Asuntokaupassa riitoja voi syntyä niin uuden kuin käytetyn asunnon kaupassa. Virheestä on kyse mm. silloin, jos asunto ei vastaa sitä mitä voidaan katsoa sovitun. Lisäksi myyjän on annettava asunnon ostajalle laajat tiedot asuntoa koskien. Mikäli tämä laiminlyödään, kyseessä saattaa olla virhe. 

Ostaja ei kuitenkaan saa vedota virheenä seikkaan, jos hänen voidaan olettaa olleen tietoinen kauppaa tehtäessä. Lisäksi, jos ostaja on ennen kaupantekoa tarkastanut asunnon tai ilman hyväksyttävää syytä jättänyt käyttämättä myyjän tarjoaman tilaisuuden asunnon tarkastamiseen, hän ei saa virheenä vedota seikkaan, joka hänen olisi pitänyt havaita tarkastuksessa. Ostaja ei ilman myyjän kehotusta tai muuta erityistä syytä ole velvollinen tarkistamaan myyjän asunnosta antamien tietojen paikkansapitävyyttä eikä ulottamaan asunnon tarkastusta seikkoihin, joiden tutkiminen edellyttää erityisiä teknillisiä toimenpiteitä tai muita tavanomaisesta poikkeavia järjestelyjä.

Myyjä vastaa virheestä, joka on ollut asunnossa ennen vaaranvastuun siirtymistä ostajalle, vaikka virhe ilmenisi myöhemmin.

Virhevastuusta on tietyissä tilanteissa mahdollista erikseen sopia. Tutustuthan kauppakirjojen laatimiseen täällä.

Apunasi monipuolinen kokemus asunto- ja kiinteistökaupoista

Asunto-osakeyhtiöihin ja kiinteistöosakeyhtiöihin liittyvät asianajopalvelut ovat vahvaa erityisalaamme. Meillä on monipuolinen kokemus sekä asunto-osakeyhtiöiden että osakkeenomistajien avustamisesta muun muassa korjaus- ja kunnossapitovastuuta koskevissa asioissa.

Laatuvirhe, taloudellinen virhe ja oikeudellinen virhe

Laatuvirheiden osalta sääntelyä on erilaista uusien ja käytettyjen asuntojen osalta. Sen sijaan taloudellisen ja oikeudellisen virheet sääntely on pääpirteissään samanlaista molemmissa tapauksissa.

Taloudellinen virhe on kyseessä, jos myyjä antanut ostajalle virheellisen tai harhaanjohtavan tiedon kyseisen asunnon omistamiseen tai käyttöön liittyvistä taloudellisista velvoitteista tai vastuista, kuten yhtiövastikkeesta tai myytävien osakkeiden osalle tulevasta osuudesta yhtiön velkoja, taikka asuntoyhteisön taloudellisesta tilasta, ja annetun tiedon voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Kaupan kohteessa on oikeudellinen virhe, jos sivullinen omistaa sen tai osan siitä taikka jos sivullisella on siihen pantti- tai muu oikeus eikä sopimuksesta seuraa, että ostajan on vastaanotettava kaupan kohde sivullisen oikeudesta johtuvin rajoituksin. Ostaja voi vaatia oikeudellisesta virheestä johtuvia seuraamuksia myös silloin, kun sivullinen väittää, että hänellä on edellä tarkoitettu oikeus, ja väitteelle on todennäköisiä perusteita.

Uuden asunnon kauppa

Uuden asunnon kauppa tapahtuu joko asunto-osakeyhtiön perustajaosakkaan toimesta tai elinkeinonharjoittajan myydessä asunnon ensi kertaa otettavaksi käyttöön.

Uudessa asunnossa on laatuvirhe muun muassa silloin, jos se ei vastaa niitä säännöksissä tai määräyksissä asetettuja vaatimuksia, jotka rakennuksen oli täytettävä rakennusvalvontaviranomaisen hyväksyessä sen käyttöönotettavaksi tai jos sen ominaisuuksista aiheutuu haittaa terveydelle. Laatuvirheestä on myös kyse, jos, rakentamista tai korjausrakentamista ei ole suoritettu hyvän rakentamistavan mukaisesti. Virheestä on kyse myös, jos asunto ei muuten vastaa sitä, mitä asunnonostajalla yleensä on sellaisen asunnon kaupassa perusteltua aihetta olettaa.

Käytetyn asunnon kauppa

Asunnossa on laatuvirhe, jos myyjä on ennen kaupantekoa jättänyt antamatta ostajalle tiedon sellaisesta asuntoa koskevasta erityisestä seikasta, josta hänen täytyy olettaa tienneen ja josta ostaja perustellusti saattoi olettaa saavansa tiedon ja laiminlyönnin voidaan olettaa vaikuttaneen kauppaan.

Virhe on kyseessä myös, mikäli asunto on varustukseltaan, kunnoltaan tai muilta ominaisuuksiltaan merkittävästi huonompi kuin ostajalla on ollut perusteltua aihetta edellyttää ottaen huomioon asunnon hinta, sen ikä, alueella tavanomainen varustetaso, kohtuullista asumistasoa koskevat yleiset vaatimukset sekä muut seikat.

Lue myös muistilistamme asunnon tai kiinteistön virheestä.

Virheiden seuraukset

Ostajalla on oikeus purkaa kauppa, jos virheestä aiheutuu hänelle olennaista haittaa. Lisäksi edellytyksenä on, että muuta seuraamusta ei voida pitää kohtuullisena.

Jos myyjänä on elinkeinonharjoittaja, ostajalla on oikeus purkaa asuntokauppa, jos sopimusrikkomus on olennainen.

Opas: Asuntokaupan virhetilanteet

Asuntokaupoissa on kyse isoista asioista, mutta toisinaan kaupan kohde ei vastaakaan odotuksia. Miten tällaisissa tilanteissa tulisi toimia ja milloin ostajalla on oikeus vaatia hyvitystä? Tämä opas antaa tietoa sekä myyjille että ostajille asuntokaupan virhetilanteisiin liittyen.

Ota yhteyttä, jos epäilet että asunnossasi on virhe

Asunto-oikeuden tiimimme auttaa sekä ostajan että myyjän asemassa olevia selvittämään virheen sisältöä ja pyrkii löytämään sovinnollisen ratkaisun. tarvittaessa avustamme myös oikeudenkäynnissä, jos tilanne sitä edellyttää.

Minna Ravi (o.s. Romu)

Ota yhteyttä

Täytä oheinen yhteydenottolomake ja palaamme asiaasi pian! Voit myös tutustua sivustomme monipuolisiin materiaaleihin, kuten artikkeleihin ja oppaisiin.

  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden
  • Kenttä on validointitarkoituksiin ja tulee jättää koskemattomaksi.
© 2023 Asianajotoimisto Lindblad