Artikkeleita

Perintälakiin muutoksia

Muutoksia kuluttajasaatavien perintäkuluihin Saatavien perintää koskevaa lakia uudistetaan, jotta kohtuuttoman suurten perintäkulujen periminen voidaan estää. Muutoksilla myös tehostetaan hyvän perintätavan noudattamista. Pääosa uudistuksista tulee voimaan 16....

Perintälain uudistus velallisen oikeudesta saada perintä keskeytettyä

Velallisen oikeus saada perintä keskeytetyksi Viimeistään 16.43.2013 astuu voimaan laki saatavien perinnästä annetun lain muuttamisesta. Hallituksen esityksen mukaan lakiin ehdotetaan lisättäväksi pykälä velallisen oikeudesta pyytää, että perintä keskeytetään ja...