fbpx

10.2.2015

Urakkasopimukset

Tämä artikkeli on julkaistu OmaKoti-lehdessä.

Omassa kodissa asuvalle tulee tasaisin väliajoin tarvetta ammattimaiselle rakennusmiehelle. Kyseessä voi olla esim. katto- tai kylpyhuone- tai muu vastaava laaja remontti.

Remontin tilaajan tulee kiinnittää huomiota moniin seikkoihin.

Urakasta kannattaa sopia kirjallisesti.

Sopiminen voi tapahtua siten, että urakoitsija antaa tarjouksen, jonka kuluttaja hyväksyy. Toisaalta voidaan laatia erillinen urakkasopimus. Sopimuksessa tulee kiinnittää huomiota ainakin urakan kohteeseen eli mitä urakka pitää sisällään. Sisältyvätkö kaikki tarpeelliset materiaalit urakkahintaan? Kuluttajan kannalta tärkeää on myös urakan hinta ja maksuehdot. Kuinka monessa osassa ja milloin urakka maksetaan? Urakan valmistumisella on erityisen suuri merkitys silloin, kun esim. kylpyhuonetta ei remontin vuoksi voi käyttää. Milloin urakan pitää viimeistään olla valmis ja mitä tapahtuu, ellei urakka ole valmis? Saako kuluttaja korvausta viivästymisestä ja kuinka paljon?

Kuluttajasopimukset ovat suhteellisen laajasti säännelty kuluttajansuojalaissa, joka on pääsääntöisesti kuluttajan kannalta pakottavaa oikeutta. Kuluttajalla on siis oikeus vedota lain säännökseen, vaikka osapuolten välisessä sopimuksessa olisi sovittu toisin. Kuluttajan kannattaa joka tapauksessa sopia asioista etukäteen mahdollisimman tarkasti. Mikäli sopimukseen liitetään urakoitsijan vakiosopimusehdot, kuluttajan tulee ehdottomasti tutustua näihin etukäteen ennen sopimuksen tekemistä. Allekirjoituksellaan kuluttaja hyväksyy sopimusehdot osaksi sopimusta.

Urakkasopimuksella ei ole varsinaisia muotovaatimuksia. Urakasta voidaan sopia siis myös suullisesti. Suullisen sopimuksen toteennäyttäminen on kuitenkin käytännössä mahdotonta, jos osapuolet ovat eri mieltä siitä, mitä on sovittu. Kirjallinen ja selkeä urakkasopimus on molempien osapuolten etu riitatilanteessa. Toisaalta sopimus saattaa koostua monesta osasta, esim. sähköpostiviesteistä, joissa urakasta on keskusteltu.

Kuluttajalla on oikeus saada sovittua hintaa vastaan sovitun sisältöinen urakka.

Yleensä tuomioistuimeen kulkeutuvat riidat koskevat urakan lopputulosta, johon kuluttaja on syystä tai toisesta tyytymätön. Pahimmassa tapauksessa urakassa on merkittäviä rakennusvirheitä.

Tällaisessa tilanteessa kuluttajan on tärkeä reagoida ajoissa ja tehdä kirjallinen reklamaatio urakoitsijalle. Reklamaatiossa tulee yksilöidä urakan virheet mahdollisimman tarkasti. Mikäli kuluttaja epäilee urakan jälkeä, voi olla viisasta hankkia mahdollisimman pian ulkopuolinen asiantuntija katsomaan urakan lopputulosta ja kertomaan oman näkemyksensä.

Kuluttajansuojalain mukaan kuluttaja ei saa vedota virheeseen, ellei hän ilmoita virheestä toimeksisaajalle eli urakoitsijalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai hänen olisi pitänyt se havaita.

Reklamaatiossa tulee olla ripeä ja reklamaatioaika kuluu silloinkin, kun kuluttaja ei vielä tiedä virheestä, jos hänen olisi huolellisena henkilönä pitänyt se havaita. Kuluttajan tulee tarkastaa urakan lopputulos huolellisesti urakan valmistuttua. Mikäli virheitä havaitaan jo urakan aikana, näistä tulee ilmoittaa urakoitsijalle viipymättä.

Kohtuullisen ajan käsite on tulkinnanvarainen. Kohtuullisena aikana voidaan pitää pikemminkin viikkoja kuin useita kuukausia. Reklamaatiota voi tarvittaessa täydentää myöhemmin, jos virheitä ilmenee pikkuhiljaa.

Virhetilanteessa kuluttajalla on oikeus pidättyä urakkahinnan maksusta, paitsi jos jäljellä oleva urakkahinta ylittää ne vaatimukset, joihin kuluttajalla virheen perusteella olisi oikeus. Lisäksi kuluttajalla on oikeus vaatia urakoitsijalta virheen oikaisua. Urakoitsijalla on myös oma-aloitteisesti oikeus korjata virhe. Mikäli virheen oikaisu ei syystä tai toisesta tule kyseeseen, kuluttajalla on oikeus vaatia hinnanalennusta tai viime kädessä sopimuksen purkua. Kuluttajalla on myös oikeus vahingonkorvaukseen. Urakkasopimusriidat saattavat paisua suuriksi ja oikeudenkäyntikulut useisiin tuhansiin euroihin puolin ja toisin. Kohtuulliseen sopimukseen pääseminen on usein molempien osapuolten etu.

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad