fbpx

12.10.2016

Rakentajan vastuu rakennusvirheestä

Rakentajan vastuu rakennusvirheestä voi tulla kyseeseen lähinnä kahdessa eri tapauksessa.

Ensinnäkin rakennuttaja (yleensä suuret rakennusyhtiöt) on vastuussa taloyhtiölle ja uusille osakkeenomistajille rakentamansa talon virheistä. Näihin virhetilanteisiin sovelletaan asuntokauppalain uuden asunnon kauppaa koskevia säännöksiä.

Toisaalta yksittäinen kuluttaja saattaa rakennuttaa omistamalleen tontille rakennuksen. Tällaiseen sopimukseen sovelletaan kuluttajansuojalakia.

Rakennusvirheen määritelmä

Virheen määritelmä on molemmissa laeissa pitkälti sama.

Rakennusvirheestä on kyse, jos

  • rakennustyö ei vastaa sitä mistä on sovittu tai sitä, mitä toisella osapuolella oli perusteltua aihetta olettaa
  • rakennuksesta voi olla haittaa terveydelle
  • rakentaja ei ole noudattanut hyvää rakentamistapaa
  • käytetyt rakennusmateriaalit eivät ole tavanomaisen tasoisia.

Mikäli rakentajan suorituksessa on virhe, toisen osapuolen on tärkeä reagoida virheeseen asianmukaisesti ja kohtuullisessa ajassa virheen havaitsemisesta.

Vuositarkastus uuden asunnon kaupassa

Uuden asunnon kaupan osalta laissa on säädetty erityisestä vuositarkastusmenettelystä. Myyjän on järjestettävä vuositarkastus aikaisintaan 12 kuukauden ja viimeistään 15 kuukauden kuluttua siitä, kun rakennusvalvontaviranomainen on hyväksynyt käyttöönotettavaksi rakennuksen.

Vuositarkastuksessa todetaan sekä asunnoissa että asuntoyhteisön kunnossapitovastuulle kuuluvissa kiinteistön muissa osissa ilmenneet rakennusvirheet ja ne on merkittävä tarkastuksesta laadittavaan pöytäkirjaan.

Vuositarkastuksen toimittaminen ei kuitenkaan vapauta eikä lievennä myyjän vastuuta vuositarkastuksen jälkeen paljastuvista virheistä. Ostaja voi kuitenkin menettää oikeutensa vedota asunnossa olevaan virheeseen, jos hän ei vuositarkastuksen yhteydessä ilmoita havaitsemastaan virheestä, vaikka hänen olisi pitänyt havaita virhe viimeistään vuositarkastuksessa.

Kuluttajan on reklamoitava rakennustyön virheestä ajoissa

Kun kuluttaja tilaa rakennustyön tai esimerkiksi valmiin talopaketin, vastaavaa vuositarkastusmenettelyä ei ole.

Tällöin kuluttajan täytyy reklamoida rakentajalle kohtuullisessa ajassa siitä, kun hän havaitsi rakennusvirheen tai hänen olisi pitänyt se havaita. Mikäli kohtuullinen reklamaatioaika ylitetään, kuluttaja saattaa menettää oikeuden vedota virheeseen.

Rakennusvirheen seuraamukset

Ensisijaisena seurauksena virheelle on ostajalle tai kuluttajalle syntyvä oikeus vaatia, että virhe korjataan tai muuten oikaistaan ilman, että hänelle aiheutuu siitä kustannuksia. Rakentajalla on myös oikeus suorittaa tällainen oikaisu, jos hän virheilmoituksen saatuaan viipymättä tarjoutuu tekemään sen.

Toinen osapuoli saa kieltäytyä oikaisusta muun muassa silloin, jos siitä aiheutuisi hänelle olennaista haittaa tai vaaraa siitä, että hänelle aiheutuvat kustannukset jäävät korvaamatta. Rakentaja saa torjua oikaisuvaatimuksen, jos virheen oikaisemisesta aiheutuvat kustannukset olisivat kohtuuttoman suuret.

Mikäli virheen oikaisu ei tule kyseeseen, ostajalla tai kuluttajalla on oikeus vaatia virhettä vastaavaa hinnanalennusta. Jos sopimusrikkomus on olennainen, rakentajan kanssa tehdyn sopimuksen voi jopa purkaa.

Purkukynnys sekä uuden asunnon kaupassa että kuluttajapalveluksissa on hyvin korkealla. Ostajalla tai kuluttajalla voi olla myös oikeus saada vahingonkorvausta.

Tutustu asunto-osakeyhtiön lakipalveluihin

Lakipalveluta niin rakennusurakan ostajalle kuin kaikille urakkaan osallistuville niin konsultoinnin kuin oikeudenkäynnissä avustamisenkin merkeissä.

Apunasi monipuolinen kiinteistö- ja asuntoalan osaaminen

Autamme ammattitaidolla asunto-osakeyhtiöiden erilaisissa lakiapua vaativissa tilanteissa.

Minna Ravi (o.s. Romu)

© 2024 Asianajotoimisto Lindblad