fbpx

6.8.2021

Perunkirjoitus ja uskotun miehen asema

Uskottujen miesten tehtävänä on toimittaa perunkirjoitus, arvioida kuolinpesän varat ja velat parhaan ymmärryksensä mukaan sekä allekirjoittaa perukirja. Perintökaaren 20 luvun 2 §:n mukaan on perunkirjoituksessa oltava aina kaksi uskottua miestä. Uskottujen miesten tulee olla läsnä perunkirjoituksessa, jos jäämistön laatu ja laajuus sitä edellyttävät. Mitään erityistä lisäarvoa läsnäolosta ei ole, jos jäämistöön kuuluva omaisuus on kokonaisuudessaan arvioitavissa asiakirjojen avulla.  Perukirjaan merkitään kaikki ne tiedot, jotka ovat välttämättömiä perintöverotuksen toimittamisen ja myöhemmän perinnönjaon kannalta.

Uskotun miehen tehtävät perunkijoituksessa

Uskottujen miesten tehtävänä on arvioida kuolinpesän omaisuus käypään arvoon. Käyvällä arvolla tarkoitetaan omaisuuden todennäköistä luovutushintaa. Perintökaaren 20 luvun 6 §:n 3 mom. mukaan uskottujen miesten on kirjoitettava todistus siitä, että he ovat kaiken siihen oikein merkinneet ja pesän varat arvioineet parhaan ymmärryksensä mukaan. Varojen ja velkojen arviointi ei siis edellytä erityistä taloudellista asiantuntemusta tai muuta erityistä kelpoisuutta vaan laki edellyttää, että uskotut miehet arvioivat omaisuuden rehellisesti ja parhaan ymmärryksensä mukaan. Varojen arvo on niiden käypä arvo sijaintipaikallaan verovelvollisuuden alkamishetkellä. Velat ja velvoitteet arvostetaan vastaavasti käyvän arvon periaatteen mukaisesti.

Opas perunkirjoitukseen ja kuolinpesän hallinnointiin

Kuolinpesän hallinto-opas antaa yleiskuvan kuolinpesän hoitamiseen liittyvistä vaiheista ja selviteltävistä asioista.

Verohallinto laskee kuolinpesän osakkaiden maksettavaksi tulevat perintöverot uskottujen miesten tekemän arvion perusteella. Uskottujen miesten arvio omaisuudesta ei kuitenkaan ole sitova perintöverotuksessa eikä myöhemmin toimitettavassa perinnönjaossa. Verohallinto voi uskottujen miesten arviosta riippumatta arvioida omaisuuden itsenäisesti uudelleen. Perinnönjaossa omaisuus arvioidaan jakohetken mukaan uudelleen.

Kuka voi toimia perunkirjoituksessa uskottuna miehenä?

Uskottuna miehenä voi toimia kuka tahansa luotettava oikeustoimikelpoinen luonnollinen henkilö. Uskotun miehen on siis oltava täysi-ikäinen henkilö, jota ei ole julistettu vajaavaltaiseksi. Uskottuna miehenä voi toimia myös kuolinpesän osakas. Pesän osakkaiden on tarkoituksenmukaista valita uskotuiksi miehiksi ulkopuoliset henkilöt henkilö, mikäli osakkailla on erimielisyyttä siitä, kenet osakkaista valitaan uskotuiksi miehiksi tai mikäli osakkaat epäilevät, että uskotun miehen puolueettomuus saattaa vaarantua perunkirjoitusta toimitettaessa. Pesän osakkaiden kannalta on tärkeätä, että uskotut miehet toimivat riittävän objektiivisesti ja asiantuntevasti.

Uskottujen miesten tehtäviin ei kuulu pesän tilan selvittäminen, vaan näistä tehtävistä vastaa pesän ilmoittaja. Perintökaaren 20 luvun 6 §:n mukaan pesän ilmoittaa se, joka hoitaa pesän omaisuutta tai muutoin on sen tilaan parhaiten perehtynyt. Uskottujen miesten tehtävänä on arvioida niiden varojen ja velkojen arvo, jotka pesän ilmoittaja esittelee perunkirjoituksessa. Pienissä pesissä uskottu mies voi toimia kuitenkin myös pesän ilmoittajana, jolloin perunkirjoituksen toimittaa kaksi henkilöä, joista yksi toimii sekä pesän ilmoittajana että uskottuna miehenä ja toinen uskottuna miehenä.

Uskottujen miesten on kirjoitettava todistus siitä, että he ovat kaiken siihen oikein merkinneet ja pesän varat arvioineet parhaan ymmärryksensä mukaan. Uskottujen miesten on ilmoitettava tietoonsa tulleet perunkirjoitusta koskevat seikat sekä ennen perunkirjoitusta että perunkirjotuksen jälkeen. Jäämistön laajuuden virheellinen ilmoittaminen ja vahvistaminen voi johtaa siihen, että uskottu mies tuomitaan menettelystä rangaistukseen. Tahallinen omaisuuden salaaminen voi johtaa siihen, että uskottu mies tuomitaan veropetoksesta vankeusrangaistukseen. Uskottujen miesten vastuu on ankaraa vastuuta. Uskottu mies on siis vastuussa riippumatta siitä, onko vahinko aiheutettu tahallaan vai huolimattomuudesta. Tietämättömyyteen vetoaminen ei välttämättä poista uskotun miehen vastuuta. Epäselvissä tilanteissa on suositeltavaa kääntyä lakimiehen puoleen.

Tutustu perintöoikeuden palveluihimme

Lue lisää perunkirjoitukseen ja pesänselvitykseen liittyviin palveluistamme.

Uskotun miehen palkkio

Uskotuilla miehillä ei ole lakisääteistä oikeutta saada palkkiota tehtävänsä hoitamisesta vaan kuolinpesän osakkaat sopivat mahdollisesta palkkion maksamisesta uskotuille miehille. Pesänjakajalla ja pesänselvittäjällä puolestaan on oikeus saada kohtuullinen palkka työstään ja korvaus tehtävien hoitamisesta aiheutuneista kuluista. Usein pesän osakkaat maksavat uskotuille miehille kohtuullisen korvauksen pesän varoista. Korvaus merkitään perukirjaan pesänselvityskustannuksena pesän velaksi. Jos palkkiosta ei ole tehty sitovaa sopimusta, eivät uskotut miehet voi vaatia palkkiota jälkikäteen nostamalla kanteen tuomioistuimessa.

Uskottujen miesten tehtävä on huolehtia perunkirjoituksen ajan ja paikan määräämisestä, toimittaa kutsut perunkirjoitustilaisuuteen ja varmistaa sukuselvitysten ja virkatodistusten perusteella, että kaikki kuolinpesän osakkaat tulevat perunkirjoituksessa huomioiduiksi ja huolehtia muista perunkirjoitukseen liittyvistä toimista. Uskottujen miesten tehtävät voidaan järjestää joustavasti. Toisinaan uskottujen miesten tehtäväksi jää vain tarkistaa ja allekirjoittaa pesänilmoittajan jo valmiiksi laatima perukirja perunkirjoitustilaisuudessa. Uskotuiksi miehiksi on kuitenkin löydyttävä kaksi henkilöä, jotka ottavat vastuun perukirjan sisällöstä.

Usein uskottujen miesten tehtävät ja vastuu annetaan perunkirjoituspalveluita tarjoaville tahoille.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad