fbpx

6.11.2014

Osittainen perinnönjako

Mistä osittaisessa perinnönjaossa on kysymys?

Vahva pääsääntö jäämistöoikeudessamme on, että jäämistöön kuuluva omaisuus jaetaan selvityksen jälkeen kokonaisuudessaan. Näin jakoon osallistuvien väliset asiat saadaan lopulliseen päätökseensä jäämistövarallisuuden osalta. Usein esiintyy myös tilanteita, joissa kuolinpesää ei jaetakaan välittömästi perunkirjoituksen jälkeen. Tällainen ratkaisu on täysin mahdollinen ja usein verotuksellisesti huomattavan mielekäs.

Mahdollinen on kuitenkin myös pesänosakkaiden välinen sovinto siitä, että kuolinpesä jaetaan vain osittain. Tällainen sovinto sitoo myös pesänjakajaa. Pesänjakaja voi tietyissä tilanteissa katsoa myös omasta aloitteestaan aiheelliseksi toimittaa ainoastaan osittaisen perinnönjaon.

On täysin mahdollista toteuttaa osittainen perinnönjako myös niin, että jaon yhteydessä varat ja velat siirretään yhtiöön. Tällöin on katsottu, että yhtiöosuuksien ja jaettavien osakkeiden omistusoikeus alkaa kuolinhetkestä.

Kuolinpesän hallinto-opas

Kuolinpesän hallinto-opas antaa yleiskuvan kuolinpesän hoitamiseen liittyvistä vaiheista ja selviteltävistä asioista.

Osittainen perinnönjako keventää perijien henkilöverotusta

Yhteiseen lukuun hoidettavaa kuolinpesän jaettua osaa verotetaan niin sanottuna verotusyhtymänä. Tuloverolain mukaan verotusyhtymä on kahden tai useamman henkilön muodostama yhteenliittymä, jonka tarkoituksena on kiinteistön käyttö, viljely tai vuokraus.

Jos kuolinpesän osakkailla on merkittäviä pesästä erillisiä ansiotuloja, kuolinpesä kannattaa usein säilyttää jakamattomana juuri siitä syystä, että tällöin kuolinpesä säilyy kokonaisuudessaan itsenäisenä verovelvollisena. Tällöin kuolinpesästä saatavat tulot eivät välittömästi johda kasvavaan verorasitukseen kuolinpesän osakkaiden henkilökohtaisia tuloja arvioitaessa.

Olennaista on siis huomata, että kuolinpesä lakkaa niiltä osin kuin se on jaettu. Kuolinpesän tulo vahvistetaan erikseen ja erikseen vahvistetaan myös kuolinpesälle koituva veroseuraamus. Näin vältetään myös kahdenkertainen verotus.

Tutustu perintöoikeuden palveluihimme

Lue lisää perunkirjoitukseen ja pesänselvitykseen liittyviin palveluistamme.

Lopuksi

Osittaiseen perinnönjakoon liittyvä verosuunnittelu on usein mielekästä ja siihen on harvemmin katsottu soveltuvan veronkiertämistä koskevat säännökset. Tästä johtuen sitä on pidettävänä suositeltavana ratkaisuna etenkin suurempia omaisuusmassoja käsittävissä kuolinpesissä.

Asianajotoimisto Lindblad & Co Oy tarjoaa ammattitaitonsa yritys- sekä yksityisasiakkaiden käyttöön myös osittaiseen perinnönjakoon liittyvissä jäämistö- sekä vero-oikeudellisissa kysymyksissä. Ota meihin rohkeasti yhteyttä, mikäli asiasi on näihin asiakysymyksiin liittyvä – ja muutenkin!

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad