhteenlasketut osakepääomat voivat tosiasiassa alentua. Tämä mahdollistaa tasesuunnittelun, missä tyypillisesti osakepääoma pidetään suhteellisen pienenä ja painotetaan sijoitetun vapaan pääoman rahastoa.

Oma pääoma

Sulautumissuunnitelmassa on selvitettävä miten tase-erät sekä fuusion seurauksena syntyvät erät kirjataan ja miten fuusio vaikuttaa vastaanottavan yhtiön muuhun omaan pääomaan kuin osakepääomaan.

Yritysfuusio pannaan säännönmukaisesti täytäntöön vasta useita kuukausia sulautumissuunnitelman laatimisesta. Tämän vuoksi tarkkoja summia sulautumisen seurauksesta ei yleensä voida antaa ja suunnitelmassa onkin selostettava niitä periaatteita, jotka vaikuttavat omaan pääomaan ja joita on tarkoitus noudattaa kirjanpidossa arvostus ja muissa vastaavissa kysymyksissä.

Omaan pääomaan vaikuttavat päätökset vaativat ennakointia

Suunnitelmassa on oltava selvitys osallistuvien yhtiöiden oikeudesta päättää muista kuin tavanomaisista järjestelyistä. Näille toimille voidaan myös asettaa erilaisia ehtoja tai vaatia muiden yhtiöiden hallitusten suostumuksia yms.

Ovatko sulautumissuunnitelman ulkopuoliset sopimukset mahdollisia?

Osakeyhtiölaki ei sulje pois sitä, etteivätkö osapuolet voi sopia sulautumiseen liittyvistä kysymyksistä myös sulautumissuunnitelman ulkopuolella. Näin myös säännöllisesti tapahtuu silloin kun osakkeenomistajia on vain rajallinen määrä.

Tyypillisesti sulautumiseen liittyviä kysymyksiä voidaan käsitellä erilaisissa puitesopimuksissa ja esimerkiksi osakkaiden ja osapuolten välisissäosakassopimuksissa.

Sulautumisvastike

Sulautumisvastike voi olla vastaanottavan yhtiön osakkeita tai rahaa tai muuta omaisuutta. Jollei yhtiöjärjestyksestä muuta ilmene, vastike jaetaan sulautuvan yhtiön osakkeenomistajien kesken heidän osakeomistustensa mukaisessa suhteessa. Käytännössä vastikkeeseen ja jaon toteutumiseen liittyvät seikat tulee sisällyttää sulautumissuunnitelmaan. Mahdollista on sekin, ettei vastiketta edes anneta.

Vastikkeena voidaan käyttää muun muassa optio-oikeuksia, erilaisia vaihtovelkakirjoja tai pääomalaina– tai muita velkakirjoja tai esimerkiksi kiinteistöjä. Vastike voi koostua useista osista. Vastikkeena on mahdollista käyttää myös sulautuvalta yhtiöltä vastaanottavalle yhtiölle siirtyvää omaisuutta.

Huomattavaa on se, ettei vastikemääräyksillä voida loukata osakkeenomistajien yhdenvertaisuutta.  Vaihtoehtoja on kuitenkin runsaasti, mikä antaa tilaa myös luovuudelle.

Vastikkeen arvostuksesta eli arvonmäärityksestä

Vastikkeen arvostuksen osalta on huomioitava osallistuvien yhtiöiden arvojen keskinäinen suhde ja toisaalta kunkin yhtiön sisällä osakelajien arvojen keskinäinen suhde.

Arvonmäärityksessä käytetään useita eri menetelmiä. Toimistollamme on käytössä arvonmääritysohjelma, joka tekee arvonmäärityslaskelmat tilinpäätöstietojen perusteella useammalla eri laskentatavalla.

Vaihdettaessa osakkeita tosiinsa puhutaan vaihtosuhteesta. Vastikkeen suuruuden osalta tavoitteena on pitkälle menevä yhteisymmärrys, jottei järjestely kaatuisi määräenemmistökysymyksiin.  Mikäli jonkun osapuolen osakkeet ovat noteerattuja, olennaista on määritellä minkä ajankohdan kurssiin ne sidotaan, mikäli määrittely tapahtuu muilta osin raha-arvojen kautta.

Ota yhteyttä

Kysy lisää liiketoimintakauppaa ja muita yritysjärjestelyjä koskevista palveluista.

Markku Lindblad

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad