fbpx

13.12.2013

Työsuhteen päättyminen yrityssaneerauksessa

Velkasaneerauksessa olevalla yrityksellä on erityinen irtisanomisoikeus. Irtisanomisen osalta voidaan erottaa kaksi tilannetta, aika ennen saneerausohjelman vahvistamista ja saneerausohjelman toteutusaika. Työnantaja voi turvautua edellytysten täyttyessä myös muihin työsuhteen päättämisperusteisiin, jolloin hänen kuitenkin on noudatettava työsopimuslaissa mainittuja yleisiä irtisanomisaikoja.

Irtisanomisaika

Työntekijän työsuhde voidaan edellytysten täyttyessä irtisanoa noudattaen kahden kuukauden irtisanomisaikaa, vaikka säädetty tai sovittu irtisanomisaika olisi pidempi. Lyhyempi irtisanomisaika helpottaa henkilöstön vähentämistä saneerattavassa yrityksessä. Jos kuitenkin työsuhteessa noudatettava normaali irtisanomisaika on lyhyempi kuin kaksi kuukautta, määräytyy irtisanomisaika lyhyemmän ajan mukaan.

Työsuhteen päättäjän muistilista työnantajalle

Laadimme työnantajan avuksi muistilistat erilaisiin työsuhteen päättämistilanteisiin, joita seuraamalla voit minimoida ongelmat.

Työnantajan oikeus irtisanoa

Pelkästään se seikka, että yritys on saneerausmenettelyssä, ei oikeuta kahden kuukauden irtisanomisaikaan. Lisäksi edellytyksenä on, että

  1. irtisanomisen perusteena on sellainen saneerausmenettelyn aikana suoritettava järjestely tai toimenpide, joka on välttämätön konkurssin torjumiseksi ja jonka vuoksi työ lakkaa tai vähenee olennaisesti ja pysyvästi tai
  2. irtisanomisen perusteena on vahvistetun saneerausohjelman mukainen toimenpide, jonka vuoksi työ lakkaa tai vähenee olennaisesti ja pysyvästi, tai

perusteena on vahvistetussa saneerausohjelmassa todetusta taloudellisesta syystä johtuva, ohjelman mukainen järjestely, joka edellyttää työvoiman vähentämistä.

Kohta yksi koskee tapauksia, joissa konkurssin välttämiseksi ja saneerausmenettelyn jatkumisedellytysten turvaamiseksi on ryhdyttävä työtä vähentäviin toimenpiteisiin jo menettelyn kestäessä. Konkurssiuhan on oltava todellinen. Toimenpiteen tulee olla välttämätön yrityksen konkurssiin joutumisen ehkäisemiseksi.

Jotta työnantaja voi irtisanoa työntekijöitä saneerausmenettelyn yhteydessä, edellytetään että se taloudellinen yksikkö ja ne suoritettavat työtehtävät, joita työn väheneminen koskee, ovat osana yrityssaneerausmenettelyä konkreettisten saneeraustoimenpiteiden kohteena. Jos saneeraustoimenpiteet koskevat koko yritystä, myös työn vähentymistä arvioidaan koko yrityksen puitteissa.

Kohdan kaksi mukaan arvioidaan työnantajan irtisanomisoikeutta, kun saneerausohjelma on vahvistettu. Tällöin ei edellytetä konkurssin uhkaa.

Työntekijän oikeus irtisanoutua

Työntekijän noudatettava irtisanomisaika on saneerausmenettelyn yhteydessä pääsääntöisesti 14 päivää. Lomautettuna ollut työntekijä saa kuitenkin irtisanoa työsopimuksensa päättymään sen kestosta riippumatta myös ilman irtisanomisaikaa, paitsi jos hänen tiedossaan on lomautuksen päättyminen seitsemän päivän kuluttua. Jos työntekijä irtisanoo työsopimuksensa lomautuksen kestettyä yhdenjaksoisesti vähintään 200 päivää, hänellä on oikeus saada korvauksena irtisanomisajan palkkansa.

Työntekijän ollessa määräaikaisessa työsuhteessa, ei työntekijällä ole oikeutta irtisanoutua saneerausmenettelyn johdosta. Määräaikainen työsopimus sitoo työntekijää sopimuskauden loppuun asti.

Ota yhteyttä

Olitpa työntekijä tai työnantaja, tiimimme auttaa sinua työsopimuksiin ja työsopimuksien purkamiseen liittyvissä kysymyksissä.

Keijo Siiskonen

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad